Bibel 2000 (B2000)
23

Leviternas avdelningar

231När David var gammal och mätt av år gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. 2Han samlade Israels alla furstar och prästerna och leviterna 3och lät räkna alla leviter från trettio års ålder och uppåt; det fanns 38 000 manliga leviter. 4Av dessa skulle 24 000 leda arbetet på Herrens hus, 6 000 vara förmän och styresmän, 54 000 vakta dörrarna och 4 000 lovprisa Herren med instrument som David låtit göra till lovsången.

6David delade in dem i avdelningar efter Levis söner, Gershom, Kehat och Merari. 7Till Gershoms släkt hörde Ladan och Shimi. 8Ladans söner var Jechiel, överhuvudet, Setam och Joel, alltså tre. 9Jechiels söner var Shelomot, Hasiel och Haran, alltså tre. Dessa var överhuvuden för Ladans familjer. 10Shimis söner var Jachat, Sisa, Jeush och Beria. Dessa var Shimis söner, alltså fyra. 11Jachat var överhuvudet och Sisa var den andre. Men Jeush och Beria hade inte många barn, därför räknades de som en enda familj, en enda avdelning.

12Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, alltså fyra. 13Amrams söner var Aron och Mose. Aron avdelades för all framtid, tillsammans med sina söner, för att inviga det högheliga, tända rökoffer åt Herren, tjäna honom och välsigna i hans namn — detta för all framtid. 14Gudsmannen Moses söner räknades till Levis stam. 15Moses söner var Gershom och Elieser. 16Gershom hade sonen Shuvael, som var överhuvud. 17Elieser fick sonen Rechavja, som var överhuvud. Några andra söner hade han inte, men Rechavjas söner var mycket talrika. 18Jishar hade sonen Shelomot, som var överhuvud. 19Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje, och Jekamam, den fjärde. 20Ussiels söner var Mika, överhuvudet, och Jishia, den andre.

21Meraris söner var Machli och Mushi. Machlis söner var Elasar och Kish. 22När Elasar dog lämnade han inga söner efter sig, endast döttrar, men Kishs söner, deras släktingar, gifte sig med dem. 23Mushis söner var Machli, Eder och Jeremot, alltså tre.

24Detta var Levis ättlingar, familj för familj, med deras överhuvuden, så som de mönstrades och räknades, var och en för sig. De svarade för allt som rörde tjänsten i Herrens hus, från tjugo års ålder och uppåt. 25Ty David sade: »Herren, Israels Gud, har nu låtit sitt folk komma till ro och har för all framtid tagit sin boning i Jerusalem. 26Därför behöver leviterna inte längre bära boningen med alla tillbehör för tjänsten där.« 27Bland det sista David gjorde var att låta räkna leviterna, från tjugo års ålder och uppåt. 28De skulle hjälpa Arons söner med tjänsten i Herrens hus. De skulle ha tillsyn över förgårdarna, sidorummen, reningen av allt som var heligt och tjänstgöringen i Guds hus: 29de framlagda bröden, det siktade mjölet till matoffren, de osyrade kakorna, plattbröden, det hoprörda mjölet samt mått och vikt. 30De skulle göra tjänst varje morgon genom att tacka och lovsjunga Herren, likaså varje kväll. 31Varje gång man offrade brännoffer åt Herren skulle de hjälpa till — på sabbater, vid nymånadsfester och högtider — och i det antal som var föreskrivet ständigt stå inför Herrens ansikte. 32De skulle sköta tjänsten vid uppenbarelsetältet och templet och gå sina ämbetsbröder, Arons söner, till handa i allt som gällde Herrens hus.

24

Prästernas avdelningar

241Också Arons släkt hade sina avdelningar. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 2Men Nadav och Avihu dog före sin far och hade inga söner. Därför kom bara Elasar och Itamar att vara präster. 3Tillsammans med Sadok, av Elasars släkt, och Achimelek, av Itamars släkt, delade David in dem i avdelningar för den tjänst de skulle fullgöra. 4Då det visade sig att Elasars släkt hade fler män än Itamars släkt tilldelade man familjerna i Elasars släkt sexton överhuvuden och familjerna i Itamars släkt åtta. 5Indelningen skedde genom lottkastning för båda släkterna eftersom det fanns heliga ledare, ledare för tjänsten åt Gud, i både Elasars och Itamars släkt. 6Shemaja, Netanels son, den levitiske sekreteraren, upptecknade dem i närvaro av kungen, furstarna, prästen Sadok och Achimelek, Evjatars son, samt överhuvudena för prästernas och leviternas familjer. En familj från Elasars släkt och en familj från Itamars togs ut växelvis.

7Den första lotten föll på Jojariv, den andra på Jedaja, 8den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10den sjunde på Hackos, den åttonde på Avia, 11den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12den elfte på Eljashiv, den tolfte på Jakim, 13den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshevav, 14den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16den nittonde på Petachja, den tjugonde på Hesekiel, 17den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18den tjugotredje på Delaja och den tjugofjärde på Maasja. 19Detta var de avdelningar de skulle vara indelade i när de kom och gjorde tjänst i Herrens hus, så som de blivit ålagda av sin fader Aron, som själv hade fått denna befallning av Herren, Israels Gud.

Andra leviter

20De övriga leviterna var: av Amrams släkt Shuvael, av Shuvaels släkt Jechdeja, 21av Rechavja, dvs. av Rechavjas släkt, Jishia, överhuvudet, 22av Jishars släkt Shelomot och av Shelomots släkt Jachat. 23Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje och Jekamam, den fjärde. 24Ussiels son var Mika. Till Mikas söner hörde Shamir. 25Mikas bror var Jishia. Till Jishias söner hörde Sakarja. 26Meraris söner var Machli och Mushi. Hans son Jaasias söner — 27Meraris söner genom sonen Jaasia — var Shoham, Sackur och Ivri. 28Machlis söner var Elasar, som inte själv hade några söner, 29och Kish. Kishs son var Jerachmeel. 30Mushis söner var Machli, Eder och Jerimot. Detta var leviternas ättlingar, familj för familj. 31Också dessa kastade lott, liksom sina släktingar av Arons ätt, i närvaro av kung David, Sadok, Achimelek och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer, de främsta familjerna såväl som de ringaste.

25

Sångarna

251David och ledarna för tempeltjänsten avdelade till tjänstgöring sönerna till Asaf, Heman och Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyror, harpor och cymbaler. Detta är förteckningen över de män som tilldelades denna tjänstgöring.

2Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som i profetisk anda spelade efter kungens anvisningar.

3Jedutuns: Jedutuns söner Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyra till Herrens lov och pris.

4Hemans: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner till Heman, kungens siare. Gud hade lovat honom styrka och makt och gav honom därför fjorton söner och tre döttrar. 6Alla dessa leddes av sin far när de vid gudstjänsten i Herrens hus sjöng till cymbaler, harpor och lyror efter kungens anvisningar.

7Tillsammans med sina fränder, alla fullärda i konsten att sjunga till Herrens ära, var de 288. 8Och de kastade alla lott om tjänstgöringen, unga likaväl som gamla, mästare såväl som nybörjare.

9Den första lotten föll på Asaf, på Josef, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. Gedalja blev den andre, han själv, hans fränder och söner, sammanlagt tolv. 10Den tredje blev Sackur, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 11Den fjärde föll på Jisri, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 12Den femte blev Netanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 13Den sjätte blev Buckia, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 14Den sjunde blev Asarela, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 15Den åttonde blev Jesaja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 16Den nionde blev Mattanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 17Den tionde blev Shimi, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 18Den elfte blev Ussiel, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 19Den tolfte föll på Hashavja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 20Den trettonde blev Shuvael, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 21Den fjortonde blev Mattitja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 22Den femtonde föll på Jerimot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 23Den sextonde föll på Hananja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 24Den sjuttonde föll på Joshbekasha, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 25Den artonde föll på Hanani, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 26Den nittonde föll på Malloti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 27Den tjugonde föll på Eliata, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 28Den tjugoförsta föll på Hotir, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 29Den tjugoandra föll på Giddalti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 30Den tjugotredje föll på Machasiot, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 31Den tjugofjärde föll på Romamti Eser, hans söner och fränder, sammanlagt tolv.