Bibel 2000 (B2000)
24

Prästernas avdelningar

241Också Arons släkt hade sina avdelningar. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 2Men Nadav och Avihu dog före sin far och hade inga söner. Därför kom bara Elasar och Itamar att vara präster. 3Tillsammans med Sadok, av Elasars släkt, och Achimelek, av Itamars släkt, delade David in dem i avdelningar för den tjänst de skulle fullgöra. 4Då det visade sig att Elasars släkt hade fler män än Itamars släkt tilldelade man familjerna i Elasars släkt sexton överhuvuden och familjerna i Itamars släkt åtta. 5Indelningen skedde genom lottkastning för båda släkterna eftersom det fanns heliga ledare, ledare för tjänsten åt Gud, i både Elasars och Itamars släkt. 6Shemaja, Netanels son, den levitiske sekreteraren, upptecknade dem i närvaro av kungen, furstarna, prästen Sadok och Achimelek, Evjatars son, samt överhuvudena för prästernas och leviternas familjer. En familj från Elasars släkt och en familj från Itamars togs ut växelvis.

7Den första lotten föll på Jojariv, den andra på Jedaja, 8den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10den sjunde på Hackos, den åttonde på Avia, 11den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12den elfte på Eljashiv, den tolfte på Jakim, 13den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshevav, 14den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16den nittonde på Petachja, den tjugonde på Hesekiel, 17den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18den tjugotredje på Delaja och den tjugofjärde på Maasja. 19Detta var de avdelningar de skulle vara indelade i när de kom och gjorde tjänst i Herrens hus, så som de blivit ålagda av sin fader Aron, som själv hade fått denna befallning av Herren, Israels Gud.

Andra leviter

20De övriga leviterna var: av Amrams släkt Shuvael, av Shuvaels släkt Jechdeja, 21av Rechavja, dvs. av Rechavjas släkt, Jishia, överhuvudet, 22av Jishars släkt Shelomot och av Shelomots släkt Jachat. 23Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje och Jekamam, den fjärde. 24Ussiels son var Mika. Till Mikas söner hörde Shamir. 25Mikas bror var Jishia. Till Jishias söner hörde Sakarja. 26Meraris söner var Machli och Mushi. Hans son Jaasias söner — 27Meraris söner genom sonen Jaasia — var Shoham, Sackur och Ivri. 28Machlis söner var Elasar, som inte själv hade några söner, 29och Kish. Kishs son var Jerachmeel. 30Mushis söner var Machli, Eder och Jerimot. Detta var leviternas ättlingar, familj för familj. 31Också dessa kastade lott, liksom sina släktingar av Arons ätt, i närvaro av kung David, Sadok, Achimelek och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer, de främsta familjerna såväl som de ringaste.

25

Sångarna

251David och ledarna för tempeltjänsten avdelade till tjänstgöring sönerna till Asaf, Heman och Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyror, harpor och cymbaler. Detta är förteckningen över de män som tilldelades denna tjänstgöring.

2Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som i profetisk anda spelade efter kungens anvisningar.

3Jedutuns: Jedutuns söner Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyra till Herrens lov och pris.

4Hemans: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner till Heman, kungens siare. Gud hade lovat honom styrka och makt och gav honom därför fjorton söner och tre döttrar. 6Alla dessa leddes av sin far när de vid gudstjänsten i Herrens hus sjöng till cymbaler, harpor och lyror efter kungens anvisningar.

7Tillsammans med sina fränder, alla fullärda i konsten att sjunga till Herrens ära, var de 288. 8Och de kastade alla lott om tjänstgöringen, unga likaväl som gamla, mästare såväl som nybörjare.

9Den första lotten föll på Asaf, på Josef, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. Gedalja blev den andre, han själv, hans fränder och söner, sammanlagt tolv. 10Den tredje blev Sackur, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 11Den fjärde föll på Jisri, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 12Den femte blev Netanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 13Den sjätte blev Buckia, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 14Den sjunde blev Asarela, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 15Den åttonde blev Jesaja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 16Den nionde blev Mattanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 17Den tionde blev Shimi, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 18Den elfte blev Ussiel, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 19Den tolfte föll på Hashavja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 20Den trettonde blev Shuvael, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 21Den fjortonde blev Mattitja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 22Den femtonde föll på Jerimot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 23Den sextonde föll på Hananja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 24Den sjuttonde föll på Joshbekasha, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 25Den artonde föll på Hanani, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 26Den nittonde föll på Malloti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 27Den tjugonde föll på Eliata, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 28Den tjugoförsta föll på Hotir, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 29Den tjugoandra föll på Giddalti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 30Den tjugotredje föll på Machasiot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 31Den tjugofjärde föll på Romamti Eser, hans söner och fränder, sammanlagt tolv.

26

Dörrvaktarna. Andra uppgifter för leviterna

261Vidare dörrvaktarnas avdelningar. Till korachiterna hörde Meshelemja, Kores son, av Evjasafs släkt. 2Meshelemja hade dessa söner: Sakarja, den förstfödde, Jediael, den andre, Sevadja, den tredje, Jatniel, den fjärde, 3Elam, den femte, Jochanan, den sjätte och Eljoenaj, den sjunde.

4Oved-Edom hade dessa söner: Shemaja, den förstfödde, Josavad, den andre, Joach, den tredje, Sakar, den fjärde, Netanel, den femte, 5Ammiel, den sjätte, Isaskar, den sjunde och Peulletaj, den åttonde. Gud hade välsignat honom. 6Hans son Shemaja fick också söner, som genom sin duglighet blev ledare för sina familjer. 7Shemajas söner var Otni, Refael, Oved och Elsavad; hans fränder, som var dugliga män, var Elihu och Semakja. 8Alla dessa var avkomlingar till Oved-Edom. De och deras söner och fränder var dugliga män, väl lämpade för tjänsten. Oved-Edoms avkomlingar var sammanlagt 62. 9Meshelemja hade söner och fränder, dugliga män, sammanlagt 18.

10Hosa, av Meraris släkt, hade söner. Shimri var överhuvud; han var visserligen inte den förstfödde, men hans far hade insatt honom till överhuvud. 11Hilkia var den andre, Tevalja den tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och fränder var sammanlagt 13.

12Dessa dörrvaktare, i avdelningar efter huvudmän, tilldelades tjänst i Herrens hus, liksom sina bröder. 13De kastade lott om varje port, familj för familj, ung som gammal. 14Lotten för östsidan föll på Shelemja. Man kastade också lott för hans son Sakarja, en rådklok man, och han fick nordsidan. 15Oved-Edom fick sydsidan, medan hans söner fick förrådshusen. 16Hosa fick väst med Shalleketporten, där vägen kommer upp. Avdelning för avdelning stod: 17i öster sex för var dag, i norr fyra för var dag, i söder fyra för var dag och vid varje förrådshus två, 18och vid tillbyggnaden i väster stod fyra vid vägen och två vid själva tillbyggnaden. 19Detta var dörrvaktarnas avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.

20Leviterna, deras bröder, hade uppsikt över tempelförråden och förråden för det som blivit helgat. 21Ladans släkt, Gershoms släkt genom Ladan, överhuvudena för gershomiten Ladans familj, jechieliterna, 22dvs. Jechiels släkt, Setam och hans bror Joel, hade uppsikt över tempelförråden. 23Vad beträffar Amrams, Jishars, Hebrons och Ussiels släkter 24var Shuvael av Gershoms, Moses sons, släkt högste chef för förråden. 25Hans släktingar av Eliesers ätt var dennes son Rechavja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomot. 26Denne Shelomot och hans fränder hade uppsikt över förråden för det som blivit helgat åt Herren av kung David, av familjeöverhuvudena, de högre och lägre officerarna och de högsta befälhavarna. 27Dessa gåvor var en del av bytet från krigen och användes till underhållet av Herrens hus. 28Shelomot och hans fränder hade också uppsikt över allt det som siaren Samuel, Saul, Kishs son, Avner, Ners son, och Joav, Serujas son, hade helgat, alla de heliga gåvorna.

29Av Jishars släkt sattes Kenanja och hans söner inte till tempeltjänst utan blev förmän och styresmän i Israel. 30Av Hebrons släkt sattes Hashavja och hans fränder, 1 700 dugliga män, till att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt slags arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31Till Hebrons släkt hörde också Jeria, som var överhuvud för släkten. Under Davids fyrtionde regeringsår gick man igenom dess släktregister familjevis, och då fanns det betydande män bland dem i Jaser i Gilead. 32Jerias fränder, 2 700 dugliga män och överhuvuden för sina familjer, sattes av kung David över Ruben och Gad och ena hälften av Manasses stam för att sköta alla Guds och kungens angelägenheter.