Bibel 2000 (B2000)
4

Stammarna i söder

41Ättlingar till Juda var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Shoval. 2Reaja, Shovals son, blev far till Jachat och Jachat till Achumaj och Lahad. Detta var de sorateiska släkterna.

3Detta är Etams söner: Jisreel, Jishma och Jidbash — deras syster hette Haslelponi — 4vidare Penuel, Gedors far, och Eser, Hushas far. Dessa var ättlingar till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.

5Ashchur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara. 6Naara födde honom Achussam, Hefer, Temni och achashtareerna. Dessa var Naaras söner. 7Helas söner var Seret, Sochar, Etnan och Kos. 8Kos blev far till Anuv och Hassoveva och stamfar till de släkter som härstammade från Acharchel, Harums son.

9Jabes hade högre anseende än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, »ty«, sade hon, »jag födde honom med smärta«. 10Men Jabes åkallade Israels Gud: »Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.« Och Gud uppfyllde hans önskan.

11Keluv, Shuchas bror, blev far till Mechir, som var Eshtons far. 12Eshton blev far till Bet Rafa, Paseach och Techinna, far till Ir Nachash. Detta var männen från Reka.

13Kenas söner var Otniel och Seraja, Otniels söner var Hatat och Meonotaj. 14Meonotaj blev far till Ofra, och Seraja blev far till Joav, stamfar till Timmermansdalens släkt; de var ju timmermän. 15Kalev, Jefunnes son, hade sönerna Ir, Ela och Naam, och Elas son var Kenas.

16Jehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel.

17Esras söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Jeter blev far till Mirjam, Shammaj och Jishbach, Eshtemoas far. 18Hans judeiska hustru födde Jered, Gedors far, Hever, Sokos far, och Jekutiel, Sanoachs far. Detta var sönerna till Bitja, faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru: … 19Söner till hans judeiska hustru, syster till Nacham, far till Keila, var …, garmén, och Eshtemoa, maakatén.

20Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Jishi hade sonen Sochet.

21Ättlingarna till Shela, Judas son, var Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, och de släkter som var linnevävare i Bet Ashbea, 22vidare Jokim och männen från Koseva och Joash och Saraf, som hade tjänstgjort i Moab och sedan återvänt till Betlehem — enligt gamla traditioner. 23Detta var de krukmakare som bodde i Netaim och Gedera; de bodde där i kungens tjänst.

24Simons söner var Nemuel, Jamin, Jariv, Serach och Saul. 25Hans son var Shallum, vars son var Mivsam, vars son var Mishma. 26Mishma hade sonen Hammuel, sonen Sackur och sonen Shimi. 27Shimi hade sexton söner och sex döttrar, men hans bröder hade inte många barn. Deras släkt blev inte lika stor som Judas. 28De bodde i Beer Sheva, Molada, Hasar Shual, 29Bilha, Esem, Tolad, 30Betuel, Horma, Siklag, 31Bet Markavot, Hasar Susim, Bet Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer till dess att David blev kung, 32liksom tillhörande byar. De bodde också i Etam, Ajin, Rimmon, Token och Ashan, dessa fem städer, 33samt alla deras byar, som låg runt om dessa städer, ända till Baal. Det var där de bodde, och de hade ett eget släktregister. 34Vidare: Meshovav, Jamlek, Josha, Amasjas son, 35Joel, Jehu, son till Joshivja, son till Seraja, son till Asiel, 36Eljoenaj, Jaakova, Jeshochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37och Sisa, son till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri, son till Shemaja. 38Dessa ovan nämnda var sina släkters hövdingar. Deras familjer förökade sig starkt, 39och de drog ut i riktning mot Gedor, till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin småboskap. 40Där fann de fett, gott bete, och landet var vidsträckt och där var lugnt och fridfullt; de som förut bodde där var hamiter.

41De som här blivit upptecknade med namn kom vid den tid då Hiskia regerade över Juda, och de förstörde hamiternas tält och boplatser, som fanns där. De förintade dem för all framtid och slog sig ner på deras område, ty där fanns bete för småboskapen. 42Några av dem, 500 man från Simons stam, drog till Seirs bergsbygd, ledda av Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jishis söner. 43De slog de sista överlevande amalekiterna och bor där än i dag.

5

Stammarna på andra sidan Jordan

51Vidare sönerna till Ruben, Israels förstfödde. (Han var den förstfödde, men eftersom han vanhelgat sin fars bädd gavs hans förstfödslorätt till Josefs, Israels sons, söner, och han bör inte räknas som förstfödd. 2Juda var mäktigast bland sina bröder och från honom härstammade en furste, men förstfödslorätten tillhörde Josef.) 3Ruben, Israels förstfödde, hade sönerna Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 4Joels ättlingar: hans son var Shemaja, vars son var Gog, vars son var Shimi, 5vars son var Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, 6vars son var Beera, som den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort i fångenskap; han var en av rubeniternas hövdingar. 7Hans släkt blev familjevis och i åldersordning uppförd i släktregistret: Jeiel, överhuvudet, Sakarja 8och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. Rubeniterna bodde i Aroer och ända bort mot Nebo och Baal Meon. 9Österut hade de boplatser ända fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat; de hade mycket boskap i Gilead. 10På Sauls tid förde de krig med hagareerna, som de underkuvade. Sedan övertog de deras boplatser längs med hela östra sidan av Gilead.

11Gads stam bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka. 12Joel var överhuvudet, därnäst kom Shafam och sedan Janaj, domaren i Bashan. 13Deras släkt var, familj för familj, Mikael, Meshullam, Sheva, Joraj, Jakan, Sia och Ever, alltså sju. 14De var söner till Avichajil, son till Huri, son till Jaroach, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jachdo, son till Bus. 15Achi, son till Avdiel, son till Guni, var överhuvud för dessa familjer. 16De bodde i Gilead, i Javesh med kringliggande byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.

17De blev alla uppförda i släktregister då Jotam, Judas kung, och Jerobeam, Israels kung, regerade.

18Rubens stam och gaditerna och hälften av Manasses stam var krigare, stridsvana män med sköld och svärd eller båge. De var 44 760 vapenföra män, 19och de förde krig mot hagareerna och mot Jetur, Nafish och Nodav. 20De fick hjälp mot dem så att hagareerna och alla deras bundsförvanter föll i deras händer. Under striden hade de nämligen ropat till Gud, och han hörde deras bön därför att de förtröstade på honom. 21De lade beslag på deras boskap: 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor och dessutom 100 000 människor. 22Många hade stupat; striden var Guds verk. Sedan bodde de i deras land ända till exilen.

23Halva Manasses stam bodde i Bashan ända upp mot Baal Hermon, Senir och berget Hermon. De var talrika. 24Dessa var överhuvuden för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jachdiel — förmögna och berömda män, överhuvuden för sina familjer. 25Men de avföll från sina fäders Gud och var otrogna med de gudar som dyrkades av landets olika folk, dem som Gud förintade åt dem. 26Då ingav Israels Gud den assyriske kungen Pul — den assyriske kungen Tiglat Pileser — att bortföra folket i fångenskap, rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam, och han lät dem komma till Halach, Havor och floden Gosan, och där bor de än i dag.

6

Levi

61Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 2Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 3Amrams barn var Aron, Mose och Mirjam. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 4Elasar blev far till Pinechas och Pinechas till Avishua. 5Avishua blev far till Bucki och Bucki till Ussi. 6Ussi blev far till Serachja och Serachja till Merajot. 7Merajot blev far till Amarja och Amarja till Achituv. 8Achituv blev far till Sadok och Sadok till Achimaas. 9Achimaas blev far till Asarja och Asarja till Jochanan. 10Jochanan blev far till Asarja, som var präst i det tempel Salomo byggde i Jerusalem.

11Asarja blev far till Amarja och Amarja till Achituv. 12Achituv blev far till Sadok och Sadok till Shallum. 13Shallum blev far till Hilkia och Hilkia till Asarja. 14Asarja blev far till Seraja och Seraja till Josadak, 15som var bland de deporterade när Herren lät Nebukadnessar föra bort befolkningen i Juda och Jerusalem.

16Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 17Gershoms söner hette Livni och Shimi. 18Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 19Meraris söner var Machli och Mushi.

Detta är de levitiska släkterna ordnade efter deras stamfäder:

20Gershom hade sonen Livni, vars son var Jachat, vars son var Simma, 21vars son var Joach, vars son var Iddo, vars son var Serach, vars son var Jeotraj. 22Kehats ättlingar: hans son var Amminadav, vars son var Korach, vars son var Assir, 23vars son var Elkana, vars son var Evjasaf, vars son var Assir, 24vars son var Tachat, vars son var Uriel, vars son var Ussia, vars son var Saul. 25Elkanas ättlingar: Amasaj och Achimot, 26vars son var Elkana, vars son var Sofaj, vars son var Nachat, 27vars son var Eliav, vars son var Jerocham, vars son var Elkana, vars son var Samuel. 28Samuels söner var Joel, den förstfödde, och Avia, den andre. 29Meraris ättlingar: Machli, vars son var Livni, vars son var Shimi, vars son var Ussa, 30vars son var Shima, vars son var Haggia, vars son var Asaja.

Tempelsångarna

31Detta är de som David gav i uppdrag att svara för sången i Herrens hus när arken hade fått sin plats där. 32Tills Salomo hade byggt Herrens hus i Jerusalem fullgjorde de denna tjänst framför uppenbarelsetältet, boningen, och de utförde sina uppgifter enligt den ordning som gällde för dem.

33Detta är de som med sina söner fullgjorde denna tjänst:

Av Kehats släkt: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel, 34son till Elkana, son till Jerocham, son till Eliel, son till Toach, 35son till Suf, son till Elkana, son till Machat, son till Amasaj, 36son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja, 37son till Tachat, son till Assir, son till Evjasaf, son till Korach, 38son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.

39Vidare Asaf, sångare liksom Heman, som stod på hans högra sida, son till Berekja, son till Shima, 40son till Mikael, son till Maaseja, son till Malkia, 41son till Etni, son till Serach, son till Adaja, 42son till Etan, son till Simma, son till Shimi, 43son till Jachat, son till Gershom, son till Levi.

44Meraris ättlingar, sångare även de, stod på den vänstra sidan: Etan, son till Kishi, son till Avdi, son till Malluk, 45son till Hashavja, son till Amasja, son till Hilkia, 46son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47son till Machli, son till Mushi, son till Merari, son till Levi.

De övriga leviterna

48Deras levitiska bröder var satta till att göra allt slags tjänst i boningen, Guds hus. 49Men Aron och hans ättlingar skötte offren på brännofferaltaret och rökelsealtaret. De ombesörjde allt i det allra heligaste och bringade försoning åt Israel, alldeles så som Mose, Guds tjänare, hade befallt. 50Detta är Arons ättlingar: hans son var Elasar, vars son var Pinechas, vars son var Avishua, 51vars son var Bucki, vars son var Ussi, vars son var Serachja, 52vars son var Merajot, vars son var Amarja, vars son var Achituv, 53vars son var Sadok, vars son var Achimaas.

Leviternas städer

54Detta är leviternas boplatser, tältstäderna, som de hade inom sina landområden. Lotten föll först på Arons ättlingar av Kehats släkt, 55och de fick Hebron i Juda land med omgivande betesmarker, 56men åkerjorden och byarna som hörde till staden fick Kalev, Jefunnes son. 57Arons ättlingar fick asylstäderna Hebron och Livna med betesmarker, Jattir och Eshtemoa med betesmarker, 58Hilen med betesmarker, Devir med betesmarker, 59Ashan med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker 60samt från Benjamins stam Geva med betesmarker, Alemet med betesmarker och Anatot med betesmarker. Sammanlagt hade de tretton städer med tillhörande betesmarker.

61Kehats övriga ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tio städer från den ena hälften av Manasses stam. 62Gershoms ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tretton städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan. 63Meraris ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tolv städer från Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam. 64Israeliterna gav leviterna dessa städer med betesmarker. 65Genom lottkastning gav man dem från Judas, Simons och Benjamins stammar de städer vilkas namn står att läsa ovan. 66Vissa släkter bland Kehats ättlingar fick städerna inom sitt område från Efraims stam: 67man gav dem asylstaden Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 68Jokmeam med betesmarker, Bet-Horon med betesmarker, 69Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker 70samt från den ena hälften av Manasses stam Aner med betesmarker och Bileam med betesmarker. Allt detta fick släkterna bland Kehats övriga ättlingar. 71Gershoms ättlingar fick släkt för släkt från den andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan med betesmarker och Ashtarot med betesmarker. 72Från Isaskars stam fick de Kedesh med betesmarker, Daverat med betesmarker, 73Ramot med betesmarker och Anem med betesmarker, 74från Ashers stam Mashal med betesmarker, Avdon med betesmarker, 75Hukok med betesmarker och Rechov med betesmarker, 76samt från Naftalis stam Kedesh i Galileen med betesmarker, Hammon med betesmarker och Kirjatajim med betesmarker. 77Meraris övriga ättlingar fick från Sebulons stam Rimmono med betesmarker och Tabor med betesmarker. 78På andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko, öster om Jordan, fick de från Rubens stam Beser i öknen med betesmarker, Jahas med betesmarker, 79Kedemot med betesmarker och Mefaat med betesmarker 80samt från Gads stam Ramot i Gilead med betesmarker, Machanajim med betesmarker, 81Heshbon med betesmarker och Jaser med betesmarker.