Bibel 2000 (B2000)
5

Stammarna på andra sidan Jordan

51

5:1
1~Mos 35:22a
49:4
5:1 vanhelgat sin fars bädd Se 1 Mos 35:22; 49:4.Vidare sönerna till Ruben, Israels förstfödde. (Han var den förstfödde, men eftersom han vanhelgat sin fars bädd gavs hans förstfödslorätt till Josefs, Israels sons, söner, och han bör inte räknas som förstfödd. 2
5:2
1~Mos 49:8
Juda var mäktigast bland sina bröder och från honom härstammade en furste, men förstfödslorätten tillhörde Josef.) 3
5:3
1~Mos 46:9
2~Mos 6:14
4~Mos 26:5
Ruben, Israels förstfödde, hade sönerna Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 4Joels ättlingar: hans son var Shemaja, vars son var Gog, vars son var Shimi, 5vars son var Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, 6
5:6
2~Kung 15:29
5:6 Tiglat Pileser Den babyloniske kungen Tiglat Pileser II, även kallad Pul; se not till 2 Kung 15:19.vars son var Beera, som den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort i fångenskap; han var en av rubeniternas hövdingar. 7Hans släkt blev familjevis och i åldersordning uppförd i släktregistret: Jeiel, överhuvudet, Sakarja 8och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. Rubeniterna bodde i Aroer och ända bort mot Nebo och Baal Meon. 95:9 Gilead.Österut hade de boplatser ända fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat; de hade mycket boskap i Gilead. 105:10 hagareerna Troligen ett ökenfolk som levde på boskapsskötsel (jfr 27:31). De nämns i Ps 83:7 som en av Israels fiender.På Sauls tid förde de krig med hagareerna, som de underkuvade. Sedan övertog de deras boplatser längs med hela östra sidan av Gilead.

11

5:11–16
Jos 13:24–28
Gads stam bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka. 12Joel var överhuvudet, därnäst kom Shafam och sedan Janaj, domaren i Bashan. 13Deras släkt var, familj för familj, Mikael, Meshullam, Sheva, Joraj, Jakan, Sia och Ever, alltså sju. 14De var söner till Avichajil, son till Huri, son till Jaroach, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jachdo, son till Bus. 15Achi, son till Avdiel, son till Guni, var överhuvud för dessa familjer. 165:16 Javesh Se not till Dom 21:8.5:16 Sharons alla utmarker Troligen avses en ort eller ett område i södra östjordanlandet, inte kustslätten Sharon (27:29).De bodde i Gilead, i Javesh med kringliggande byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.

17

5:17
2~Kung 14:23
15:7
5:17 då Jotam … och Jerobeam … regerade 744–736 resp. 787–747 f.Kr.; Tabell 2, Regentlängd.De blev alla uppförda i släktregister då Jotam, Judas kung, och Jerobeam, Israels kung, regerade.

18Rubens stam och gaditerna och hälften av Manasses stam var krigare, stridsvana män med sköld och svärd eller båge. De var 44 760 vapenföra män, 19

5:19
1~Krön 1:31+
och de förde krig mot hagareerna och mot Jetur, Nafish och Nodav. 20De fick hjälp mot dem så att hagareerna och alla deras bundsförvanter föll i deras händer. Under striden hade de nämligen ropat till Gud, och han hörde deras bön därför att de förtröstade på honom. 21De lade beslag på deras boskap: 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor och dessutom 100 000 människor. 225:22 exilen Den babyloniska fångenskapen, som inleddes i början av 500-talet f.Kr.Många hade stupat; striden var Guds verk. Sedan bodde de i deras land ända till exilen.

235:23 Baal Hermon, Senir Båda dessa namn används ibland som beteckning på berget Hermon. Här tycks de ha vidare syftning och avse delar av bergskedjan Antilibanon, som löper öster om Libanon.Halva Manasses stam bodde i Bashan ända upp mot Baal Hermon, Senir och berget Hermon. De var talrika. 24Dessa var överhuvuden för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jachdiel – förmögna och berömda män, överhuvuden för sina familjer. 25

5:25
2~Mos 34:14
Men de avföll från sina fäders Gud och var otrogna med de gudar som dyrkades av landets olika folk, dem som Gud förintade åt dem. 26
5:26
2~Kung 15:19,29
17:6
5:26 Pul Se not till v. 6.5:26 Halach, Havor och floden Gosan I norra Mesopotamien; se noter till 2 Kung 17:6.Då ingav Israels Gud den assyriske kungen Pul – den assyriske kungen Tiglat Pileser – att bortföra folket i fångenskap, rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam, och han lät dem komma till Halach, Havor och floden Gosan, och där bor de än i dag.