Bibel 2000 (B2000)
9

Jerusalems invånare

91

9:1b
2~Kung 24:1025
9:1 boken om Israels kungar Liknande hänvisningar till författarens förlagor finns på många ställen i Krönikeböckerna. Vilket eller vilka verk som avses är okänt; jfr not till 1 Kung 11:41.Nu hade alla israeliter upptecknats i släktregister; de är uppskrivna i boken om Israels kungar. Judas folk fördes bort till Babylon därför att de hade varit trolösa. 29:2 som återvände Dvs. från den babyloniska fångenskapen; se not till 1:1.9:2 tempeltjänare Se Esr 8:20.De första som återvände till sina städer och egendomar var vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare. 3I Jerusalem bosatte sig folk av Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar:

4Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres, Judas sons, släkt. 5Vidare av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och hans söner. 6Av Serachs ättlingar Jeguel. Denna ätt omfattade 690 personer.

7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia. 9Denna ätt omfattade enligt sina släktregister 956 personer. Alla dessa var överhuvuden för sina familjer.

10

9:10–13
Neh 11:10–14
Av prästerna: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, den främste i Guds hus, 12Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemot, son till Immer. 13Denna ätt omfattade 1 760 personer, överhuvuden för sina familjer, väl skickade att göra tjänst i Guds hus.

14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare Bakbackar, Heresh, Galal, Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 169:16 netofateerna Invånare i byn Netofa, 5 km söder om Betlehem.Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofateernas byar.

17Dörrvaktare var Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman. Shallum var deras förman. 189:18 Kungsporten Enligt Hes 46:1 ff. skulle östporten till tempelområdet användas av fursten då hans offer frambars. Detta kan ha gällt redan under det första templets tid.Dittills hade de tjänstgjort vid Kungsporten på östra sidan. Detta var dörrvaktarna i leviternas läger.

19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och de som hörde till hans släkt, korachiterna, tjänstgjorde som tröskelväktare i tältet, liksom deras fäder hade hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, var en gång den främste bland dem. Herren var med honom.

21Sakarja, Meshelemjas son, vaktade ingången till uppenbarelsetältet. 22De som utvalts till att vakta trösklarna var 212, och de var upptecknade i släktregister i sina byar. David och siaren Samuel hade insatt dem till att tjänstgöra ständigt. 239:23 tälthuset Kombinationen av de båda termerna »tält« och »hus« är troligen avsedd att understryka kontinuiteten mellan tiden före och tiden efter templets byggande under Salomo (2 Kung 6–8).De och deras söner tjänstgjorde avdelningsvis vid portarna i Herrens hus, tälthuset. 24De fyra dörrvaktarna var posterade i de fyra väderstrecken, öster, väster, norr och söder, 25och deras släktingar i varje by skulle var sjunde dag komma in och tjänstgöra tillsammans med dem enligt en bestämd ordning. 26De fyra överdörrvaktarna var dock ständigt i tjänst. De var leviter och skötte kamrarna och förråden i Guds hus. 27De skulle tillbringa natten i närheten av Guds hus; det ålåg dem att hålla vakt och att öppna varje morgon.

28En del av dem hade hand om de kärl som användes vid gudstjänsten. De skulle räkna dem både när de ställde in dem och när de tog ut dem. 29Andra skulle ta hand om de vanliga kärlen och helgedomens övriga kärl och ha uppsikt över mjölet, vinet, oljan, rökelsen och de välluktande kryddorna. 30

9:30
2~Mos 30:22–33
Några av prästerna hade till uppgift att tillreda den välluktande smörjelsen. 31Och leviten Mattitja, som var korachiten Shallums förstfödde, övervakade ständigt brödbakningen. 32
9:32
3~Mos 24:5–9
9:32 skådebröden Se not till 2 Mos 25:30.Några av deras ämbetsbröder bland Kehats ättlingar hade uppsikt över skådebröden och skulle lägga fram dem varje sabbat. 33Dessa sångare var överhuvuden för levitiska familjer och bodde i särskilda kammare, ty de var i tjänst dag och natt.

34De var överhuvuden för de levitiska familjerna enligt släktordningen; de bodde i Jerusalem.

Sauls härstamning

35

9:35–44
1~Krön 8:29–38
9:35–44 Jfr 8:29–38.I Givon bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Maaka. 36Hans söner var Avdon, den förstfödde, Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot. 38Miklot blev far till Shimam. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina bröder, tillsammans med dem.

39

9:39 f.
1~Sam 9:114:49
Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal. 40Jonatans son var Meriv-Baal, och Meriv-Baal blev far till Mika. 41Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42Achas blev far till Jada och Jada till Alemet, Asmavet och Simri. Simri blev far till Mosa 43och Mosa till Bina. Hans son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel. 44Asel hade sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. De var Asels söner.