Bibel 2000 (B2000)
15

Antiochos VII ingriper mot Tryfon

15115:1 Antiochos Antiochos VII Sidetes var son till Demetrios I (7:1) och yngre bror till Demetrios II (10:67); Seleukider. Han regerade 139–129 f.Kr., därefter återtog brodern sin tron efter fångenskapen hos partherna (14:3).15:1 öarna i havet Antiochos befann sig på Rhodos då han fick budet om Demetrios II:s fångenskap.Kung Demetrios son Antiochos skickade ett brev från öarna i havet till Simon, judarnas överstepräst och regent, och till hela folket. 2Det hade följande innehåll:

»Kung Antiochos hälsar översteprästen och regenten Simon samt det judiska folket. 3Några förrädare har bemäktigat sig våra fäders rike, men då jag avser att återta riket för att återställa det tidigare tillståndet där, har jag värvat en stor mängd trupper och låtit bygga krigsfartyg. 4Jag står i begrepp att landstiga och ämnar sedan spåra upp och straffa dem som har förhärjat vårt land och ödelagt många städer i mitt rike.

5

15:5
1~Mack 10:29–32
11:3413:38
Därför ger jag dig nu bekräftelse på alla de skattelindringar som mina företrädare på tronen har beviljat dig och på alla andra förmåner som de har låtit dig få. 6Jag ger dig tillstånd att prägla eget mynt till betalningsmedel i ditt land 7och förklarar Jerusalem och templet för oberoende. Alla vapen som du har låtit tillverka och de fästningar som du har uppfört och nu innehar skall stanna i din ägo. 8Alla dina skulder till kungen och alla framtida kungliga fordringar på dig efterskänks från denna stund för all framtid. 9Och när vi har återupprättat vårt kungavälde skall vi höja dig, ditt folk och templet till en sådan storhet att er berömmelse når ut över hela jorden.«

1015:10 År 174 Dvs. 139 eller 138 f.Kr.År 174 landsteg Antiochos på sina fäders jord, och alla trupperna gick över till honom, så att bara ett fåtal stannade på Tryfons sida. 1115:11 Dor Stad sydväst om Karmel, 65 km norr om det nuvarande Tel Aviv.Tryfon förföljdes nu av Antiochos och tog sin tillflykt till Dor vid havet, 12ty han insåg att hans läge var hopplöst då hans trupper hade övergett honom. 13Antiochos kom och slog läger vid Dor med 120 000 soldater och 8 000 ryttare. 14Han inneslöt staden i en omringning som fullbordades av fartygen från havssidan, och han ansatte staden så hårt från både land och hav att ingen gavs möjlighet att komma vare sig ut eller in.

Romarna ger skyddsbrev åt judarna

15

15:15
1~Mack 12:16
14:22,24
15:15–24 Se not till 14:24.Noumenios och hans följeslagare återvände från Rom med brev av följande lydelse till de olika kungarna och länderna:

1615:16 konsuln Lucius Konsulerna var de två ämbetsmän som tillsammans utövade regeringsmakten i Rom för ett års tid. Lucius Caecilius Metellus var konsul år 142 f.Kr.15:16 Ptolemaios Ptolemaios VIII Euergetes regerade 145–116 f.Kr. i Egypten; Ptolemeer.»Den romerske konsuln Lucius hälsar kung Ptolemaios. 17

15:17
1~Mack 8:17–32
Vi har haft besök av judarnas sändebud, våra vänner och bundsförvanter, som kom för att förnya det gamla fördraget om vänskap och bistånd på uppdrag av översteprästen Simon och det judiska folket. 18De medförde en guldsköld värd 1 000 minor. 19Vi beslöt därför att skriva till de olika kungarna och länderna och uppmana dem att inte försöka skada judarna eller angripa dem, deras städer och deras land eller ge väpnad hjälp åt sådana som för krig mot dem. 20Vidare har vi beslutat att ta emot skölden av dem. 21Om nu några förbrytare har sökt sig till er som flyktingar från deras land, uppmanar vi er att utlämna dem åt översteprästen Simon, så att han kan straffa dem efter landets lag.«

2215:22 Attalos, Ariarathes Mindreasiatiska regenter: Attalos II (159–138) i Pergamon, Ariarathes V (162–131) i Kappadokien. Beträffande Arsakes se not till 14:2.På samma sätt skrev Lucius till kung Demetrios, till Attalos, Ariarathes och Arsakes, 2315:23 de olika länderna Listan upptar en rad mer eller mindre självständiga landskap, öar och städer i det östra medelhavsområdet. Tydligen rör det sig om platser som hyste judiska kolonier och som samtidigt låg inom romarnas intressesfär.och till alla de olika länderna: till Sampsame och till spartanerna, till Delos, Myndos, Sikyon, Karien, Samos, Pamfylien, Lykien, Halikarnassos, Rhodos, Faselis, Kos, Side, Arados, Gortyn, Knidos, Cypern och Kyrene. 24Avskrifter sändes till översteprästen Simon.

Antiochos VII bryter med Simon

2515:25 från förstaden Den grekiska texten är oklar och översättningen osäker.Kung Antiochos, som börjat ansätta Dor från förstaden, ryckte hela tiden fram med sina styrkor. Han tillverkade belägringsmaskiner och avskar Tryfon från alla förbindelser med omvärlden. 26Simon skickade honom 2 000 elitsoldater till hjälp i striden och dessutom silver och guld och åtskillig utrustning. 27Men Antiochos ville inte ta emot detta. I stället bröt han alla överenskommelser han förut gjort med Simon och blev hans fiende. 2815:28 Joppe, Geser och borgen Kungen ifrågasätter inte judarnas självständighet men däremot Simons senaste erövringar. Borgen i Jerusalem tycks ha betraktats som en seleukidisk koloni.Han skickade Athenobios, en av sina vänner, till honom som förhandlare med följande budskap:

»Ni håller Joppe, Geser och borgen i Jerusalem besatta, städer som tillhör mitt rike. 29Ni har förhärjat deras områden och varit en stor plåga för landet, och ni har lagt under er många distrikt som tillhör mitt rike. 30Återlämna nu de städer som ni har intagit, och betala skatterna för de distrikt som ni har lagt under er utanför Judeens gränser! 3115:31 Talent.Vill ni inte detta, så betala i stället 500 talenter silver, och dessutom 500 talenter för de skador ni har vållat och för skatten från städerna. I annat fall kommer vi att rycka in i ert land och börja krig mot er.«

32

15:32
1 Kung 10:4 f.

Kungens vän Athenobios kom alltså till Jerusalem, och när han såg Simons lysande hov, bägarna av guld och silver vid hans taffel och hans stora uppvaktning, häpnade han. Då han framförde kungens budskap 33svarade Simon: »Vi har varken tagit främmande land eller tillägnat oss andras egendom. Det är fråga om vårt eget fädernearv, som våra fiender orättmätigt tillägnade sig allt eftersom tillfälle gavs. 34Nu är tillfället gynnsamt för oss, och vi tänker värna vårt fädernearv. 35
15:35
1~Mack 9:512~Mack 12:3
Vad beträffar Joppe och Geser, som du gör anspråk på, har deras invånare varit ett plågoris för vårt folk och vårt land. För de städerna kan vi ge 100 talenter.«

Athenobios gav honom inte ett ord till svar 36utan återvände i vredesmod till kungen och berättade för honom vad Simon hade sagt. Han rapporterade också om Simons lysande hov och om allt det han hade sett där. Och kungen råkade i våldsamt raseri.

Kendebaios angriper Judeen och besegras

3715:37 Orthosia Hamnstad nordost om Tripolis, på det nuvarande Libanons område.Men Tryfon lyckades fly med ett fartyg till Orthosia. 38Kungen gav då Kendebaios överbefälet i kustlandet och ställde trupper till hans förfogande, både infanteri och kavalleri. 3915:39 Kedron Stad på kustslätten 26 km söder om det nuvarande Tel Aviv. Den låg nära Jamnia (v. 40), Geser (16:1) och Ashdod (16:10).Han befallde honom att gå i ställning vid Judeens gräns. Han gav honom också order att befästa Kedron och förstärka dess portar samt att föra krig mot folket. Kungen själv förföljde Tryfon.

40Då Kendebaios kom till Jamnia började han trakassera folket genom att göra infall i Judeen, där han tog fångar och anställde massakrer. 41Han befäste också Kedron och drog dit ryttare och andra trupper för att kunna göra räder med dem längs Judeens vägar, så som kungen hade befallt honom.