Bibel 2000 (B2000)
4

Salomos förvaltning

41Kung Salomo regerade nu över hela Israel, 2och dessa var hans högsta ämbetsmän: Asarja, Sadoks son, var präst, 3Elichoref och Achia, Shishas söner, var kungens sekreterare, Joshafat, Achiluds son, var kansler, 4Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare, Sadok och Evjatar var präster, 5Asarja, Natans son, var chef för fogdarna, Savud, prästen Natans son, var kungens rådgivare, 6Achishar förvaltade de kungliga egendomarna och Adoniram, Avdas son, förestod tvångsarbetena.

7Över hela Israel hade Salomo tolv fogdar, som var sin månad svarade för underhållet åt kungen och hans hov. 8De hette: Hurs son i Efraims bergsbygd, 9Dekers son i Makas, Shaalvim, Bet-Shemesh, Elon och Bet Hanan, 10Heseds son i Arubbot, som hade Soko och hela Heferlandet, 11Avinadavs son, som hade hela Dors uppland och som fick Salomos dotter Tafat till hustru, 12Baana, Achiluds son, som hade Tanak och Megiddo och hela Bet-Shean vid Saretan nedanför Jisreel, från Bet-Shean till Avel Mechola och ända bort till andra sidan Jokmeam, 13Gevers son i Ramot i Gilead, som hade Manasses son Jairs byar i Gilead samt Argovområdet i Bashan: sextio stora städer med murar och bronsbommar, 14Achinadav, Iddos son, i Machanajim, 15Achimaas i Naftali, som också var gift med en dotter till Salomo, Basemat, 16Baana, Hushajs son, i Asher och Alot, 17Joshafat, Paruachs son, i Isaskar, 18Shimi, Elas son, i Benjamin 19och Gever, Uris son, i Gilead, det land där amoreerkungen Sichon och Bashans kung Og hade härskat. Dessutom fanns det en fogde i 20Juda.

Salomos makt och vishet

Israeliterna var nu talrika som havets sand. De åt och drack och var glada. 21Salomo härskade över alla riken från Eufrat ända fram till filisteernas land och fram till gränsen mot Egypten. De betalade skatt och var hans lydiga undersåtar så länge han levde.

22Vid Salomos hov gick det varje dag åt 30 kor siktat mjöl och 60 kor vanligt mjöl, 2310 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får. Därtill hjortar, gaseller, rådjur och gödfåglar.

24Salomo var alltså herre över allt land väster om Eufrat, från Tifsach ända till Gaza, över alla kungarna där, och det rådde fred mellan honom och grannländerna på alla sidor. 25I Juda och Israel, från Dan till Beer Sheva, satt var och en trygg under sin vinstock och sitt fikonträd, så länge Salomo levde.

26Salomo hade 4 000 stallplatser med vagnshästar och ytterligare 12 000 hästar.

27De tolv fogdarna svarade under var sin månad för underhållet åt kung Salomo och dem som kom till hans bord, och de såg till att ingenting fattades. 28Korn och hackelse för hästarna skaffade de i tur och ordning till kungen var han än befann sig.

29Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig som sanden på havets strand. 30Hans vishet överträffade all Österlandets och all Egyptens vishet. 31Han var den visaste bland människor, visare än esrachiten Etan och visare än Heman, Kalkol och Darda, Machols söner. Ryktet om honom spred sig till alla folk runt omkring. 32Salomo präglade tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ettusenfem. 33Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfotadjur och fåglar, om kräldjur och fiskar. 34Från alla folk kom man för att lyssna till Salomos vishet, och alla jordens kungar skänkte honom gåvor när de lyssnat till hans vishet.

5

Förberedelser för tempelbygget

51Kung Hiram i Tyros hade alltid varit Davids vän, och då han fick höra att Salomo var smord till kung efter sin far skickade han sändebud till honom. 2Salomo sände i sin tur detta budskap till Hiram: 3»Du vet att min far inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds, namn på grund av alla krig han tvingades föra ända tills Herren lade fienderna under hans fötter. 4Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred på alla sidor, ingen angriper mig och ingen olycka hotar. 5Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn i enlighet med Herrens ord till min far David: Din son som jag skall sätta på tronen efter dig är den som skall bygga huset åt mitt namn. — 6Ge nu order om att man skall fälla cedrar åt mig på Libanon. Mina män skall arbeta tillsammans med dina, och jag skall ge dig vad du begär för dina mäns arbete. Du vet att det bland oss inte finns så duktiga timmerhuggare som bland fenikierna.«

7Hiram gladde sig mycket åt Salomos hälsning. »I dag vill jag lova Herren«, sade han, »som har gett David en vis son till att härska över detta stora folk.« 8Och Hiram sände detta svar: »Jag har mottagit ditt budskap och skall ge dig allt cederträ och cypressträ du önskar. 9Mina män kommer att frakta ner timret från Libanon till havet. Där samlar jag det till flottar som jag för till den plats du anvisar, och sedan jag löst upp flottarna får du ta hand om timret. I gengäld skall du förse mig med de livsmedel jag önskar för mitt hushåll.«

10Så lämnade Hiram cederträ och cypressträ åt Salomo, så mycket han ville ha, 11medan Salomo försåg Hiram med livsmedel: han levererade 20 000 kor vete till hans hushåll och 20 kor av den finaste olivoljan, år efter år. 12Herren hade gett Salomo den vishet han lovat honom. Mellan Salomo och Hiram rådde fred och samförstånd, och de slöt förbund med varandra.

13Kung Salomo införde arbetsplikt över hela Israel. 30 000 man blev uttagna 14och skickades i skift om 10 000 man i månaden till Libanon. En månad var de på Libanon och två månader hemma. Adoniram förestod tvångsarbetena. 15Salomo hade 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen 16och dessutom de 3 300 förmän som hans fogdar hade under sig för att övervaka arbetena. 17På Salomos order bröts stora, utvalda block för att templets grundvalar skulle kunna läggas med huggen sten. 18Med hjälp av folk från Geval bearbetade Salomos och Hirams hantverkare timret och stenen så att allt var färdigt att tas i bruk vid tempelbygget.

6

Salomo bygger templet

61Under det fyrahundraåttionde året efter israeliternas uttåg ur Egypten, det fjärde året av Salomos regering i Israel, i månaden siv, som är den andra månaden, började Salomo bygga Herrens hus. 260 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt var templet som kung Salomo byggde åt Herren. 3Förhallen framför långhuset var 20 alnar bred, vilket motsvarade templets bredd; den var tio alnar djup och låg på framsidan. 4Han försåg templet med fönster som hade karmar och spjälor. 5Runt templets väggar uppförde Salomo ett galleri, längs väggarna till långhuset och koret. Där gjorde han sidokammare. 6Den nedersta våningen av detta galleri var fem alnar bred, den mellersta sex och den översta sju alnar. Man hade nämligen gjort avsatser längs utsidan för att slippa göra fästhål i väggarna. 7Templet byggdes med sten som inte bearbetades när den kom från stenbrottet, och därför hördes inte släggor, hackor eller andra järnredskap på byggplatsen. 8Uppgången till mellanvåningen i tillbyggnaden låg på högra sidan av templet, och man gick upp på en spiraltrappa; på samma sätt kom man vidare till tredje våningen.

9Så byggde Salomo templet färdigt och klädde in det med en panel av cederträ. 10Galleriet runt templet var fem alnar högt och var förankrat med cederbjälkar.

11Herrens ord kom till Salomo: 12»Det hus som du nu bygger — om du följer mina stadgar och gör som jag befallt, och om du håller alla mina bud och rättar dig efter dem, skall jag låta det löfte som jag gav din far David förverkligas i dig: 13där skall jag bo mitt bland israeliterna och aldrig överge mitt folk Israel.« 14Och Salomo byggde templet färdigt. 15Invändigt klädde han dess väggar med cederplankor, ända nerifrån golvet och upp till taksparrarna fäste han denna träpanel. Golvet täckte han med cypressplankor. 1620 alnar från den bakre väggen uppförde han en vägg av cederträ från golv till tak, och den delen av byggnaden inrättade han till ett kor, det allra heligaste. 17Själva långhuset framför koret blev då 40 alnar. 18Invändigt kläddes väggarna med cederträ, där frukter och blomkalkar skurits ut. Allt var täckt med cederträ, stenen syntes ingenstans. 19Inuti huset inrättade Salomo ett kor, avsett för Herrens förbundsark. 20Koret var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt, och han belade det med gediget guld. Salomo byggde också ett altare av cederträ 21framför koret och belade det med guld. Han belade insidan av huset med gediget guld och hängde upp guldkedjor. 22Hela huset belades med guld tills allting var täckt av guld. Också altaret i anslutning till koret blev i sin helhet belagt med guld.

23För koret gjorde han två keruber av olivträ. Den ena var tio alnar hög 24och varje vinge fem alnar lång. Avståndet mellan vingspetsarna var tio alnar. 25Den andra keruben var också tio alnar hög. Båda hade samma mått och samma form, 26den ena som den andra var tio alnar hög. 27Han ställde keruberna i det inre rummet. Vingarna var utbredda; den ena keruben vidrörde den ena väggen med sin vinge och den andra vidrörde den motsatta väggen med sin. Mitt i rummet berörde de varandra, vinge mot vinge. 28Och Salomo belade keruberna med guld.

29På alla husets väggar, såväl i det inre som i det yttre rummet, lät Salomo snida reliefer med keruber, palmer och blomkalkar. 30I båda rummen belade han golvet med guld. 31Ingången till koret fick dörrar av olivträ, och infattningen gjordes så att karmarna var i fem avsatser. 32På de båda dörrarna av olivträ lät han snida keruber, palmer och blomkalkar och belade dem med guld: man hamrade ut guld över keruberna och palmerna. 33Likaså gjorde han i ingången till långhuset dörrposter av olivträ i fyra avsatser 34och därtill två dörrar av cypressträ, varje dörr bestående av två vridbara dörrhalvor. 35Han smyckade dem med snidade keruber, palmer och blomkalkar och lade bladguld på de utskurna figurerna.

36Den inre förgården omgärdade han med en mur av tre varv huggen sten och ett varv cederbjälkar.

37Under det fjärde året, i månaden siv, lades grunden till Herrens hus, 38och under det elfte året, i månaden bul, som är den åttonde månaden, stod det färdigt i alla delar och med allt som hörde till. Sju år tog det att bygga templet.