Bibel 2000 (B2000)
4

Avfall under den återstående tiden

41Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 2spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, 3folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. 4Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; 5det blir rent genom Guds ord och genom bön.

Anvisningar till Timotheos

6Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt. 7Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. 8Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 9Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. 10Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

11Inskärp detta i din undervisning. 12Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 13Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 14Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. 15Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. 16Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

5

51Mot en äldre man skall du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder, 2till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt.

Änkors ställning

3Ge värdigheten som änka endast åt dem som verkligen är änkor. 4Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst inom den egna familjen och visa tacksamhet mot de äldre, ty det är vad Gud vill. 5Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt. 6Men den som bara vill leva gott är död fast hon lever. 7Inskärp detta, så att ingen skall kunna klandra dem. 8Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.

9För att en änka skall räknas som änka måste hon vara minst sextio år och får inte ha varit gift mer än en gång. 10Hon måste vara känd för goda gärningar: ha tagit sig an barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, bistått nödlidande — ja, på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott.

11Yngre änkor skall du däremot vägra att godta. Ty när åtrån vaknar glömmer de Kristus och vill gifta sig 12och faller under domen att ha brutit sitt första trohetslöfte. 13Dessutom lär de sig att lata sig och springa omkring i husen. Och inte bara att lata sig utan också att sladdra, vara nyfikna och tala om otillåtna ting. 14Jag vill därför att yngre änkor skall gifta om sig, föda barn och sköta sina hus, så att man inte talar illa om dem och fienden får sitt tillfälle. 15Några av dem har redan kommit på avvägar och följt Satan. 16Om någon troende kvinna har änkor att sörja för skall hon ta hand om dem själv och inte lägga bördan på församlingen, som måste sörja för dem som är verkliga änkor.

Regler för församlingens liv

17Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift bra är värda dubbel lön, särskilt de som ägnar sina krafter åt ordet och undervisningen. 18Skriften säger ju: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön. 19Ta inte upp klagomål mot någon av de äldste annat än på två eller tre vittnens ord. 20Ställ dem som felar till svars i allas närvaro, så att också de andra tar varning.

21Jag besvär dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid iaktta detta, utan förutfattade meningar och personliga hänsyn. 22Lägg inte förhastat dina händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder, håll dig själv ren. — 23Drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor.

24En del människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg, andras synder släpar efter. 25På samma sätt med de goda gärningarna, de ligger i öppen dag, och de som inte gör det kan inte förbli dolda.

6

61De som bär slavoket skall visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. 2De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare därför att de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder.

Uppdraget skall vara obefläckat

Så skall du undervisa och förmana. 3Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, 4han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden 5och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. 6Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, 7för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. 8Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. 9De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. 10Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. 13Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen — 14håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, 15som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, 16som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

En rikedom av goda gärningar

17Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. 18Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. 19Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.

Slutmaning

20Käre Timotheos, ta väl vara på det som har anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet. 21Somliga berömmer sig av den — så har de också kommit bort från tron.

Nåd åt er alla.