Bibel 2000 (B2000)
3

Davids ätt

31Detta är de söner David fick i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Achinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Avigajil från Karmel, 2Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen av Geshur, Adonia, den fjärde, son till Haggit, 3Shefatja, den femte, med Avital, och Jitream, den sjätte, med sin hustru Egla. 4Dessa sex fick han i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade han i trettiotre år.

5Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter, 6vidare Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Elifelet, alltså nio.

9Detta var Davids alla söner, förutom sönerna med bihustrurna, och Tamar var deras syster.

10Salomos son var Rehabeam, vars son var Avia, vars son var Asa, vars son var Joshafat, 11vars son var Joram, vars son var Achasja, vars son var Joash, 12vars son var Amasja, vars son var Asarja, vars son var Jotam, 13vars son var Achas, vars son var Hiskia, vars son var Manasse, 14vars son var Amon, vars son var Josia. 15Josias söner var Jochanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och Shallum, den fjärde. 16Jojakim hade sonen Jekonja och sonen Sidkia.

17Jekonjas, den fångnes, söner var Shealtiel, den förstfödde, 18Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja. 19Pedajas söner var Serubbabel och Shimi. Serubbabel hade sönerna Meshullam och Hananja — deras syster hette Shelomit — 20vidare Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem. 21Hananjas söner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja och Shekanja. 22Shekanjas söner var Shemaja, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, alltså sex. 23Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam — alltså tre. 24Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani, alltså sju.

4

Stammarna i söder

41Ättlingar till Juda var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Shoval. 2Reaja, Shovals son, blev far till Jachat och Jachat till Achumaj och Lahad. Detta var de sorateiska släkterna.

3Detta är Etams söner: Jisreel, Jishma och Jidbash — deras syster hette Haslelponi — 4vidare Penuel, Gedors far, och Eser, Hushas far. Dessa var ättlingar till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.

5Ashchur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara. 6Naara födde honom Achussam, Hefer, Temni och achashtareerna. Dessa var Naaras söner. 7Helas söner var Seret, Sochar, Etnan och Kos. 8Kos blev far till Anuv och Hassoveva och stamfar till de släkter som härstammade från Acharchel, Harums son.

9Jabes hade högre anseende än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, »ty«, sade hon, »jag födde honom med smärta«. 10Men Jabes åkallade Israels Gud: »Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.« Och Gud uppfyllde hans önskan.

11Keluv, Shuchas bror, blev far till Mechir, som var Eshtons far. 12Eshton blev far till Bet Rafa, Paseach och Techinna, far till Ir Nachash. Detta var männen från Reka.

13Kenas söner var Otniel och Seraja, Otniels söner var Hatat och Meonotaj. 14Meonotaj blev far till Ofra, och Seraja blev far till Joav, stamfar till Timmermansdalens släkt; de var ju timmermän. 15Kalev, Jefunnes son, hade sönerna Ir, Ela och Naam, och Elas son var Kenas.

16Jehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel.

17Esras söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Jeter blev far till Mirjam, Shammaj och Jishbach, Eshtemoas far. 18Hans judeiska hustru födde Jered, Gedors far, Hever, Sokos far, och Jekutiel, Sanoachs far. Detta var sönerna till Bitja, faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru: … 19Söner till hans judeiska hustru, syster till Nacham, far till Keila, var …, garmén, och Eshtemoa, maakatén.

20Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Jishi hade sonen Sochet.

21Ättlingarna till Shela, Judas son, var Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, och de släkter som var linnevävare i Bet Ashbea, 22vidare Jokim och männen från Koseva och Joash och Saraf, som hade tjänstgjort i Moab och sedan återvänt till Betlehem — enligt gamla traditioner. 23Detta var de krukmakare som bodde i Netaim och Gedera; de bodde där i kungens tjänst.

24Simons söner var Nemuel, Jamin, Jariv, Serach och Saul. 25Hans son var Shallum, vars son var Mivsam, vars son var Mishma. 26Mishma hade sonen Hammuel, sonen Sackur och sonen Shimi. 27Shimi hade sexton söner och sex döttrar, men hans bröder hade inte många barn. Deras släkt blev inte lika stor som Judas. 28De bodde i Beer Sheva, Molada, Hasar Shual, 29Bilha, Esem, Tolad, 30Betuel, Horma, Siklag, 31Bet Markavot, Hasar Susim, Bet Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer till dess att David blev kung, 32liksom tillhörande byar. De bodde också i Etam, Ajin, Rimmon, Token och Ashan, dessa fem städer, 33samt alla deras byar, som låg runt om dessa städer, ända till Baal. Det var där de bodde, och de hade ett eget släktregister. 34Vidare: Meshovav, Jamlek, Josha, Amasjas son, 35Joel, Jehu, son till Joshivja, son till Seraja, son till Asiel, 36Eljoenaj, Jaakova, Jeshochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37och Sisa, son till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri, son till Shemaja. 38Dessa ovan nämnda var sina släkters hövdingar. Deras familjer förökade sig starkt, 39och de drog ut i riktning mot Gedor, till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin småboskap. 40Där fann de fett, gott bete, och landet var vidsträckt och där var lugnt och fridfullt; de som förut bodde där var hamiter.

41De som här blivit upptecknade med namn kom vid den tid då Hiskia regerade över Juda, och de förstörde hamiternas tält och boplatser, som fanns där. De förintade dem för all framtid och slog sig ner på deras område, ty där fanns bete för småboskapen. 42Några av dem, 500 man från Simons stam, drog till Seirs bergsbygd, ledda av Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jishis söner. 43De slog de sista överlevande amalekiterna och bor där än i dag.

5

Stammarna på andra sidan Jordan

51Vidare sönerna till Ruben, Israels förstfödde. (Han var den förstfödde, men eftersom han vanhelgat sin fars bädd gavs hans förstfödslorätt till Josefs, Israels sons, söner, och han bör inte räknas som förstfödd. 2Juda var mäktigast bland sina bröder och från honom härstammade en furste, men förstfödslorätten tillhörde Josef.) 3Ruben, Israels förstfödde, hade sönerna Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 4Joels ättlingar: hans son var Shemaja, vars son var Gog, vars son var Shimi, 5vars son var Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, 6vars son var Beera, som den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort i fångenskap; han var en av rubeniternas hövdingar. 7Hans släkt blev familjevis och i åldersordning uppförd i släktregistret: Jeiel, överhuvudet, Sakarja 8och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. Rubeniterna bodde i Aroer och ända bort mot Nebo och Baal Meon. 9Österut hade de boplatser ända fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat; de hade mycket boskap i Gilead. 10På Sauls tid förde de krig med hagareerna, som de underkuvade. Sedan övertog de deras boplatser längs med hela östra sidan av Gilead.

11Gads stam bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka. 12Joel var överhuvudet, därnäst kom Shafam och sedan Janaj, domaren i Bashan. 13Deras släkt var, familj för familj, Mikael, Meshullam, Sheva, Joraj, Jakan, Sia och Ever, alltså sju. 14De var söner till Avichajil, son till Huri, son till Jaroach, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jachdo, son till Bus. 15Achi, son till Avdiel, son till Guni, var överhuvud för dessa familjer. 16De bodde i Gilead, i Javesh med kringliggande byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.

17De blev alla uppförda i släktregister då Jotam, Judas kung, och Jerobeam, Israels kung, regerade.

18Rubens stam och gaditerna och hälften av Manasses stam var krigare, stridsvana män med sköld och svärd eller båge. De var 44 760 vapenföra män, 19och de förde krig mot hagareerna och mot Jetur, Nafish och Nodav. 20De fick hjälp mot dem så att hagareerna och alla deras bundsförvanter föll i deras händer. Under striden hade de nämligen ropat till Gud, och han hörde deras bön därför att de förtröstade på honom. 21De lade beslag på deras boskap: 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor och dessutom 100 000 människor. 22Många hade stupat; striden var Guds verk. Sedan bodde de i deras land ända till exilen.

23Halva Manasses stam bodde i Bashan ända upp mot Baal Hermon, Senir och berget Hermon. De var talrika. 24Dessa var överhuvuden för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jachdiel — förmögna och berömda män, överhuvuden för sina familjer. 25Men de avföll från sina fäders Gud och var otrogna med de gudar som dyrkades av landets olika folk, dem som Gud förintade åt dem. 26Då ingav Israels Gud den assyriske kungen Pul — den assyriske kungen Tiglat Pileser — att bortföra folket i fångenskap, rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam, och han lät dem komma till Halach, Havor och floden Gosan, och där bor de än i dag.