Bibel 2000 (B2000)
3

Davids ätt

31

3:1–4a
2~Sam 3:2–5
3:1 Daniel Bär i 2 Sam 3:3 namnet Kilav.Detta är de söner David fick i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Achinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Avigajil från Karmel, 2Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen av Geshur, Adonia, den fjärde, son till Haggit, 3Shefatja, den femte, med Avital, och Jitream, den sjätte, med sin hustru Egla. 4
3:4b
2~Sam 5:41~Kung 2:11
1~Krön 29:27
Dessa sex fick han i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade han i trettiotre år.

5

3:5–8
2~Sam 5:14–16
1~Krön 14:4–7
3:5 Bat-Shua Troligen en annan form av namnet Batseba.Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter, 6vidare Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Elifelet, alltså nio.

9Detta var Davids alla söner, förutom sönerna med bihustrurna, och Tamar var deras syster.

10

3:10
1~Kung 11:43
14:31
Salomos son var Rehabeam, vars son var Avia, vars son var Asa, vars son var Joshafat, 11
3:11
2~Kung 8:16,24
11:2
vars son var Joram, vars son var Achasja, vars son var Joash, 12
3:12
2~Kung 12:21
15:1,7
vars son var Amasja, vars son var Asarja, vars son var Jotam, 13
3:13
2~Kung 15:38
16:20
20:21
vars son var Achas, vars son var Hiskia, vars son var Manasse, 14
3:14
2~Kung 21:18,26
vars son var Amon, vars son var Josia. 15
3:15
2~Kung 23:30,34
24:17
Josias söner var Jochanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och Shallum, den fjärde. 16Jojakim hade sonen Jekonja och sonen Sidkia.

173:17 Jekonja Annan form av namnet Jojakin; ytterligare en form är Konja (Jer 22:24). Se 2 Kung 24:8–17; 2 Krön 36:9 f.Jekonjas, den fångnes, söner var Shealtiel, den förstfödde, 18Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja. 19Pedajas söner var Serubbabel och Shimi. Serubbabel hade sönerna Meshullam och Hananja – deras syster hette Shelomit – 20vidare Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem. 21Hananjas söner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja och Shekanja. 22Shekanjas söner var Shemaja, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, alltså sex. 23Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam – alltså tre. 24Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani, alltså sju.