Bibel 2000 (B2000)
12

Andens gåvor

121

12:1
1~Kor 12:31
14:1
12:1 de andliga gåvorna Tillstånd och förmågor som förknippades med Guds andes närvaro. Församlingen i Korinth tycks ha räknat extatiska upplevelser som särskilt värdefulla. Här och i de följande kapitlen betonar Paulus i stället den kristna enheten, kärleken och förkunnelsen.I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap. 2
12:2
Hab 2:18Apg 17:29
Gal 4:8
1~Thess 1:9
12:2 drogs ni viljelöst med Den grekiska texten är oklar. Meningen tycks vara att en människa i ett viljelöst tillstånd kan föras vart som helst, även till falska gudar. För att avgöra om det är Guds ande som driver henne måste man pröva hennes ord efter den kristna bekännelsen (v. 3, 10; jfr 1 Joh 4:1–6).Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna. 3
12:3
Mark 9:39
Joh 13:13
Rom 10:9Fil 2:11
1~Joh 4:25:1
Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: »Förbannelse över Jesus«, och att ingen kan säga: »Jesus är herre«, om han inte är fylld av den heliga anden.

4

12:4–11
Rom 12:6–8+
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 6Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7
12:7
1~Kor 10:23+
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 8Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. 9
12:9
Luk 10:9
Rom 15:191~Kor 12:28
Jak 5:14
En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, 10
12:10
1~Kor 14:26–32
12:10 Tungor.en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. 11Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Lemmarna i den kropp som är Kristus

12

12:12–27
Rom 12:41~Kor 6:15
10:17
Ef 1:234:25
5:30
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. 13
12:13
Rom 6:3–5Ef 2:14–16
Kol 3:9–11Ef 4:4+
12:13 Slav.12:13 att dricka Jfr bilden av Anden som vatten i Joh 7:37 ff.Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. 14Kroppen består inte av en enda del utan av många. 15Om foten säger: »Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen«, så hör den likafullt till kroppen. 16Och om örat säger: »Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen«, så hör det likafullt till kroppen. 17Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? 18Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. 19Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? 20Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.

21Ögat kan inte säga till handen: »Jag behöver dig inte«, och inte heller huvudet till fötterna: »Jag behöver er inte.« 22Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, 23och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, 24något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, 25

12:25
1~Kor 1:10+
för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. 26
12:26
Rom 12:152~Kor 11:29
Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

27Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. 28

12:28
1~Kor 12:4–1112:9
I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. 29Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? 30Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? 31
12:31
1~Kor 14:1,39
Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.