Bibel 2000 (B2000)
8

Judas får höra om romarna

818:1 Romarnas rykte Den följande skildringen är idealiserad. Den återspeglar judarnas uppfattning innan de hade mött romarna som erövrare och förtryckare. Här hägrar de som hjälpare mot huvudfienden, seleukiderna.Romarnas rykte nådde Judas: det sades att de var väldiga krigare och att de visade välvilja mot alla som anslöt sig till dem; alla som vände sig till dem slöt de vänskapsförbund med. 28:2–10 Avsnittet skildrar i stora drag uppbyggnaden av det romerska medelhavsväldet. Gallernas område i Norditalien underkuvades, liksom Spanien, omkring 200 f.Kr. (v. 2 f.). Filip V av Makedonien besegrades år 197, hans son Perseus 168 (v. 5), och seleukiden Antiochos III, kallad den store, 190 (v. 6 f.; jfr not till 1:10). Lydien i Mindre Asien togs från hans rike, här kallat Asien, och gavs åt kung Eumenes II i Pergamon (v. 8). Uppgifterna om Indien och Medien är oriktiga; de beror kanske på en missuppfattning av mindreasiatiska landskapsnamn. Ett uppror i Grekland ledde till förstöringen av Korinth 146 f.Kr. (v. 9 f.). Skildringen följer alltså utvecklingen även efter Judas tid.De var väldiga krigare, sade man och berättade för honom om deras krig, om deras tappra bedrifter bland gallerna, som de hade underkuvat och gjort skattskyldiga, 3och om allt de hade uträttat i Spanien, där de hade bemäktigat sig guld- och silvergruvorna. 4Med sin klokhet och uthållighet hade de lagt under sig hela landet, fastän det låg mycket långt bort från deras eget, och kuvat de kungar som gått till angrepp mot dem från jordens mest avlägsna trakter, så att de slutligen krossat dem och besegrat dem i grund. Sedan dess fick de överlevande betala årlig skatt till dem. 5Både Filip och Perseus, kitteernas kung, och alla andra som gått till angrepp mot dem hade de krossat i strid och underkuvat.

6

8:6
Dan 11:18
När kungen i Asien, Antiochos den store, började krig mot dem med 120 elefanter, med rytteri och vagnar och med en oerhört stor här, blev också han besegrad av dem. 7De tog honom levande och bestämde att både han och hans efterträdare på tronen skulle betala dryga skatter till dem, lämna gisslan och dessutom avträda 8Indien, Medien och Lydien och andra av sina rikaste provinser; sedan de fått dessa områden av honom gav de dem till kung Eumenes.

9Man berättade också hur folket i Grekland planerat ett angrepp för att förinta dem. 10De hade fått reda på detta och skickat ut en enda härförare att möta anfallet. I kriget blev det stort manfall bland grekerna, och de tog deras hustrur och barn som krigsbyte, plundrade ut dem och bemäktigade sig deras land. De rev ner deras befästningar och gjorde invånarna till sina slavar, vilket de är än i dag.

11Alla andra riken och öar där man gjort motstånd mot dem hade de också förhärjat och förslavat. 12Men mot sina vänner och mot sådana som sökte stöd hos dem hade de visat trogen vänskap. De hade underkuvat kungar i när och fjärran; alla blev skrämda redan av att höra talas om dem. 13Ville de hjälpa någon och göra honom till kung, så blev han kung, men de kunde också avsätta vem de ville – de hade sannerligen blivit mäktiga.

14Trots allt detta hade aldrig någon av dem låtit kröna sig eller klätt sig i purpurmanteln för att stoltsera med den. 158:15 en rådsförsamling Den romerska senaten hade 300 medlemmar; i motsats till det judiska rådet sammanträdde den inte dagligen. Verkställande makten tillkom inte en (v. 16) utan två konsuler.De hade inrättat en rådsförsamling, och varje dag sammanträdde 320 män som ständigt rådslog om folkets angelägenheter för att styra det på bästa sätt. 16Varje år anförtrodde de makten över sig själva och styrelsen av hela sitt land åt en enda man – »och alla lyder denne ende«, sade man, »det finns ingen avund eller missunnsamhet hos dem«.

Förbundet med Rom

17

8:17
2~Mack 4:11
8:17 Eupolemos Nämns också i 2 Mack 4:11. Möjligen identisk med författaren till ett i huvudsak förlorat verk om Judas kungar.Judas valde ut Eupolemos, son till Johannes, son till Acko, samt Jason, son till Elasar, och skickade dem till Rom för att sluta fördrag om vänskap och bistånd med folket där 18och för att befria Israel från slavoket. De såg ju att den grekiska kungamakten höll på att förslava folket fullständigt.

19De reste till Rom – det är en oerhört lång resa – och fick företräde hos rådsförsamlingen. Där sade de: 20»Judas med tillnamnet Mackabaios, hans bröder och hela det judiska folket har skickat oss till er för att sluta fördrag om bistånd och fred och för att få oss inskrivna bland era bundsförvanter och vänner.« 21Anbudet antogs av dem, 22

8:22
1~Mack 14:18,26,48
8:22 koppartavlor Sådana tavlor förvarades på Capitolium i Rom, men judarna bör ha fått en kopia eller översättning av texten. V. 23–32 bygger förmodligen på ett sådant dokument men återger det oklart; latinska fördragsformuleringar kan ha missförståtts. Tydligt framgår att romarna förbehöll sig bestämmanderätten och inte beviljade några större förmåner.och här följer en avskrift av brevet som de graverade på koppartavlor och skickade till Jerusalem att förvaras där hos israeliterna som bevis på fördraget om fred och bistånd:

23»Må allt gå väl för romarna och för det judiska folket till lands och till sjöss i all framtid; må krig och fiender vara fjärran från dem! 24Men om krig bryter ut och först drabbar Rom eller någon av dess bundsförvanter i någon del av dess välde, 25skall det judiska folket utan förbehåll delta i kampen så som omständigheterna kräver. 26Spannmål, vapen, pengar eller fartyg skall inte skänkas eller tillhandahållas de judiska trupperna – härom beslutas i Rom – utan förpliktelserna skall uppfyllas utan vederlag. 27Likaså om krig först drabbar det judiska folket: då skall romarna energiskt bistå det i kampen så som omständigheterna kräver. 28Spannmål, vapen, pengar eller fartyg skall inte ställas till hjälptruppernas förfogande – härom beslutas i Rom – utan dessa förpliktelser skall uppfyllas utan svek. 29På nu sagda villkor har romarna slutit fördrag med det judiska folket. 30Om båda parter efter detta fördrags ingående beslutar tillägga eller upphäva något i fördraget, får de göra så i enlighet med sin önskan, och beslutet skall vara giltigt, vad de än tillägger eller upphäver.

31Beträffande den orätt som kung Demetrios begår mot judarna har vi sänt honom följande brev: Varför har du lagt ditt ok så tungt på våra judiska vänner och bundsförvanter? 32Om de kommer med nya klagomål mot dig skall vi se till att de får sin rätt; vi kommer att bekämpa dig till lands och till sjöss.«