Bibel 2000 (B2000)
8

Benjamin

81

8:1
1~Krön 7:6+
Benjamin blev far till Bela, den förstfödde, Ashbel, den andre, Achrach, den tredje, 2Nocha, den fjärde, och Rafa, den femte. 3Bela hade sönerna Addar och Gera, Ehuds far. 4Avishua, Naaman, Achia, 5Gera, Shefufan och Huram: 68:6 Geva Stad på Benjamins område, en av de levitiska städerna; se Jos 21:17; 1 Krön 6:60.8:6 fördes bort i fångenskap till Manachat Vad som åsyftas är okänt.dessa var Ehuds söner. De var överhuvuden för sina familjer bland invånarna i Geva och fördes bort i fångenskap till Manachat, 7nämligen Naaman, Achia och Gera. Det var han som förde bort dem, han blev far till Ussa och Achichud.

8Shacharajim fick söner i Moab sedan han hade skilt sig från sina hustrur Hushim och Baara. 9Med sin hustru Hodesh fick han Jovav, Sivja, Mesha, Malkam, 10Jeus, Sakeja och Mirma. De var hans söner, överhuvuden för sina familjer. 11Med Hushim fick han Avituv och Elpaal. 128:12 Ono och Lod Städer 10 resp. 20 km sydost om Jafo.Elpaals söner var Ever, Misham och Semer. Han var den som grundade Ono och Lod med kringliggande byar.

13Beria, Elpaal och Shema var överhuvuden för sina familjer bland invånarna i Ajalon och drev bort invånarna i Gat; 14deras bröder var Shashak och Jerocham. 15Sevadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jishpa och Jocha var Berias söner. 17Sevadja, Meshullam, Hiski, Hever, 18Jishmeraj, Jislia och Jovav var Elpaals söner. 19Jakim, Sikri, Savdi, 20Eljoenaj, Silletaj, Eliel, 21Adaja, Beraja och Shimrat var Shemas söner. 22Jishpan, Ever, Eliel, 23Avdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotia, 25Jifdeja och Penuel var Shashaks söner. 26Shamsheraj, Shecharja, Atalja, 27Jaareshja, Elia och Sikri var Jerochams söner. 288:28 de bodde i Jerusalem Under det delade rikets tid bodde många benjaminiter i Jerusalem, som låg på gränsen mellan Benjamins och Judas områden (se också v. 32).De var överhuvuden för sina familjer enligt släktordningen; de bodde i Jerusalem.

29

8:29–38
1~Krön 9:35–44
8:29–38 Listan återkommer i 9:35–44.I Givon bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Maaka. 30Hans söner var Avdon, den förstfödde, Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 31Gedor, Achjo, Seker och Miklot. 32Miklot blev far till Shima. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina bröder, tillsammans med dem.

33

8:33 f.
1~Sam 9:114:49
8:33 Eshbaal Se not till 2 Sam 2:8.Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal. 34
8:34
2~Sam 4:4
8:34 Meriv-Baal Se not till 2 Sam 4:4; jfr not till 2 Sam 2:8.Jonatans son var Meriv-Baal, och Meriv-Baal blev far till Mika. 35Mikas söner var Piton, Melek, Tarea och Achas.

36Achas blev far till Joadda och Joadda till Alemet, Asmavet och Simri. Simri blev far till Mosa 37och Mosa till Bina, vars son var Rafa, vars son var Elasa, vars son var Asel. 38Asel hade sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39Hans bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre, och Elifelet, den tredje. 40Ulams söner var tappra krigare, bågskyttar. De hade många söner och sonsöner, sammanlagt 150. Alla dessa var ättlingar till Benjamin.