Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, 2till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.

Den sunda läran

3Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror 4och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro. 5Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. 6Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat. 7De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.

8Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt 9och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, 10för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. 11Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott.

Kristus tog Paulus i sin tjänst

12Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. 14Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare — och bland dem är jag den störste. 16Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. 17Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden — hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Uppdraget till Timotheos

18Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior som utpekade dig för att du med stöd av dem skall strida den goda striden, 19i tro och med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit skeppsbrott i tron, 20bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda.

2

Uppmaning till ett kristet liv

21Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 5Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, 7och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel — jag talar sanning, jag ljuger inte — en lärare för hedningarna i tro och sanning.

8Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. 9Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, 10utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.

11Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. 13Ty Adam skapades först och sedan Eva. 14Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. 15Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.

3

31Det är ett ord att lita på.

Församlingsledaren och hans medhjälpare

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. 2Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. 4Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. 5För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? 6Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. 7Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

8På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. 9De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. 10Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. 11Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra och pålitliga i allt. 12En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. 13De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.

Vår religions hemlighet

14Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. 15Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades som andlig,

skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

vann tro i världen

och togs upp i härligheten.