Bibel 2000 (B2000)
6

Processer mellan kristna

61Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga! 2Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? 3Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. 4Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. 5Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? 6I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende! 7Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? 8I stället vållar ni andra orätt och förluster — era egna bröder. 9Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, 10inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike. 11Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

Kroppen ett tempel för den heliga anden

12Allt är tillåtet för mig — men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig — men ingenting får ta makten över mig. 13Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. 14Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka oss. 15Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej! 16Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju: De två skall bli ett. 17Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. 18Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. 19Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. 20Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.