Bibel 2000 (B2000)
6

Levi

61Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 2Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 3Amrams barn var Aron, Mose och Mirjam. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 4Elasar blev far till Pinechas och Pinechas till Avishua. 5Avishua blev far till Bucki och Bucki till Ussi. 6Ussi blev far till Serachja och Serachja till Merajot. 7Merajot blev far till Amarja och Amarja till Achituv. 8Achituv blev far till Sadok och Sadok till Achimaas. 9Achimaas blev far till Asarja och Asarja till Jochanan. 10Jochanan blev far till Asarja, som var präst i det tempel Salomo byggde i Jerusalem.

11Asarja blev far till Amarja och Amarja till Achituv. 12Achituv blev far till Sadok och Sadok till Shallum. 13Shallum blev far till Hilkia och Hilkia till Asarja. 14Asarja blev far till Seraja och Seraja till Josadak, 15som var bland de deporterade när Herren lät Nebukadnessar föra bort befolkningen i Juda och Jerusalem.

16Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 17Gershoms söner hette Livni och Shimi. 18Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 19Meraris söner var Machli och Mushi.

Detta är de levitiska släkterna ordnade efter deras stamfäder:

20Gershom hade sonen Livni, vars son var Jachat, vars son var Simma, 21vars son var Joach, vars son var Iddo, vars son var Serach, vars son var Jeotraj. 22Kehats ättlingar: hans son var Amminadav, vars son var Korach, vars son var Assir, 23vars son var Elkana, vars son var Evjasaf, vars son var Assir, 24vars son var Tachat, vars son var Uriel, vars son var Ussia, vars son var Saul. 25Elkanas ättlingar: Amasaj och Achimot, 26vars son var Elkana, vars son var Sofaj, vars son var Nachat, 27vars son var Eliav, vars son var Jerocham, vars son var Elkana, vars son var Samuel. 28Samuels söner var Joel, den förstfödde, och Avia, den andre. 29Meraris ättlingar: Machli, vars son var Livni, vars son var Shimi, vars son var Ussa, 30vars son var Shima, vars son var Haggia, vars son var Asaja.

Tempelsångarna

31Detta är de som David gav i uppdrag att svara för sången i Herrens hus när arken hade fått sin plats där. 32Tills Salomo hade byggt Herrens hus i Jerusalem fullgjorde de denna tjänst framför uppenbarelsetältet, boningen, och de utförde sina uppgifter enligt den ordning som gällde för dem.

33Detta är de som med sina söner fullgjorde denna tjänst:

Av Kehats släkt: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel, 34son till Elkana, son till Jerocham, son till Eliel, son till Toach, 35son till Suf, son till Elkana, son till Machat, son till Amasaj, 36son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja, 37son till Tachat, son till Assir, son till Evjasaf, son till Korach, 38son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.

39Vidare Asaf, sångare liksom Heman, som stod på hans högra sida, son till Berekja, son till Shima, 40son till Mikael, son till Maaseja, son till Malkia, 41son till Etni, son till Serach, son till Adaja, 42son till Etan, son till Simma, son till Shimi, 43son till Jachat, son till Gershom, son till Levi.

44Meraris ättlingar, sångare även de, stod på den vänstra sidan: Etan, son till Kishi, son till Avdi, son till Malluk, 45son till Hashavja, son till Amasja, son till Hilkia, 46son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47son till Machli, son till Mushi, son till Merari, son till Levi.

De övriga leviterna

48Deras levitiska bröder var satta till att göra allt slags tjänst i boningen, Guds hus. 49Men Aron och hans ättlingar skötte offren på brännofferaltaret och rökelsealtaret. De ombesörjde allt i det allra heligaste och bringade försoning åt Israel, alldeles så som Mose, Guds tjänare, hade befallt. 50Detta är Arons ättlingar: hans son var Elasar, vars son var Pinechas, vars son var Avishua, 51vars son var Bucki, vars son var Ussi, vars son var Serachja, 52vars son var Merajot, vars son var Amarja, vars son var Achituv, 53vars son var Sadok, vars son var Achimaas.

Leviternas städer

54Detta är leviternas boplatser, tältstäderna, som de hade inom sina landområden. Lotten föll först på Arons ättlingar av Kehats släkt, 55och de fick Hebron i Juda land med omgivande betesmarker, 56men åkerjorden och byarna som hörde till staden fick Kalev, Jefunnes son. 57Arons ättlingar fick asylstäderna Hebron och Livna med betesmarker, Jattir och Eshtemoa med betesmarker, 58Hilen med betesmarker, Devir med betesmarker, 59Ashan med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker 60samt från Benjamins stam Geva med betesmarker, Alemet med betesmarker och Anatot med betesmarker. Sammanlagt hade de tretton städer med tillhörande betesmarker.

61Kehats övriga ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tio städer från den ena hälften av Manasses stam. 62Gershoms ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tretton städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan. 63Meraris ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tolv städer från Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam. 64Israeliterna gav leviterna dessa städer med betesmarker. 65Genom lottkastning gav man dem från Judas, Simons och Benjamins stammar de städer vilkas namn står att läsa ovan. 66Vissa släkter bland Kehats ättlingar fick städerna inom sitt område från Efraims stam: 67man gav dem asylstaden Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 68Jokmeam med betesmarker, Bet-Horon med betesmarker, 69Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker 70samt från den ena hälften av Manasses stam Aner med betesmarker och Bileam med betesmarker. Allt detta fick släkterna bland Kehats övriga ättlingar. 71Gershoms ättlingar fick släkt för släkt från den andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan med betesmarker och Ashtarot med betesmarker. 72Från Isaskars stam fick de Kedesh med betesmarker, Daverat med betesmarker, 73Ramot med betesmarker och Anem med betesmarker, 74från Ashers stam Mashal med betesmarker, Avdon med betesmarker, 75Hukok med betesmarker och Rechov med betesmarker, 76samt från Naftalis stam Kedesh i Galileen med betesmarker, Hammon med betesmarker och Kirjatajim med betesmarker. 77Meraris övriga ättlingar fick från Sebulons stam Rimmono med betesmarker och Tabor med betesmarker. 78På andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko, öster om Jordan, fick de från Rubens stam Beser i öknen med betesmarker, Jahas med betesmarker, 79Kedemot med betesmarker och Mefaat med betesmarker 80samt från Gads stam Ramot i Gilead med betesmarker, Machanajim med betesmarker, 81Heshbon med betesmarker och Jaser med betesmarker.