Bibel 2000 (B2000)
9

Herren visar sig för Salomo en andra gång

91

9:1–9
2~Krön 7:11–22
När Salomo hade fullbordat Herrens hus och kungens hus och allt han hade längtat efter att utföra 2
9:2
1~Kung 3:4
visade sig Herren för honom en andra gång, liksom han hade visat sig i Givon. 3
9:3
5~Mos 12:5+
9:3 hemvist för mitt namn Se not till 3:2. Namn.Herren sade till honom: »Jag har hört din bön och din åkallan. Detta hus som du byggt har jag gjort till en helig plats, som jag skall göra till hemvist för mitt namn för evigt. Mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara vända dit. 4Om du nu vandrar mina vägar, så som din far David gjorde, med rent och redligt hjärta, så att du i allt gör som jag har befallt dig och håller mina bud och stadgar, 5
9:5
2~Sam 7:12
då skall jag låta ditt kungadöme i Israel bestå för all framtid. Detta lovade jag din far David när jag sade att det aldrig skulle saknas en ättling till honom på Israels tron. 6Men om ni och era barn vänder er bort från mig och inte följer de befallningar och bud som jag förelagt er utan börjar dyrka andra gudar och faller ner för dem, 7
9:7 f.
Mik 3:12Jer 18:16+
då skall jag utrota israeliterna från den mark jag gav dem, och det hus som jag har vigt åt mitt namn skall jag förskjuta, så att Israel blir till spott och spe bland alla folk. 8Detta hus kommer att läggas i ruiner, och var och en som har vägen förbi skall bli bestört och dra efter andan. När man frågar varför Herren har handlat så mot detta land och detta hus 9blir svaret: Därför att folket övergav Herren, sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egypten; de höll sig till andra gudar, som de föll ner för och dyrkade. Därför lät Herren allt detta onda drabba dem.«

Handelsförbindelser. Tvångsarbeten

10

9:10–23
2~Krön 8:1–10
9:10–14
1~Kung 5
Efter de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra de båda byggnaderna, Herrens hus och kungens hus, 11gav han tjugo städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyros, som hade försett honom med cederträ och cypressträ och guld, så mycket han önskade. 12Men när Hiram kom från Tyros för att bese de städer som Salomo hade gett honom blev han inte nöjd med dem 139:13 Kavul Namnets samband med Hirams fråga är oklart.utan sade: »Vad är detta för städer du har gett mig, min broder?« Och han gav området det namn det har än i dag, Kavul. 149:14 120 talenter guld Dvs. mer än fyra ton. Mått.Hiram skickade 120 talenter guld till kungen.

15

9:15
1~Kung 4:6+
9:15 Millo Se not till 2 Sam 5:9 och jfr 11:27. Hasor Se not till Dom 4:2. Megiddo Se not till Dom 1:27. Geser Stad nära Filisteen ca 35 km öster om Jerusalem.Så förhöll det sig med den arbetsplikt som kung Salomo införde för att kunna bygga Herrens hus, sitt eget hus, Millo och Jerusalems stadsmur, och dessutom Hasor, Megiddo och Geser. ( 16
9:16
Jos 16:101~Kung 7:8+
Farao, kungen av Egypten, hade dragit ut och erövrat Geser, bränt staden och dödat kanaaneerna som bodde där. Sedan hade han gett staden som hemgift åt sin dotter, Salomos hustru. 17Salomo befäste Geser, Nedre Bet-Horon, 18Baalat, Tamar i öknen, 19alla sina förrådsstäder och städerna för vagnar och för hästar. Han byggde allt han längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon och överallt i det rike han härskade över.) 20Alla som var kvar av amoreerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte var israeliter – 21de av deras efterkommande som var kvar i landet, därför att israeliterna inte hade lyckats förinta dem – alla dessa gjorde Salomo till tvångsarbetare, vilket de är än i dag. 22Av israeliterna däremot tog han ingen till slav; de var i stället soldater, livvakter åt honom, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor.

23Fogdarna för Salomos arbeten hade under sig 550 förmän som befallde över dem som utförde arbetena.

24

9:24
2~Krön 8:11+
9:24 Davids stad.Så snart faraos dotter hade flyttat från Davids stad till det hus som Salomo uppfört åt henne, byggde han Millo.

25

9:25
2~Mos 23:14–172~Krön 8:12
Tre gånger om året offrade Salomo brännoffer och gemenskapsoffer på det altare han hade byggt åt Herren, och han lät offerröken stiga inför Herren. Så hade han nu fullbordat templet.

26

9:26 ff.
1~Kung 10:11,22
22:492~Krön 8:17
9:26 Esjon-Gever Hamnstad vid Akabaviken.9:26 Elot Stad vid Akabavikens nordspets. Kallas också Elat (t.ex. 2 Kung 14:22; 16:6) och motsvarar det nuvarande Eilat.Kung Salomo byggde en flotta i Esjon-Gever, som ligger nära Elot vid Sävhavets kust i Edom. 27Hiram lät erfarna sjömän bland sina underlydande följa med Salomos folk på skeppen. 289:28 Ofir Ett guldrikt land vars läge är okänt. Man har gissat på bl.a. Sydarabien och Indien. Talent.De seglade till Ofir och hämtade därifrån 420 talenter guld till kung Salomo.