Bibel 2000 (B2000)
27

Rikets militära och civila indelning

271Förteckning över israeliternas familjeöverhuvuden, högre och lägre officerare och uppsyningsmän, som tjänade kungen i allt som hade att göra med avdelningarna, vilka var i tjänst en månad var under årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man.

2Över den första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden, hade Jishbaal, Savdiels son, befälet. Hans avdelning var på 24 000 man. 3Han hörde till Peres släkt och hade högsta befälet över alla officerare som tjänstgjorde under första månaden.

4Över den andra månadens avdelning hade Dodaj av Achoachs släkt befälet. Hans avdelning var på 24 000 man.

5Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. Hans avdelning var på 24 000 man. 6Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Hans avdelning stod under befäl av hans son Ammisavad.

7Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joavs bror, och efter honom hans son Sevadja. Hans avdelning var på 24 000 man.

8Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

9Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning var på 24 000 man.

10Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

11Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var Sibbekaj av Hushas släkt, som hörde till Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

12Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var Avieser från Anatot av Benjamins stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

13Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var Mahraj från Netofa av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

14Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

15Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var Heldaj från Netofa av Otniels släkt. Hans avdelning var på 24 000 man.

16Furstarna för Israels stammar var: för Ruben Elieser, son till Sikri, för Simon Shefatja, son till Maaka, 17för Levi Hashavja, son till Kemuel, för Aron Sadok, 18för Juda Elihu, en av Davids bröder, för Isaskar Omri, son till Mikael, 19för Sebulon Jishmaja, son till Obadja, för Naftali Jerimot, son till Asriel, 20för efraimiterna Hosea, son till Asasja, för ena hälften av Manasses stam Joel, son till Pedaja, 21för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, son till Sakarja, för Benjamin Jaasiel, son till Avner, 22och för Dan Asarel, son till Jerocham. Dessa var hövdingar för Israels stammar.

23David lät aldrig räkna dem som var under tjugo år, ty Herren hade sagt att han skulle göra israeliterna talrika som himlens stjärnor. 24Joav, son till Seruja, började räkningen men avslutade den inte, ty vreden drabbade Israel och antalet togs inte upp i kung Davids krönika.

25Asmavet, son till Adiel, hade uppsikt över de kungliga förråden, och Jonatan, son till Ussia, över förråden i landsorten, i städer, byar och fästningstorn. 26Esri, son till Keluv, hade uppsikt över jordbruksarbetet i landsorten. 27Shimi från Rama hade uppsikt över vingårdarna och Savdi från Shefam över vinförråden i vingårdarna. 28Baal Hanan från Geder hade uppsikt över olivträden och sykomorerna i Låglandet och Joash över oljeförråden. 29Shitraj från Sharon hade uppsikt över nötboskapen som betade i Sharon, och Shafat, son till Adlaj, över boskapen i dalarna, 30ismaeliten Ovil hade uppsikt över kamelerna, Jechdeja från Meronot över åsnorna 31och hagarén Jasis över småboskapen. Alla dessa var uppsyningsmän över kung Davids egendom.

32Davids farbror, Jonatan, var hans rådgivare. Han var en klok man och kunglig sekreterare. Jechiel, son till en hakmonit, tjänstgjorde hos kungens söner. 33Achitofel var kungens rådgivare, och Hushaj från Erek var kungens vän. 34Achitofel efterträddes av Jojada, son till Benaja, och av Evjatar. Joav var kungens överbefälhavare.

28

David ger anvisningar för tempelbygget

281David samlade alla Israels ledare i Jerusalem: stamhövdingarna, de olika avdelningarnas ledare som var i kungens tjänst, de högre och lägre officerarna, uppsyningsmännen över kungens och hans söners egendom och boskap, hovmännen, hjältarna och andra inflytelserika män. 2Kung David reste sig och sade:

»Hör mig, mina bröder och mitt folk! Jag ville bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark, vår Guds fotapall, och jag började förbereda byggandet. 3Men Gud sade till mig: ’Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du har fört krig och utgjutit blod.’ 4Men Herren, Israels Gud, utvalde mig bland alla i min fars familj till att vara kung över Israel för all framtid. Juda utvalde han till ledare och i Judas stam min fars familj. Bland min fars söner föredrog han mig och satte mig till kung över Israel. 5Och bland alla mina söner — ty Herren har givit mig många söner — utvalde han min son Salomo till att sitta på Herrens kungatron och regera över Israel.

6Och han sade till mig: ’Det är din son Salomo som skall bygga mitt hus och mina förgårdar, ty honom har jag utvalt till min son och jag skall vara hans fader. 7Jag skall trygga hans kungamakt för all framtid, om han fortsätter att handla efter mina bud och stadgar, så som han nu gör.’ 8Och nu säger jag inför hela Israel, Herrens församling, och med vår Gud som vittne: Håll alla Herrens, er Guds, bud och ge akt på dem, så att ni får behålla detta goda land och lämna det i arv åt era barn för all framtid. 9Och du, min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt, ty Herren rannsakar alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt. Om du söker Herren så låter han dig finna honom, men om du överger honom så förskjuter han dig för all framtid. 10Vet att Herren har utvalt dig till att resa en tempelbyggnad. Gå frimodigt till verket!«

11Och David gav sin son Salomo en beskrivning av förhuset och av tempelhuset, förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och av rummet för arken med dess lock. 12Vidare gav han honom en beskrivning av allt som Guds ande hade ingivit honom, av förgårdarna till Herrens hus och alla rummen däromkring, av tempelförråden och av förråden för det som blivit helgat, 13samt föreskrifter om prästernas och leviternas avdelningar och om allt som rörde tjänsten i Herrens hus och om alla kärl som skulle användas vid tjänsten i Herrens hus. 14David angav vikten av guldet, av guldet till alla kärlen för de olika gudstjänsterna och i fråga om silverkärlen vikten av silvret till alla kärlen för de olika gudstjänsterna, 15vikten av guldlampställen och deras guldlampor, vikten av varje särskilt lampställ och dess lampor, och i fråga om silverlampställen vikten av varje lampställ och dess lampor, alltefter hur varje lampställ skulle användas, 16vikten av guldet till vart och ett av skådebrödsborden och av silvret till silverborden, 17vikten av gafflarna, skålarna och kannorna av rent guld, vikten av var och en av guldbägarna och silverbägarna 18och vikten av rökelsealtaret av rent guld. Han gav honom också en beskrivning av tronvagnen, de gyllene keruberna, som skulle skyla Herrens förbundsark med sina utbredda vingar. 19Allt detta nedtecknades, ty Herren hade uppenbarat det för honom och undervisat honom om alla detaljer i beskrivningen.

20David sade nu till sin son Salomo: »Gå frimodigt och beslutsamt till verket! Var inte rädd och försagd! Ty Herren Gud, min Gud, är med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig utan hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. 21Du har prästernas och leviternas avdelningar, som skall förrätta allt slags tjänst i Guds hus, och för allt annat har du folk till förfogande som både vill och kan utföra allt slags arbete, och hövdingarna och hela folket skall lyda din minsta vink.«

29

Gåvor till templet

291Därefter sade kung David till alla som hade samlats: »Min son Salomo är den som Gud har utvalt. Han är ung och oerfaren, och uppgiften är väldig. Denna byggnad reses inte åt människor utan åt Herren Gud. 2Efter bästa förmåga har jag nu till min Guds hus skaffat fram guld till det som skall vara av guld, silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall vara av koppar, järn till det som skall vara av järn, och trä till det som skall vara av trä, vidare onyx och andra ädelstenar, svartglänsande och brokiga stenar, alla slags dyrbara stenar och alabaster i mängd. 3Av kärlek till min Guds hus ger jag också all min egendom av guld och silver, utöver allt vad jag förut har skaffat till helgedomen: 43 000 talenter guld, guld från Ofir, och 7 000 talenter rent silver att täcka byggnadernas väggar med, 5guld till det som skall göras av guld och silver till det som skall göras av silver, alla de arbeten som hantverkarna skall utföra. Vem är villig att denna dag lämna en frikostig gåva till Herren?«

6Då kom de villigt med gåvor, familjernas huvudmän och Israels stamhövdingar, de högre och lägre officerarna och kungens främsta ämbetsmän. 7Till arbetet på Guds hus gav de 5 000 talenter guld, 10 000 dareiker, 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn. 8Och var och en som hade ädelstenar lämnade dem till skattkammaren i Herrens hus, som Jechiel av Gershoms släkt hade uppsikt över. 9Folket gladde sig över att de så helhjärtat lämnade dessa frivilliga gåvor åt Herren. Också David gladde sig mycket.

Davids bön

10Inför hela församlingen prisade David Herren: »Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. 11Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. 12Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. 13Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. 14Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. 15Vi är främlingar och gäster hos dig liksom alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och vi har ingenting att hoppas på. 16Herre, vår Gud! All denna rikedom som vi har samlat för att bygga ett hus åt ditt heliga namn kommer från dig, och alltsammans är ditt. 17Nu vet jag, min Gud, att du prövar hjärtan och vill se redlighet. Med redligt hjärta och villig håg har jag burit fram allt detta, och jag har med glädje sett hur ditt folk som samlats här villigt burit fram sina gåvor. 18Herre, våra fäder Abrahams, Isaks och Israels Gud! Bevara alltid ett sådant sinne hos ditt folk, och vänd deras hjärtan till dig! 19Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, stadgar och föreskrifter och följer dem i allt och uppför den byggnad som jag har gjort förberedelser för.«

20David sade till hela församlingen: »Prisa Herren, er Gud!« Då prisade de alla Herren, sina fäders Gud. De bugade sig och föll ner inför Herren och kungen. 21Och dagen därefter frambar de slaktoffer och brännoffer åt Herren: 1 000 tjurar, 1 000 bockar och 1 000 lamm med tillhörande dryckesoffer, mängder av slaktoffer för hela Israel. 22Den dagen åt och drack de inför Herren med stor glädje. Och de gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung; de smorde honom till en Herrens furste, och Sadok smorde de till präst.

23Salomo besteg Herrens tron som kung efter sin far David. Han hade framgång, och hela Israel lydde honom. 24Alla hövdingarna och kämparna och alla kung Davids söner erkände Salomo som kung. 25Och hela Israel såg hur Herren gjorde Salomo stor och mäktig och åt hans välde gav en glans som ingen kung i Israel före honom hade ägt.

26David, Jishajs son, hade regerat över hela Israel. 27I fyrtio år var han kung över Israel, sju år i Hebron och trettiotre i Jerusalem. 28Han fick dö i hög ålder, mätt av år, rikedom och ära. Hans son Salomo blev kung efter honom. 29Kung Davids historia, från början till slut, har nedtecknats i siaren Samuels krönika, i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika. 30Där skildras också hela hans regering och hans bedrifter och allt som hände honom och Israel och alla andra riken och länder.