Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1
1~Pet 2:9Jak 1:11~Pet 2:11+
1:1 Från Petrus Brevet anges vara skrivet i Rom (5:13 med not), där aposteln Petrus enligt fornkyrklig tradition vistades som de kristnas ledare vid slutet av sitt liv. Det har ifrågasatts om han är den verklige författaren, bl.a. därför att brevet visar få personliga särdrag men många likheter med andra brev i NT. Mot detta har anförts att uttryckssättet kan ha påverkats av en medförfattare (5:12 med not) och av urkyrkans gemensamma undervisnings- och gudstjänstformer.1:1 de utvalda som lever skingrade Brevets kristna mottagare jämförs med de skingrade medlemmarna av Israels folk; jfr Jak 1:1 med not. De är främlingar på jorden men har sitt hemland i himlen; jfr Fil 3:20. Utvald.1:1 Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien Landskap och romerska provinser i Mindre Asien; jfr Apg 2:9 f.; 16:6 med noter.Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, 2
1:2
Rom 8:292~Thess 2:132~Mos 24:3–8
Heb 12:24
1~Pet 1:22+
1:2 rening med Jesu Kristi blod Jesu död jämförs med GT:s reningsoffer; jfr Heb 9:11–28.utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått.

Ett levande hopp

3

1:3
2~Kor 1:31~Pet 1:23+
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, 4
1:4
Matt 5:4
Kol 1:12+
1:4 Arv.till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. 5
1:5
Joh 10:281~Pet 4:7+
Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

6

1:6
Matt 5:10–12Heb 12:5–12
Jak 1:21~Pet 4:125:10
Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, 7
1:7
Ords 17:3
Mal 3:2
för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. 8
1:8
Joh 20:29
2~Kor 5:7
Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje 9
1:9
Rom 6:22+
då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

10

1:10
Dan 12:4–13
Matt 13:17
Luk 10:24
1:10 Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter GT handlar enligt NT:s skrifttolkning i grunden om Kristus och hans verk. Här menas att profeterna visserligen inte var fullt medvetna om denna tillämpning men dock kunde ana något av den, tack vare att de drevs av Guds heliga ande. Jfr not till Apg 2:27.Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11
1:11
Luk 24:26
De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. 12
1:12
Dan 12:4Ef 3:8–10
1:12 som änglarna längtar efter att få blicka in i Änglarna hade enligt judisk och urkristen tro förmedlat lagen; jfr Apg 7:38; Gal 3:20 med noter. Evangeliet är däremot en hemlighet som inte ens de förmår fatta.Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

Ett heligt liv

13

1:13
2~Mos 12:11,42
Luk 12:351~Pet 5:8+
Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. 14
1:14
1~Pet 1:22Rom 12:2Ef 2:3
1:14 f. Barn. Helig.Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. 15Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. 16
1:16
3~Mos 11:4419:2
Matt 5:48
Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 17
1:17
Matt 6:9Rom 8:152:6–11+
Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här. 18
1:18 f.
2~Mos 12:5
Jes 53:7
Joh 1:291~Pet 1:2+
1:18
5~Mos 7:8
Rom 3:24+
1:18 f. friköptes … med blodet från ett lamm Två bilder för Jesu offerdöd förenas: lösesumman som gav frihet åt slavar (jfr Matt 20:28) och påskoffret vars blod räddade israeliterna från döden (2 Mos 12:1–28; jfr Joh 1:29 med not).Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. 19Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. 20
1:20
1~Pet 4:7+
Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. 21
1:21
Rom 4:245:1
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.

22

1:22
2~Mos 19:7–10
Rom 1:51~Pet 1:2,14
2:8
4:17Joh 13:341~Pet 2:17
3:8
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. 23
1:23
Joh 3:3Tit 3:5
Jak 1:18
1~Pet 1:3
2:2
1:23 födda på nytt Beträffande dopet som en ny födelse se Rom 6:4; Tit 3:5; jfr Joh 1:13. Guds ord nämns i Ef 5:26; Jak 1:18, 21 som en renande eller livsalstrande kraft. I Mark 4:14 jämförs det med sädeskorn.Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord, 24
1:24 f.
Ps 103:15–17
Jes 40:6–8
ty:

Människan är som gräset

och all hennes härlighet som blommorna i gräset.

Gräset vissnar och blommorna faller av.

25Men Herrens ord består i evighet.

Det är detta ord som har förkunnats för er.