Bibel 2000 (B2000)
2

Juda

21Detta var Israels söner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

3Judas söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre fick han med Bat-Shua, den kanaaneiska kvinnan. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag, och han dödade honom. 4Tamar, hans sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

5Peres söner var Hesron och Hamul. 6Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

7Simris son var Karmi, och Karmis son var Akar, som störtade Israel i olycka när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse. 8Etans son var Asarja.

9De söner som föddes åt Hesron var Jerachmeel, Ram och Keluvaj. 10Ram blev far till Amminadav och Amminadav till Nachshon, judeernas furste. 11Nachshon blev far till Salma och Salma till Boas. 12Boas blev far till Oved och Oved till Jishaj. 13Jishaj blev far till Eliav, den förstfödde, Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte, 15Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas söner var Avishaj, Joav och Asael, alltså tre. 17Avigajil födde Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

18Kalev, Hesrons son, fick med sin hustru Asuva dottern Jeriot. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19När Asuva dog tog Kalev Efrat till hustru, och hon födde Hur åt honom. 20Hur blev far till Uri och Uri till Besalel.

21Därefter var Hesron gift med dottern till Makir, Gileads far. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal, och hon födde Seguv åt honom. 22Seguv blev far till Jair, som hade 23 städer i Gilead. 23Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair samt Kenat med kringliggande byar, sammanlagt 60 orter. Alla dessa hade tillhört sönerna till Makir, Gileads far.

24Efter Hesrons död låg Kalev med Efrata, sin far Hesrons hustru, som födde honom Ashchur, Tekoas far. 25Jerachmeel, Hesrons förstfödde, hade sönerna Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26Jerachmeel hade också en annan hustru. Hon hette Atara och var mor till Onam. 27Ram, Jerachmeels förstfödde, hade sönerna Maas, Jamin och Eker. 28Onams söner var Shammaj och Jada. Shammajs söner var Nadav och Avishur. 29Avishurs hustru hette Avihajil. Hon födde honom Achban och Molid. 30Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31men Appajim hade sonen Jishi. Jishi hade sonen Sheshan och Sheshan hade sonen Achlaj. 32Jada, Shammajs bror, hade sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33Jonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var ättlingar till Jerachmeel.

34Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk slav vid namn Jarcha 35och åt honom gav han sin dotter till hustru. Hon födde Attaj åt honom. 36Attaj blev far till Natan och Natan till Savad. 37Savad blev far till Eflal och Eflal till Oved. 38Oved blev far till Jehu och Jehu till Asarja. 39Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa. 40Elasa blev far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41Shallum blev far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

42Kalev, Jerachmeels bror, hade sonen Mesha, den förstfödde, far till Sif. Dennes son var Maresha, far till Hebron. 43Hebrons söner var Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44Shema blev far till Racham, Jorkoams far, och Rekem till Shammaj. 45Shammaj hade sonen Maon, och Maon blev far till Bet-Sur. 46Efa, Kalevs bihustru, födde Harran, Mosa och Gases; Harran blev far till Gases. 47Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf. 48Kalevs bihustru Maaka födde Shever och Tirchana. 49Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalevs dotter hette Aksa. 50Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde, hade sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader. 52Ättlingarna till Shoval, Kirjat-Jearims far, var Reaja och hälften av manachteerna. 53Släkterna som härstammade från Kirjat-Jearim var jitreerna, puteerna, shumateerna och mishraeerna, och från dem kom sorateerna och eshtauleerna.

54Salma, Betlehems far, hade som ättlingar netofateerna, Atrot Bet Joav och den sorateiska hälften av manachteerna 55samt de sifreiska släkter som bodde i Jabes: tirateer, shimateer och sukateer. Detta var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekavs släkt.

3

Davids ätt

31Detta är de söner David fick i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Achinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Avigajil från Karmel, 2Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen av Geshur, Adonia, den fjärde, son till Haggit, 3Shefatja, den femte, med Avital, och Jitream, den sjätte, med sin hustru Egla. 4Dessa sex fick han i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade han i trettiotre år.

5Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter, 6vidare Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Elifelet, alltså nio.

9Detta var Davids alla söner, förutom sönerna med bihustrurna, och Tamar var deras syster.

10Salomos son var Rehabeam, vars son var Avia, vars son var Asa, vars son var Joshafat, 11vars son var Joram, vars son var Achasja, vars son var Joash, 12vars son var Amasja, vars son var Asarja, vars son var Jotam, 13vars son var Achas, vars son var Hiskia, vars son var Manasse, 14vars son var Amon, vars son var Josia. 15Josias söner var Jochanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och Shallum, den fjärde. 16Jojakim hade sonen Jekonja och sonen Sidkia.

17Jekonjas, den fångnes, söner var Shealtiel, den förstfödde, 18Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja. 19Pedajas söner var Serubbabel och Shimi. Serubbabel hade sönerna Meshullam och Hananja — deras syster hette Shelomit — 20vidare Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem. 21Hananjas söner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja och Shekanja. 22Shekanjas söner var Shemaja, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, alltså sex. 23Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam — alltså tre. 24Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani, alltså sju.

4

Stammarna i söder

41Ättlingar till Juda var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Shoval. 2Reaja, Shovals son, blev far till Jachat och Jachat till Achumaj och Lahad. Detta var de sorateiska släkterna.

3Detta är Etams söner: Jisreel, Jishma och Jidbash — deras syster hette Haslelponi — 4vidare Penuel, Gedors far, och Eser, Hushas far. Dessa var ättlingar till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.

5Ashchur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara. 6Naara födde honom Achussam, Hefer, Temni och achashtareerna. Dessa var Naaras söner. 7Helas söner var Seret, Sochar, Etnan och Kos. 8Kos blev far till Anuv och Hassoveva och stamfar till de släkter som härstammade från Acharchel, Harums son.

9Jabes hade högre anseende än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, »ty«, sade hon, »jag födde honom med smärta«. 10Men Jabes åkallade Israels Gud: »Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.« Och Gud uppfyllde hans önskan.

11Keluv, Shuchas bror, blev far till Mechir, som var Eshtons far. 12Eshton blev far till Bet Rafa, Paseach och Techinna, far till Ir Nachash. Detta var männen från Reka.

13Kenas söner var Otniel och Seraja, Otniels söner var Hatat och Meonotaj. 14Meonotaj blev far till Ofra, och Seraja blev far till Joav, stamfar till Timmermansdalens släkt; de var ju timmermän. 15Kalev, Jefunnes son, hade sönerna Ir, Ela och Naam, och Elas son var Kenas.

16Jehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel.

17Esras söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Jeter blev far till Mirjam, Shammaj och Jishbach, Eshtemoas far. 18Hans judeiska hustru födde Jered, Gedors far, Hever, Sokos far, och Jekutiel, Sanoachs far. Detta var sönerna till Bitja, faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru: … 19Söner till hans judeiska hustru, syster till Nacham, far till Keila, var …, garmén, och Eshtemoa, maakatén.

20Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Jishi hade sonen Sochet.

21Ättlingarna till Shela, Judas son, var Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, och de släkter som var linnevävare i Bet Ashbea, 22vidare Jokim och männen från Koseva och Joash och Saraf, som hade tjänstgjort i Moab och sedan återvänt till Betlehem — enligt gamla traditioner. 23Detta var de krukmakare som bodde i Netaim och Gedera; de bodde där i kungens tjänst.

24Simons söner var Nemuel, Jamin, Jariv, Serach och Saul. 25Hans son var Shallum, vars son var Mivsam, vars son var Mishma. 26Mishma hade sonen Hammuel, sonen Sackur och sonen Shimi. 27Shimi hade sexton söner och sex döttrar, men hans bröder hade inte många barn. Deras släkt blev inte lika stor som Judas. 28De bodde i Beer Sheva, Molada, Hasar Shual, 29Bilha, Esem, Tolad, 30Betuel, Horma, Siklag, 31Bet Markavot, Hasar Susim, Bet Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer till dess att David blev kung, 32liksom tillhörande byar. De bodde också i Etam, Ajin, Rimmon, Token och Ashan, dessa fem städer, 33samt alla deras byar, som låg runt om dessa städer, ända till Baal. Det var där de bodde, och de hade ett eget släktregister. 34Vidare: Meshovav, Jamlek, Josha, Amasjas son, 35Joel, Jehu, son till Joshivja, son till Seraja, son till Asiel, 36Eljoenaj, Jaakova, Jeshochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37och Sisa, son till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri, son till Shemaja. 38Dessa ovan nämnda var sina släkters hövdingar. Deras familjer förökade sig starkt, 39och de drog ut i riktning mot Gedor, till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin småboskap. 40Där fann de fett, gott bete, och landet var vidsträckt och där var lugnt och fridfullt; de som förut bodde där var hamiter.

41De som här blivit upptecknade med namn kom vid den tid då Hiskia regerade över Juda, och de förstörde hamiternas tält och boplatser, som fanns där. De förintade dem för all framtid och slog sig ner på deras område, ty där fanns bete för småboskapen. 42Några av dem, 500 man från Simons stam, drog till Seirs bergsbygd, ledda av Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jishis söner. 43De slog de sista överlevande amalekiterna och bor där än i dag.