Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1
Apg 9:1518:1–17
1:1 Från Paulus Brev.1:1 Sosthenes Kanske den synagogföreståndare som nämns i Apg 18:17.Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes 2
1:2
Ps 89:6
Syr 24:2Dan 7:27
1~Kor 6:11Joel 2:32
1:2 Korinth Se Apg 18:1 med not. Paulus upprätthöll täta förbindelser med församlingen i denna stad. De båda i NT bevarade breven skrevs troligen under och kort efter en vistelse i Efesos (16:5–9 med noter). I dem finns hänsyftningar på en utförligare brevväxling (5:9; 2 Kor 2:3 f.). De anspelar också på i dag svårgenomskådliga problem och konflikter. – Församling. Helig.till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. 3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Tack till Gud för församlingens fasthet

4Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. 5

1:5
2~Kor 8:7
Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. 6Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er 7att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. 8
1:8
2~Kor 1:21
1~Thess 3:13Fil 1:10
Kol 1:22
1~Thess 5:23
1:8 Dag.Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. 9
1:9
1~Joh 1:3
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.

Motsättningar i församlingen

10

1:10
Rom 15:51~Kor 3:3
11:1812:25
Jak 3:162~Kor 13:11
Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. 111:11 Chloes folk Familjemedlemmar eller slavar. Kvinnan är för oss okänd.Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. 12
1:12
1~Kor 3:4–9,22Apg 18:24–28Gal 2:6–142~Kor 10:7
1:12 Apollos Troligen samme man som nämns i Apg 18:24 ff.: en lärd jude från Alexandria som fick kontakt med Paulus medarbetare i Efesos och sedan flyttade till Korinth. – Kefas.Vad jag menar är att ni alla säger: »Jag hör till Paulus«, eller »Jag hör till Apollos«, eller »Jag hör till Kefas«, eller »Jag hör till Kristus«. 13Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? 14
1:14
Apg 18:8Rom 16:23
1:14 Jag är tacksam Annan läsart »Jag tackar Gud«.1:14 Crispus En synagogföreståndare med detta namn blev enligt Apg 18:8 omvänd till kristendomen vid Paulus första besök i Korinth.1:14 Gaius Namnet förekommer på flera ställen i NT; jfr Rom 16:21 med not.Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, 15så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. 16
1:16
1~Kor 16:15–18
1:16 Stefanas Samme man nämns i 16:15, 17.Jo, Stefanas och hans familj har jag också döpt, annars vet jag mig inte ha döpt någon. 17
1:17
1~Kor 2:1–4,13
1:17 en vältalares vishet Talekonst och filosofi stod varandra nära i antikens kultur. Den som uttryckte sig väl ansågs också vara vis. Jfr 2 Kor 11:6.Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.

Världens vishet och korsets dårskap

18

1:18
1~Kor 2:14
3:18–20Rom 1:16
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. 19
1:19
Jes 29:14
Det står skrivet: Jag skall göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna. 20
1:20 f.
Matt 11:25Rom 1:19–22
1:20
Jes 19:12
44:25
Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? 211:21 omgiven av Guds vishet Enligt biblisk tro är världen ett uttryck för Guds skapande vishet. Människorna kan därför lära känna Gud genom skapelsen; jfr Rom 1:19–21.1:21 genom visheten Eller »genom Guds vishet«.Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. 22
1:22
Matt 12:38Apg 17:18–21
1:22 Greker.Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23
1:23
Rom 9:32
Gal 5:11
1:23 en Kristus som blivit korsfäst Att en som förnedrats genom detta vanärande straff hyllades som Messias var svårbegripligt och för judarna särskilt stötande på grund av den förbannelse som enligt 5 Mos 21:22 f. drabbar den som hängs upp på detta sätt; jfr Gal 3:13.men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, 24
1:24
2~Kor 13:4Kol 2:3
men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. 25Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.

26

1:26
Joh 7:48
Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. 27Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, 28
1:28
Jak 2:5
1:28 som inte finns till Paulus väljer starkaste tänkbara uttryck för obetydlighet. Samtidigt anspelar han på Guds förmåga att skapa nytt ur ingenting. Den kristna församlingen är början till en ny skapelse, som skall avlösa den nuvarande världen, »det som finns till«.och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, 29
1:29
Rom 3:27+
så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. 30
1:30
Ords 8:32–36
Syr 24:1–12Jer 23:53~Mos 11:44Jes 53:5
Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. 31
1:31
(2 Kor 10:17)

Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.