Bibel 2000 (B2000)
5

Förberedelser för tempelbygget

51Kung Hiram i Tyros hade alltid varit Davids vän, och då han fick höra att Salomo var smord till kung efter sin far skickade han sändebud till honom. 2Salomo sände i sin tur detta budskap till Hiram: 3»Du vet att min far inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds, namn på grund av alla krig han tvingades föra ända tills Herren lade fienderna under hans fötter. 4Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred på alla sidor, ingen angriper mig och ingen olycka hotar. 5Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn i enlighet med Herrens ord till min far David: Din son som jag skall sätta på tronen efter dig är den som skall bygga huset åt mitt namn. — 6Ge nu order om att man skall fälla cedrar åt mig på Libanon. Mina män skall arbeta tillsammans med dina, och jag skall ge dig vad du begär för dina mäns arbete. Du vet att det bland oss inte finns så duktiga timmerhuggare som bland fenikierna.«

7Hiram gladde sig mycket åt Salomos hälsning. »I dag vill jag lova Herren«, sade han, »som har gett David en vis son till att härska över detta stora folk.« 8Och Hiram sände detta svar: »Jag har mottagit ditt budskap och skall ge dig allt cederträ och cypressträ du önskar. 9Mina män kommer att frakta ner timret från Libanon till havet. Där samlar jag det till flottar som jag för till den plats du anvisar, och sedan jag löst upp flottarna får du ta hand om timret. I gengäld skall du förse mig med de livsmedel jag önskar för mitt hushåll.«

10Så lämnade Hiram cederträ och cypressträ åt Salomo, så mycket han ville ha, 11medan Salomo försåg Hiram med livsmedel: han levererade 20 000 kor vete till hans hushåll och 20 kor av den finaste olivoljan, år efter år. 12Herren hade gett Salomo den vishet han lovat honom. Mellan Salomo och Hiram rådde fred och samförstånd, och de slöt förbund med varandra.

13Kung Salomo införde arbetsplikt över hela Israel. 30 000 man blev uttagna 14och skickades i skift om 10 000 man i månaden till Libanon. En månad var de på Libanon och två månader hemma. Adoniram förestod tvångsarbetena. 15Salomo hade 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen 16och dessutom de 3 300 förmän som hans fogdar hade under sig för att övervaka arbetena. 17På Salomos order bröts stora, utvalda block för att templets grundvalar skulle kunna läggas med huggen sten. 18Med hjälp av folk från Geval bearbetade Salomos och Hirams hantverkare timret och stenen så att allt var färdigt att tas i bruk vid tempelbygget.

6

Salomo bygger templet

61Under det fyrahundraåttionde året efter israeliternas uttåg ur Egypten, det fjärde året av Salomos regering i Israel, i månaden siv, som är den andra månaden, började Salomo bygga Herrens hus. 260 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt var templet som kung Salomo byggde åt Herren. 3Förhallen framför långhuset var 20 alnar bred, vilket motsvarade templets bredd; den var tio alnar djup och låg på framsidan. 4Han försåg templet med fönster som hade karmar och spjälor. 5Runt templets väggar uppförde Salomo ett galleri, längs väggarna till långhuset och koret. Där gjorde han sidokammare. 6Den nedersta våningen av detta galleri var fem alnar bred, den mellersta sex och den översta sju alnar. Man hade nämligen gjort avsatser längs utsidan för att slippa göra fästhål i väggarna. 7Templet byggdes med sten som inte bearbetades när den kom från stenbrottet, och därför hördes inte släggor, hackor eller andra järnredskap på byggplatsen. 8Uppgången till mellanvåningen i tillbyggnaden låg på högra sidan av templet, och man gick upp på en spiraltrappa; på samma sätt kom man vidare till tredje våningen.

9Så byggde Salomo templet färdigt och klädde in det med en panel av cederträ. 10Galleriet runt templet var fem alnar högt och var förankrat med cederbjälkar.

11Herrens ord kom till Salomo: 12»Det hus som du nu bygger — om du följer mina stadgar och gör som jag befallt, och om du håller alla mina bud och rättar dig efter dem, skall jag låta det löfte som jag gav din far David förverkligas i dig: 13där skall jag bo mitt bland israeliterna och aldrig överge mitt folk Israel.« 14Och Salomo byggde templet färdigt. 15Invändigt klädde han dess väggar med cederplankor, ända nerifrån golvet och upp till taksparrarna fäste han denna träpanel. Golvet täckte han med cypressplankor. 1620 alnar från den bakre väggen uppförde han en vägg av cederträ från golv till tak, och den delen av byggnaden inrättade han till ett kor, det allra heligaste. 17Själva långhuset framför koret blev då 40 alnar. 18Invändigt kläddes väggarna med cederträ, där frukter och blomkalkar skurits ut. Allt var täckt med cederträ, stenen syntes ingenstans. 19Inuti huset inrättade Salomo ett kor, avsett för Herrens förbundsark. 20Koret var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt, och han belade det med gediget guld. Salomo byggde också ett altare av cederträ 21framför koret och belade det med guld. Han belade insidan av huset med gediget guld och hängde upp guldkedjor. 22Hela huset belades med guld tills allting var täckt av guld. Också altaret i anslutning till koret blev i sin helhet belagt med guld.

23För koret gjorde han två keruber av olivträ. Den ena var tio alnar hög 24och varje vinge fem alnar lång. Avståndet mellan vingspetsarna var tio alnar. 25Den andra keruben var också tio alnar hög. Båda hade samma mått och samma form, 26den ena som den andra var tio alnar hög. 27Han ställde keruberna i det inre rummet. Vingarna var utbredda; den ena keruben vidrörde den ena väggen med sin vinge och den andra vidrörde den motsatta väggen med sin. Mitt i rummet berörde de varandra, vinge mot vinge. 28Och Salomo belade keruberna med guld.

29På alla husets väggar, såväl i det inre som i det yttre rummet, lät Salomo snida reliefer med keruber, palmer och blomkalkar. 30I båda rummen belade han golvet med guld. 31Ingången till koret fick dörrar av olivträ, och infattningen gjordes så att karmarna var i fem avsatser. 32På de båda dörrarna av olivträ lät han snida keruber, palmer och blomkalkar och belade dem med guld: man hamrade ut guld över keruberna och palmerna. 33Likaså gjorde han i ingången till långhuset dörrposter av olivträ i fyra avsatser 34och därtill två dörrar av cypressträ, varje dörr bestående av två vridbara dörrhalvor. 35Han smyckade dem med snidade keruber, palmer och blomkalkar och lade bladguld på de utskurna figurerna.

36Den inre förgården omgärdade han med en mur av tre varv huggen sten och ett varv cederbjälkar.

37Under det fjärde året, i månaden siv, lades grunden till Herrens hus, 38och under det elfte året, i månaden bul, som är den åttonde månaden, stod det färdigt i alla delar och med allt som hörde till. Sju år tog det att bygga templet.

7

Salomo bygger sitt palats

71Sitt eget hus byggde Salomo på tretton år; sedan var hela palatset färdigt. 2Han byggde Libanonskogshuset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med fyra rader pelare av cederstammar och bjälkar av ceder vilande på pelarna. 3Taket var av cederträ och lagt på taksparrar som vilade på pelarna, sammanlagt 45 taksparrar, 15 i varje rad. 4Vidare fanns det tre rader fönsterkarmar, alltså tre omgångar med öppningar. 5Alla dörrkarmar var gjorda med fyra avsatser. [---] 6Han byggde också en förhall med pelare, 50 alnar bred och 30 alnar djup och med ett galler framför. 7Likaså byggde han en tronhall, även kallad domshallen; där dömde han. Den var klädd med cederpanel från golv till tak.

8Det hus där han själv skulle bo byggde Salomo på den andra gården, bortom förhallen, och det var av samma konstruktion. Salomo byggde också ett hus åt faraos dotter, som han hade tagit till hustru; det var likadant som förhallen. 9Alla dessa byggnader var uppförda av utvalda fyrkantiga stenblock, sågade på både insidan och utsidan av väggen, från grunden till bjälkarna och från förgården vid Herrens hus fram till den stora förgården. 10Grunden var lagd med utvalda stenar, stora block på tio och åtta alnar, 11och däröver hade man byggt med utvalda fyrkantiga stenblock och cederträ.

12Den stora förgården var omgärdad av en mur med tre varv huggen sten och ett varv cederbjälkar, på samma sätt som förgården till Herrens hus, den inre förgården.

Koppararbetena till templet

13Från Tyros lät kung Salomo hämta en man vid namn Hiram, 14vars mor var en änka av Naftalis stam, medan fadern var en tyrisk kopparsmed. Hiram var mycket kunnig och förfärdigade alla slags koppararbeten med stor konstskicklighet. Han kom nu till Salomo och utförde allt vad kungen ville ha gjort. 15Han formade de två bronspelarna, båda 18 alnar höga och med en omkrets på tolv alnar. De var ihåliga, och väggarna hade en tjocklek av fyra fingerbredder. 16Två pelarhuvuden göt han i brons och satte överst, vartdera fem alnar högt. 17De båda pelarhuvudena var försedda med var sitt flätverk med tofsar och kedjor. 18Han gjorde också de två raderna granatäpplen som omgav flätverken och täckte pelarhuvudena, likadant på båda. 19Pelarhuvudena var formade som lotusblommor. [---] 20[---] 200 granatäpplen i rader omgav vart och ett av dem. 21Han reste pelarna vid förhallen till långhuset och gav den högra pelaren namnet Jakin och den vänstra namnet Boas. 22Pelarna kröntes av ornament i form av lotusblommor. Så fullbordades arbetet med pelarna.

23Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets. 24Runt om, under kanten, löpte två rader med frukter som gjutits i samma stycke som själva Havet. 25Det stod på tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. 26Godset i Havet var en handsbredd tjockt, och kanten var formad som kanten på en bägare, lik kalken av en lotusblomma. Havet rymde 2 000 bat.

27Han gjorde också de tio stativen av brons, vart och ett fyra alnar långt, fyra alnar brett och tre alnar högt. 28De var gjorda så, att de hade ramlister och lister mellan tvärslåarna. 29På listerna mellan tvärslåarna, liksom på tvärslåarna själva, fanns lejon, tjurar och keruber och ovanför och under lejonen och tjurarna flätor i hamrat arbete. 30Varje stativ stod på fyra hjul som var av brons och hade bronsaxlar. De fyra hörnpelarna var försedda med strävor, som var gjutna under kitteln. 31Inuti den övre ramen satt underlaget för kitteln; det var runt och höjde sig en aln över ramen. Det var gjort som ett kittelställ och var en och en halv aln högt. Också på underlaget fanns utsirningar, men listerna där var fyrkantiga, inte runda. 32Under listverket satt de fyra hjulen, och hållarna till hjulen var fästa i stativet. Hjulen var en och en halv aln höga. 33De var av samma utförande som stridsvagnshjul; såväl hållare som fälgar, ekrar och nav var gjutna. 34Fyra strävor gick upp mot de fyra hörnen på varje stativ; dessa strävor var en del av stativet. 35Överst på stativet var ett cirkelrunt ställ, en halv aln högt. Längst upp på stativet satt hållarna med sina lister. 36På plattorna var keruber, lejon och palmer ingraverade. 37Alla tio stativen gjordes på samma sätt: samma gjutgods, mått och form.

38Hiram gjorde tio kittlar av brons. Var och en rymde 40 bat och hade en diameter av fyra alnar. På vart och ett av de tio stativen satte han en kittel. 39Fem av stativen ställde han på högra sidan av tempelhuset och fem på den vänstra. Havet ställde han på den högra sidan av tempelhuset, åt sydost.

40Han gjorde också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade arbetet med alla de föremål han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo för Herrens hus: 41två pelare, de två klotformiga pelarhuvudena, de två flätverken som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 42de 400 granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, till att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 43vidare de tio stativen och de tio kittlarna till stativen, 44Havet, som var ett, och de tolv tjurarna under Havet, 45slutligen också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Alla dessa föremål som Hiram gjorde åt kung Salomo för Herrens hus var av blankad brons. 46Det var i Jordandalen, mellan Suckot och Saretan, som kungen lät gjuta dem i lerformar. 47Salomo satte alla föremålen på deras platser. Mängden var så väldig att vikten av bronsen inte kunde fastställas.

Salomo gör guldföremålen till templet

48Salomo gjorde alla föremål i Herrens hus: det gyllene altaret, det gyllene bordet för skådebröden, 49de gyllene lampställen framför koret, fem till höger och fem till vänster, blommönstret, lamporna och tängerna av guld, 50vidare faten, knivarna, offerskålarna, pannorna och fyrfaten av guld, slutligen beslagen på dörrarna in till det inre rummet, det allra heligaste, och på dörrhalvorna in till långhuset, också de av guld.

51När alla kung Salomos arbeten för Herrens hus var fullbordade lät han föra dit in det som hans far David hade helgat åt Herren; silvret och guldet och kärlen lade han i skattkamrarna i Herrens hus.