Bibel 2000 (B2000)
24

Prästernas avdelningar

241Också Arons släkt hade sina avdelningar. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 2Men Nadav och Avihu dog före sin far och hade inga söner. Därför kom bara Elasar och Itamar att vara präster. 3Tillsammans med Sadok, av Elasars släkt, och Achimelek, av Itamars släkt, delade David in dem i avdelningar för den tjänst de skulle fullgöra. 4Då det visade sig att Elasars släkt hade fler män än Itamars släkt tilldelade man familjerna i Elasars släkt sexton överhuvuden och familjerna i Itamars släkt åtta. 5Indelningen skedde genom lottkastning för båda släkterna eftersom det fanns heliga ledare, ledare för tjänsten åt Gud, i både Elasars och Itamars släkt. 6Shemaja, Netanels son, den levitiske sekreteraren, upptecknade dem i närvaro av kungen, furstarna, prästen Sadok och Achimelek, Evjatars son, samt överhuvudena för prästernas och leviternas familjer. En familj från Elasars släkt och en familj från Itamars togs ut växelvis.

7Den första lotten föll på Jojariv, den andra på Jedaja, 8den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10den sjunde på Hackos, den åttonde på Avia, 11den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12den elfte på Eljashiv, den tolfte på Jakim, 13den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshevav, 14den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16den nittonde på Petachja, den tjugonde på Hesekiel, 17den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18den tjugotredje på Delaja och den tjugofjärde på Maasja. 19Detta var de avdelningar de skulle vara indelade i när de kom och gjorde tjänst i Herrens hus, så som de blivit ålagda av sin fader Aron, som själv hade fått denna befallning av Herren, Israels Gud.

Andra leviter

20De övriga leviterna var: av Amrams släkt Shuvael, av Shuvaels släkt Jechdeja, 21av Rechavja, dvs. av Rechavjas släkt, Jishia, överhuvudet, 22av Jishars släkt Shelomot och av Shelomots släkt Jachat. 23Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje och Jekamam, den fjärde. 24Ussiels son var Mika. Till Mikas söner hörde Shamir. 25Mikas bror var Jishia. Till Jishias söner hörde Sakarja. 26Meraris söner var Machli och Mushi. Hans son Jaasias söner — 27Meraris söner genom sonen Jaasia — var Shoham, Sackur och Ivri. 28Machlis söner var Elasar, som inte själv hade några söner, 29och Kish. Kishs son var Jerachmeel. 30Mushis söner var Machli, Eder och Jerimot. Detta var leviternas ättlingar, familj för familj. 31Också dessa kastade lott, liksom sina släktingar av Arons ätt, i närvaro av kung David, Sadok, Achimelek och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer, de främsta familjerna såväl som de ringaste.