Bibel 2000 (B2000)
5

Stammarna på andra sidan Jordan

51Vidare sönerna till Ruben, Israels förstfödde. (Han var den förstfödde, men eftersom han vanhelgat sin fars bädd gavs hans förstfödslorätt till Josefs, Israels sons, söner, och han bör inte räknas som förstfödd. 2Juda var mäktigast bland sina bröder och från honom härstammade en furste, men förstfödslorätten tillhörde Josef.) 3Ruben, Israels förstfödde, hade sönerna Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 4Joels ättlingar: hans son var Shemaja, vars son var Gog, vars son var Shimi, 5vars son var Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, 6vars son var Beera, som den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort i fångenskap; han var en av rubeniternas hövdingar. 7Hans släkt blev familjevis och i åldersordning uppförd i släktregistret: Jeiel, överhuvudet, Sakarja 8och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. Rubeniterna bodde i Aroer och ända bort mot Nebo och Baal Meon. 9Österut hade de boplatser ända fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat; de hade mycket boskap i Gilead. 10På Sauls tid förde de krig med hagareerna, som de underkuvade. Sedan övertog de deras boplatser längs med hela östra sidan av Gilead.

11Gads stam bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka. 12Joel var överhuvudet, därnäst kom Shafam och sedan Janaj, domaren i Bashan. 13Deras släkt var, familj för familj, Mikael, Meshullam, Sheva, Joraj, Jakan, Sia och Ever, alltså sju. 14De var söner till Avichajil, son till Huri, son till Jaroach, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jachdo, son till Bus. 15Achi, son till Avdiel, son till Guni, var överhuvud för dessa familjer. 16De bodde i Gilead, i Javesh med kringliggande byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.

17De blev alla uppförda i släktregister då Jotam, Judas kung, och Jerobeam, Israels kung, regerade.

18Rubens stam och gaditerna och hälften av Manasses stam var krigare, stridsvana män med sköld och svärd eller båge. De var 44 760 vapenföra män, 19och de förde krig mot hagareerna och mot Jetur, Nafish och Nodav. 20De fick hjälp mot dem så att hagareerna och alla deras bundsförvanter föll i deras händer. Under striden hade de nämligen ropat till Gud, och han hörde deras bön därför att de förtröstade på honom. 21De lade beslag på deras boskap: 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor och dessutom 100 000 människor. 22Många hade stupat; striden var Guds verk. Sedan bodde de i deras land ända till exilen.

23Halva Manasses stam bodde i Bashan ända upp mot Baal Hermon, Senir och berget Hermon. De var talrika. 24Dessa var överhuvuden för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jachdiel — förmögna och berömda män, överhuvuden för sina familjer. 25Men de avföll från sina fäders Gud och var otrogna med de gudar som dyrkades av landets olika folk, dem som Gud förintade åt dem. 26Då ingav Israels Gud den assyriske kungen Pul — den assyriske kungen Tiglat Pileser — att bortföra folket i fångenskap, rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam, och han lät dem komma till Halach, Havor och floden Gosan, och där bor de än i dag.