Bibel 2000 (B2000)
4

Salomos förvaltning

41Kung Salomo regerade nu över hela Israel, 2och dessa var hans högsta ämbetsmän: Asarja, Sadoks son, var präst, 34:3 kansler Exakt vilken funktion kanslern hade är okänt.Elichoref och Achia, Shishas söner, var kungens sekreterare, Joshafat, Achiluds son, var kansler, 4

4:4
1 Kung 2:26 f., 35

Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare, Sadok och Evjatar var präster, 5Asarja, Natans son, var chef för fogdarna, Savud, prästen Natans son, var kungens rådgivare, 6
4:6
1~Kung 5:13
Achishar förvaltade de kungliga egendomarna och Adoniram, Avdas son, förestod tvångsarbetena.

7Över hela Israel hade Salomo tolv fogdar, som var sin månad svarade för underhållet åt kungen och hans hov. 8De hette: Hurs son i Efraims bergsbygd, 9Dekers son i Makas, Shaalvim, Bet-Shemesh, Elon och Bet Hanan, 10Heseds son i Arubbot, som hade Soko och hela Heferlandet, 11Avinadavs son, som hade hela Dors uppland och som fick Salomos dotter Tafat till hustru, 12Baana, Achiluds son, som hade Tanak och Megiddo och hela Bet-Shean vid Saretan nedanför Jisreel, från Bet-Shean till Avel Mechola och ända bort till andra sidan Jokmeam, 13Gevers son i Ramot i Gilead, som hade Manasses son Jairs byar i Gilead samt Argovområdet i Bashan: sextio stora städer med murar och bronsbommar, 14Achinadav, Iddos son, i Machanajim, 15Achimaas i Naftali, som också var gift med en dotter till Salomo, Basemat, 16Baana, Hushajs son, i Asher och Alot, 17Joshafat, Paruachs son, i Isaskar, 18Shimi, Elas son, i Benjamin 194:19 f. Dessutom fanns det en fogde i Juda Grundtextens innebörd osäker.och Gever, Uris son, i Gilead, det land där amoreerkungen Sichon och Bashans kung Og hade härskat. Dessutom fanns det en fogde i 20

4:20
1~Mos 13:16+
Juda.

Salomos makt och vishet

Israeliterna var nu talrika som havets sand. De åt och drack och var glada. 21

4:21a
2~Krön 9:26
4:21–5:18 Motsvarar i MT 5:1–32; Kapitel- och versindelning.4:21 från Eufrat … till filisteernas land Jfr not till 2 Mos 23:31. Filisteen.Salomo härskade över alla riken från Eufrat ända fram till filisteernas land och fram till gränsen mot Egypten. De betalade skatt och var hans lydiga undersåtar så länge han levde.

224:22 kor Mått.Vid Salomos hov gick det varje dag åt 30 kor siktat mjöl och 60 kor vanligt mjöl, 234:23 hjortar, gödfåglar De hebreiska ordens betydelse osäker.10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får. Därtill hjortar, gaseller, rådjur och gödfåglar.

244:24 Tifsach Stad vid Eufrats övre lopp, i norra delen av Syrien.Salomo var alltså herre över allt land väster om Eufrat, från Tifsach ända till Gaza, över alla kungarna där, och det rådde fred mellan honom och grannländerna på alla sidor. 25

4:25
Mik 4:4
Sak 3:10
4:25 under sin vinstock och sitt fikonträd Vanlig bild för ett liv i trygghet och välstånd; jfr 2 Kung 18:31; Mik 4:4; Sak 3:10; 1 Mack 14:12.I Juda och Israel, från Dan till Beer Sheva, satt var och en trygg under sin vinstock och sitt fikonträd, så länge Salomo levde.

264:26 4 000 Rättelse (jfr 2 Krön 9:25); MT har 40 000.Salomo hade 4 000 stallplatser med vagnshästar och ytterligare 12 000 hästar.

27De tolv fogdarna svarade under var sin månad för underhållet åt kung Salomo och dem som kom till hans bord, och de såg till att ingenting fattades. 28Korn och hackelse för hästarna skaffade de i tur och ordning till kungen var han än befann sig.

29Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig som sanden på havets strand. 30Hans vishet överträffade all Österlandets och all Egyptens vishet. 314:31 visare än esrachiten Etan … Heman, Kalkol och Darda De kallas i 1 Krön 2:6 Serachs söner. I en senare tradition framställs Etan och Heman som tempelsångare (1 Krön 6:33, 44; Ps 88:1; 89:1).Han var den visaste bland människor, visare än esrachiten Etan och visare än Heman, Kalkol och Darda, Machols söner. Ryktet om honom spred sig till alla folk runt omkring. 32Salomo präglade tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ettusenfem. 33Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfotadjur och fåglar, om kräldjur och fiskar. 34

4:34
1 Kung 10:1 ff., 24

4:34 och alla jordens kungar skänkte honom gåvor Texten rekonstruerad med stöd av Septuaginta och Peshitta; MT har »och från alla jordens kungar«.Från alla folk kom man för att lyssna till Salomos vishet, och alla jordens kungar skänkte honom gåvor när de lyssnat till hans vishet.