Bibel 2000 (B2000)
7

Stammarna i norr

71Isaskars söner var Tola, Pua, Jashuv och Shimron, alltså fyra. 2Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jachmaj, Jivsam och Samuel, överhuvuden för de familjer som härstammade från Tola; de var tappra krigare. Enligt släktregistren var deras antal på Davids tid 22 600. 3Ussis söner var Jisrachja, Mikael, Obadja, Joel och Jishia, alltså fem, alla överhuvuden. 4Till deras familjer hörde enligt deras släktregister skaror av krigare, 36 000 man; de hade många hustrur och barn. 5Deras bröder i Isaskars alla släkter var tappra krigare. Sammanlagt 87 000 fanns upptecknade.

6Benjamins söner var Bela, Beker och Jediael, alltså tre. 7Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, alltså fem, överhuvuden för sina familjer och tappra krigare. 22 034 man fanns upptecknade. 8Bekers söner var Semira, Joash, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Avia, Anatot och Alemet. Alla dessa var Bekers söner. 9I deras släktregister upptecknades 20 200 man, överhuvuden för sina familjer och tappra krigare. 10Jediaels son var Bilhan, och Bilhans söner var Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Achishachar. 11Alla dessa var ättlingar till Jediael, överhuvuden för sina familjer, tappra krigare, 17 200 vapenföra män. 12Shufam och Hufam var söner till Ir, Hushim var son till Acher.

13Naftalis söner var Jachasiel, Guni, Jeser och Shallum, ättlingar till Bilha.

14Manasses son var Asriel, som hans arameiska bihustru födde; hon födde också Makir, Gileads far. 15Makir tog hustrur åt Hufam och Shufam. Hans syster hette Maaka. Hans andra son hette Selofchad; Selofchad hade endast döttrar. 16Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peresh; hans bror hette Sheresh och hans söner var Ulam och Rekem. 17Ulams son var Bedan. Dessa var ättlingar till Gilead, son till Makir, son till Manasse. 18Och hans syster Hammoleket födde Ishhod, Avieser och Machla. 19Shemida hade sönerna Achjan, Shekem, Likchi och Aniam.

20Efraims ättlingar var Shutelach, vars son var Bered, vars son var Tachat, vars son var Elada, vars son var Tachat, 21vars son var Savad, vars son var Shutelach; dessutom Eser och Elad. De blev dödade av några män från Gat, som var födda där i landet, när de kom dit för att ta deras boskap. 22Deras far Efraim sörjde länge, och hans bröder kom för att trösta honom. 23Sedan låg han med sin hustru, och hon blev havande. Hon födde en son, och han gav honom namnet Beria, ty det hade skett i en olyckstid för hans familj. 24Hans dotter var Sheera; hon grundade Nedre och Övre Bet-Horon och Ussen Sheera. 25Hans son var Refach, vars son var Reshef, vars son var Telach, vars son var Tachan, 26vars son var Ladan, vars son var Ammihud, vars son var Elishama, 27vars son var Nun, vars son var Josua. 28Deras egendomar och boplatser var Betel med kringliggande byar, och i öster Naaran och i väster Geser med dess byar, dessutom Shekem med dess byar ända till Aja med dess byar. 29Manasses släkt kontrollerade Bet-Shean med dess byar, vidare Tanak med dess byar, Megiddo med dess byar och Dor med dess byar. Där bodde ättlingarna till Josef, Israels son.

30Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Serach var deras syster. 31Berias söner var Hever och Malkiel, Birsajits far. 32Hever blev far till Jaflet, Semer och Hotam. Shua var deras syster. 33Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat. De var Jaflets söner. 34Hans bror Semers söner var Rohga, Hubba och Aram. 35Hans bror Hotams söner var Sofach, Jimna, Shelesh och Amal. 36Sofachs söner var Suach, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera. 38Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara. 39Ullas söner var Arach, Hanniel och Risja. 40Alla dessa var Ashers ättlingar, överhuvuden för sina familjer, utvalda, tappra krigare, ledande bland hövdingarna. De som upptecknades för krigstjänst utgjorde 26 000 man.

8

Benjamin

81Benjamin blev far till Bela, den förstfödde, Ashbel, den andre, Achrach, den tredje, 2Nocha, den fjärde, och Rafa, den femte. 3Bela hade sönerna Addar och Gera, Ehuds far. 4Avishua, Naaman, Achia, 5Gera, Shefufan och Huram: 6dessa var Ehuds söner. De var överhuvuden för sina familjer bland invånarna i Geva och fördes bort i fångenskap till Manachat, 7nämligen Naaman, Achia och Gera. Det var han som förde bort dem, han blev far till Ussa och Achichud.

8Shacharajim fick söner i Moab sedan han hade skilt sig från sina hustrur Hushim och Baara. 9Med sin hustru Hodesh fick han Jovav, Sivja, Mesha, Malkam, 10Jeus, Sakeja och Mirma. De var hans söner, överhuvuden för sina familjer. 11Med Hushim fick han Avituv och Elpaal. 12Elpaals söner var Ever, Misham och Semer. Han var den som grundade Ono och Lod med kringliggande byar.

13Beria, Elpaal och Shema var överhuvuden för sina familjer bland invånarna i Ajalon och drev bort invånarna i Gat; 14deras bröder var Shashak och Jerocham. 15Sevadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jishpa och Jocha var Berias söner. 17Sevadja, Meshullam, Hiski, Hever, 18Jishmeraj, Jislia och Jovav var Elpaals söner. 19Jakim, Sikri, Savdi, 20Eljoenaj, Silletaj, Eliel, 21Adaja, Beraja och Shimrat var Shemas söner. 22Jishpan, Ever, Eliel, 23Avdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotia, 25Jifdeja och Penuel var Shashaks söner. 26Shamsheraj, Shecharja, Atalja, 27Jaareshja, Elia och Sikri var Jerochams söner. 28De var överhuvuden för sina familjer enligt släktordningen; de bodde i Jerusalem.

29I Givon bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Maaka. 30Hans söner var Avdon, den förstfödde, Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 31Gedor, Achjo, Seker och Miklot. 32Miklot blev far till Shima. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina bröder, tillsammans med dem.

33Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal. 34Jonatans son var Meriv-Baal, och Meriv-Baal blev far till Mika. 35Mikas söner var Piton, Melek, Tarea och Achas.

36Achas blev far till Joadda och Joadda till Alemet, Asmavet och Simri. Simri blev far till Mosa 37och Mosa till Bina, vars son var Rafa, vars son var Elasa, vars son var Asel. 38Asel hade sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39Hans bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre, och Elifelet, den tredje. 40Ulams söner var tappra krigare, bågskyttar. De hade många söner och sonsöner, sammanlagt 150. Alla dessa var ättlingar till Benjamin.

9

Jerusalems invånare

91Nu hade alla israeliter upptecknats i släktregister; de är uppskrivna i boken om Israels kungar. Judas folk fördes bort till Babylon därför att de hade varit trolösa. 2De första som återvände till sina städer och egendomar var vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare. 3I Jerusalem bosatte sig folk av Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar:

4Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres, Judas sons, släkt. 5Vidare av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och hans söner. 6Av Serachs ättlingar Jeguel. Denna ätt omfattade 690 personer.

7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia. 9Denna ätt omfattade enligt sina släktregister 956 personer. Alla dessa var överhuvuden för sina familjer.

10Av prästerna: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, den främste i Guds hus, 12Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemot, son till Immer. 13Denna ätt omfattade 1 760 personer, överhuvuden för sina familjer, väl skickade att göra tjänst i Guds hus.

14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare Bakbackar, Heresh, Galal, Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofateernas byar.

17Dörrvaktare var Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman. Shallum var deras förman. 18Dittills hade de tjänstgjort vid Kungsporten på östra sidan. Detta var dörrvaktarna i leviternas läger.

19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och de som hörde till hans släkt, korachiterna, tjänstgjorde som tröskelväktare i tältet, liksom deras fäder hade hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, var en gång den främste bland dem. Herren var med honom.

21Sakarja, Meshelemjas son, vaktade ingången till uppenbarelsetältet. 22De som utvalts till att vakta trösklarna var 212, och de var upptecknade i släktregister i sina byar. David och siaren Samuel hade insatt dem till att tjänstgöra ständigt. 23De och deras söner tjänstgjorde avdelningsvis vid portarna i Herrens hus, tälthuset. 24De fyra dörrvaktarna var posterade i de fyra väderstrecken, öster, väster, norr och söder, 25och deras släktingar i varje by skulle var sjunde dag komma in och tjänstgöra tillsammans med dem enligt en bestämd ordning. 26De fyra överdörrvaktarna var dock ständigt i tjänst. De var leviter och skötte kamrarna och förråden i Guds hus. 27De skulle tillbringa natten i närheten av Guds hus; det ålåg dem att hålla vakt och att öppna varje morgon.

28En del av dem hade hand om de kärl som användes vid gudstjänsten. De skulle räkna dem både när de ställde in dem och när de tog ut dem. 29Andra skulle ta hand om de vanliga kärlen och helgedomens övriga kärl och ha uppsikt över mjölet, vinet, oljan, rökelsen och de välluktande kryddorna. 30Några av prästerna hade till uppgift att tillreda den välluktande smörjelsen. 31Och leviten Mattitja, som var korachiten Shallums förstfödde, övervakade ständigt brödbakningen. 32Några av deras ämbetsbröder bland Kehats ättlingar hade uppsikt över skådebröden och skulle lägga fram dem varje sabbat. 33Dessa sångare var överhuvuden för levitiska familjer och bodde i särskilda kammare, ty de var i tjänst dag och natt.

34De var överhuvuden för de levitiska familjerna enligt släktordningen; de bodde i Jerusalem.

Sauls härstamning

35I Givon bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Maaka. 36Hans söner var Avdon, den förstfödde, Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot. 38Miklot blev far till Shimam. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina bröder, tillsammans med dem.

39Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal. 40Jonatans son var Meriv-Baal, och Meriv-Baal blev far till Mika. 41Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42Achas blev far till Jada och Jada till Alemet, Asmavet och Simri. Simri blev far till Mosa 43och Mosa till Bina. Hans son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel. 44Asel hade sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. De var Asels söner.