Bibel 2000 (B2000)
7

Stammarna i norr

71

7:1
1~Mos 46:13
4~Mos 26:23
Isaskars söner var Tola, Pua, Jashuv och Shimron, alltså fyra. 2Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jachmaj, Jivsam och Samuel, överhuvuden för de familjer som härstammade från Tola; de var tappra krigare. Enligt släktregistren var deras antal på Davids tid 22 600. 3Ussis söner var Jisrachja, Mikael, Obadja, Joel och Jishia, alltså fem, alla överhuvuden. 4Till deras familjer hörde enligt deras släktregister skaror av krigare, 36 000 man; de hade många hustrur och barn. 5Deras bröder i Isaskars alla släkter var tappra krigare. Sammanlagt 87 000 fanns upptecknade.

6

7:6
1~Mos 46:21
4~Mos 26:381~Krön 8:1
Benjamins söner var Bela, Beker och Jediael, alltså tre. 7Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, alltså fem, överhuvuden för sina familjer och tappra krigare. 22 034 man fanns upptecknade. 8Bekers söner var Semira, Joash, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Avia, Anatot och Alemet. Alla dessa var Bekers söner. 9I deras släktregister upptecknades 20 200 man, överhuvuden för sina familjer och tappra krigare. 10Jediaels son var Bilhan, och Bilhans söner var Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Achishachar. 11Alla dessa var ättlingar till Jediael, överhuvuden för sina familjer, tappra krigare, 17 200 vapenföra män. 12Shufam och Hufam var söner till Ir, Hushim var son till Acher.

13

7:13
1~Mos 46:24
4~Mos 26:48
Naftalis söner var Jachasiel, Guni, Jeser och Shallum, ättlingar till Bilha.

14Manasses son var Asriel, som hans arameiska bihustru födde; hon födde också Makir, Gileads far. 15

7:15b
4~Mos 26:33
27:1
Makir tog hustrur åt Hufam och Shufam. Hans syster hette Maaka. Hans andra son hette Selofchad; Selofchad hade endast döttrar. 16Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peresh; hans bror hette Sheresh och hans söner var Ulam och Rekem. 17Ulams son var Bedan. Dessa var ättlingar till Gilead, son till Makir, son till Manasse. 18Och hans syster Hammoleket födde Ishhod, Avieser och Machla. 19Shemida hade sönerna Achjan, Shekem, Likchi och Aniam.

20

7:20
4~Mos 26:35
Efraims ättlingar var Shutelach, vars son var Bered, vars son var Tachat, vars son var Elada, vars son var Tachat, 21vars son var Savad, vars son var Shutelach; dessutom Eser och Elad. De blev dödade av några män från Gat, som var födda där i landet, när de kom dit för att ta deras boskap. 22Deras far Efraim sörjde länge, och hans bröder kom för att trösta honom. 237:23 i en olyckstid I hebreiskan anspelning på namnet Beria.Sedan låg han med sin hustru, och hon blev havande. Hon födde en son, och han gav honom namnet Beria, ty det hade skett i en olyckstid för hans familj. 247:24 Nedre och Övre Bet-Horon Städer belägna mellan Judas och Efraims stamområden, se Jos 16:3, 5; jfr not till 2 Sam 13:34. Ussen Sheera Stad med okänt läge.Hans dotter var Sheera; hon grundade Nedre och Övre Bet-Horon och Ussen Sheera. 25Hans son var Refach, vars son var Reshef, vars son var Telach, vars son var Tachan, 26vars son var Ladan, vars son var Ammihud, vars son var Elishama, 27
7:27
Jos 1:1
vars son var Nun, vars son var Josua. 287:28 Naaran Troligen identiskt med Naara (Jos 16:7). Aja Aj; se Jos 7:2 med not.Deras egendomar och boplatser var Betel med kringliggande byar, och i öster Naaran och i väster Geser med dess byar, dessutom Shekem med dess byar ända till Aja med dess byar. 29
7:29
Jos 17:11
Manasses släkt kontrollerade Bet-Shean med dess byar, vidare Tanak med dess byar, Megiddo med dess byar och Dor med dess byar. Där bodde ättlingarna till Josef, Israels son.

30

7:30
1~Mos 46:17
4~Mos 26:44
Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Serach var deras syster. 31Berias söner var Hever och Malkiel, Birsajits far. 32Hever blev far till Jaflet, Semer och Hotam. Shua var deras syster. 33Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat. De var Jaflets söner. 34Hans bror Semers söner var Rohga, Hubba och Aram. 35Hans bror Hotams söner var Sofach, Jimna, Shelesh och Amal. 36Sofachs söner var Suach, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera. 38Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara. 39Ullas söner var Arach, Hanniel och Risja. 40Alla dessa var Ashers ättlingar, överhuvuden för sina familjer, utvalda, tappra krigare, ledande bland hövdingarna. De som upptecknades för krigstjänst utgjorde 26 000 man.