Bibel 2000 (B2000)
25

Sångarna

251David och ledarna för tempeltjänsten avdelade till tjänstgöring sönerna till Asaf, Heman och Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyror, harpor och cymbaler. Detta är förteckningen över de män som tilldelades denna tjänstgöring.

2Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som i profetisk anda spelade efter kungens anvisningar.

3Jedutuns: Jedutuns söner Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyra till Herrens lov och pris.

4Hemans: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner till Heman, kungens siare. Gud hade lovat honom styrka och makt och gav honom därför fjorton söner och tre döttrar. 6Alla dessa leddes av sin far när de vid gudstjänsten i Herrens hus sjöng till cymbaler, harpor och lyror efter kungens anvisningar.

7Tillsammans med sina fränder, alla fullärda i konsten att sjunga till Herrens ära, var de 288. 8Och de kastade alla lott om tjänstgöringen, unga likaväl som gamla, mästare såväl som nybörjare.

9Den första lotten föll på Asaf, på Josef, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. Gedalja blev den andre, han själv, hans fränder och söner, sammanlagt tolv. 10Den tredje blev Sackur, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 11Den fjärde föll på Jisri, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 12Den femte blev Netanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 13Den sjätte blev Buckia, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 14Den sjunde blev Asarela, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 15Den åttonde blev Jesaja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 16Den nionde blev Mattanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 17Den tionde blev Shimi, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 18Den elfte blev Ussiel, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 19Den tolfte föll på Hashavja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 20Den trettonde blev Shuvael, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 21Den fjortonde blev Mattitja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 22Den femtonde föll på Jerimot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 23Den sextonde föll på Hananja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 24Den sjuttonde föll på Joshbekasha, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 25Den artonde föll på Hanani, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 26Den nittonde föll på Malloti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 27Den tjugonde föll på Eliata, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 28Den tjugoförsta föll på Hotir, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 29Den tjugoandra föll på Giddalti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 30Den tjugotredje föll på Machasiot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 31Den tjugofjärde föll på Romamti Eser, hans söner och fränder, sammanlagt tolv.

26

Dörrvaktarna. Andra uppgifter för leviterna

261Vidare dörrvaktarnas avdelningar. Till korachiterna hörde Meshelemja, Kores son, av Evjasafs släkt. 2Meshelemja hade dessa söner: Sakarja, den förstfödde, Jediael, den andre, Sevadja, den tredje, Jatniel, den fjärde, 3Elam, den femte, Jochanan, den sjätte och Eljoenaj, den sjunde.

4Oved-Edom hade dessa söner: Shemaja, den förstfödde, Josavad, den andre, Joach, den tredje, Sakar, den fjärde, Netanel, den femte, 5Ammiel, den sjätte, Isaskar, den sjunde och Peulletaj, den åttonde. Gud hade välsignat honom. 6Hans son Shemaja fick också söner, som genom sin duglighet blev ledare för sina familjer. 7Shemajas söner var Otni, Refael, Oved och Elsavad; hans fränder, som var dugliga män, var Elihu och Semakja. 8Alla dessa var avkomlingar till Oved-Edom. De och deras söner och fränder var dugliga män, väl lämpade för tjänsten. Oved-Edoms avkomlingar var sammanlagt 62. 9Meshelemja hade söner och fränder, dugliga män, sammanlagt 18.

10Hosa, av Meraris släkt, hade söner. Shimri var överhuvud; han var visserligen inte den förstfödde, men hans far hade insatt honom till överhuvud. 11Hilkia var den andre, Tevalja den tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och fränder var sammanlagt 13.

12Dessa dörrvaktare, i avdelningar efter huvudmän, tilldelades tjänst i Herrens hus, liksom sina bröder. 13De kastade lott om varje port, familj för familj, ung som gammal. 14Lotten för östsidan föll på Shelemja. Man kastade också lott för hans son Sakarja, en rådklok man, och han fick nordsidan. 15Oved-Edom fick sydsidan, medan hans söner fick förrådshusen. 16Hosa fick väst med Shalleketporten, där vägen kommer upp. Avdelning för avdelning stod: 17i öster sex för var dag, i norr fyra för var dag, i söder fyra för var dag och vid varje förrådshus två, 18och vid tillbyggnaden i väster stod fyra vid vägen och två vid själva tillbyggnaden. 19Detta var dörrvaktarnas avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.

20Leviterna, deras bröder, hade uppsikt över tempelförråden och förråden för det som blivit helgat. 21Ladans släkt, Gershoms släkt genom Ladan, överhuvudena för gershomiten Ladans familj, jechieliterna, 22dvs. Jechiels släkt, Setam och hans bror Joel, hade uppsikt över tempelförråden. 23Vad beträffar Amrams, Jishars, Hebrons och Ussiels släkter 24var Shuvael av Gershoms, Moses sons, släkt högste chef för förråden. 25Hans släktingar av Eliesers ätt var dennes son Rechavja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomot. 26Denne Shelomot och hans fränder hade uppsikt över förråden för det som blivit helgat åt Herren av kung David, av familjeöverhuvudena, de högre och lägre officerarna och de högsta befälhavarna. 27Dessa gåvor var en del av bytet från krigen och användes till underhållet av Herrens hus. 28Shelomot och hans fränder hade också uppsikt över allt det som siaren Samuel, Saul, Kishs son, Avner, Ners son, och Joav, Serujas son, hade helgat, alla de heliga gåvorna.

29Av Jishars släkt sattes Kenanja och hans söner inte till tempeltjänst utan blev förmän och styresmän i Israel. 30Av Hebrons släkt sattes Hashavja och hans fränder, 1 700 dugliga män, till att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt slags arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31Till Hebrons släkt hörde också Jeria, som var överhuvud för släkten. Under Davids fyrtionde regeringsår gick man igenom dess släktregister familjevis, och då fanns det betydande män bland dem i Jaser i Gilead. 32Jerias fränder, 2 700 dugliga män och överhuvuden för sina familjer, sattes av kung David över Ruben och Gad och ena hälften av Manasses stam för att sköta alla Guds och kungens angelägenheter.

27

Rikets militära och civila indelning

271Förteckning över israeliternas familjeöverhuvuden, högre och lägre officerare och uppsyningsmän, som tjänade kungen i allt som hade att göra med avdelningarna, vilka var i tjänst en månad var under årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man.

2Över den första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden, hade Jishbaal, Savdiels son, befälet. Hans avdelning var på 24 000 man. 3Han hörde till Peres släkt och hade högsta befälet över alla officerare som tjänstgjorde under första månaden.

4Över den andra månadens avdelning hade Dodaj av Achoachs släkt befälet. Hans avdelning var på 24 000 man.

5Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. Hans avdelning var på 24 000 man. 6Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Hans avdelning stod under befäl av hans son Ammisavad.

7Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joavs bror, och efter honom hans son Sevadja. Hans avdelning var på 24 000 man.

8Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

9Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning var på 24 000 man.

10Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

11Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var Sibbekaj av Hushas släkt, som hörde till Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

12Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var Avieser från Anatot av Benjamins stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

13Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var Mahraj från Netofa av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

14Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

15Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var Heldaj från Netofa av Otniels släkt. Hans avdelning var på 24 000 man.

16Furstarna för Israels stammar var: för Ruben Elieser, son till Sikri, för Simon Shefatja, son till Maaka, 17för Levi Hashavja, son till Kemuel, för Aron Sadok, 18för Juda Elihu, en av Davids bröder, för Isaskar Omri, son till Mikael, 19för Sebulon Jishmaja, son till Obadja, för Naftali Jerimot, son till Asriel, 20för efraimiterna Hosea, son till Asasja, för ena hälften av Manasses stam Joel, son till Pedaja, 21för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, son till Sakarja, för Benjamin Jaasiel, son till Avner, 22och för Dan Asarel, son till Jerocham. Dessa var hövdingar för Israels stammar.

23David lät aldrig räkna dem som var under tjugo år, ty Herren hade sagt att han skulle göra israeliterna talrika som himlens stjärnor. 24Joav, son till Seruja, började räkningen men avslutade den inte, ty vreden drabbade Israel och antalet togs inte upp i kung Davids krönika.

25Asmavet, son till Adiel, hade uppsikt över de kungliga förråden, och Jonatan, son till Ussia, över förråden i landsorten, i städer, byar och fästningstorn. 26Esri, son till Keluv, hade uppsikt över jordbruksarbetet i landsorten. 27Shimi från Rama hade uppsikt över vingårdarna och Savdi från Shefam över vinförråden i vingårdarna. 28Baal Hanan från Geder hade uppsikt över olivträden och sykomorerna i Låglandet och Joash över oljeförråden. 29Shitraj från Sharon hade uppsikt över nötboskapen som betade i Sharon, och Shafat, son till Adlaj, över boskapen i dalarna, 30ismaeliten Ovil hade uppsikt över kamelerna, Jechdeja från Meronot över åsnorna 31och hagarén Jasis över småboskapen. Alla dessa var uppsyningsmän över kung Davids egendom.

32Davids farbror, Jonatan, var hans rådgivare. Han var en klok man och kunglig sekreterare. Jechiel, son till en hakmonit, tjänstgjorde hos kungens söner. 33Achitofel var kungens rådgivare, och Hushaj från Erek var kungens vän. 34Achitofel efterträddes av Jojada, son till Benaja, och av Evjatar. Joav var kungens överbefälhavare.