Bibel 2000 (B2000)
22

221David sade: »Här skall Herren Guds hus stå, här skall altaret för Israels brännoffer stå.«

Förberedelser för tempelbygget

2David lät nu kalla samman de invandrare som bodde i Israel och utsåg stenhuggare, som skulle hugga stenblocken till tempelbygget. 3David skaffade också mängder av järn till spikar för portarnas dörrar och till krampor och dessutom koppar i omätliga mängder 4och otaliga cederbjälkar. Det var män från Sidon och Tyros som förde cederträ i mängd till David. 5Han tänkte: »Min son Salomo är ung och oerfaren, och huset som skall byggas åt Herren måste göras så storslaget att det blir känt och ärat i hela världen. Därför skall jag förbereda bygget åt honom.« Så gjorde David omfattande förberedelser innan han dog.

6Han kallade till sig sin son Salomo och gav honom i uppdrag att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. 7Han sade till honom: »Min son, jag hade själv tänkt bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. 8Men Herrens ord kom till mig: ’Du har spillt mycket blod och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn då du har spillt så mycket blod på jorden i min åsyn. 9Men du skall få en son, som skall vara en fredshärskare: jag skall låta honom få ro för alla fiender runt omkring. Salomo skall vara hans namn, och jag skall ge Israel fred och trygghet under hans tid. 10Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han skall vara min son och jag hans fader; jag skall befästa hans kungatron i Israel för all framtid.’ 11Må nu Herren vara med dig, min son, må det lyckas dig att bygga ett hus åt Herren, din Gud, så som han har sagt om dig. 12Må Herren bara ge dig förstånd och insikt när han sätter dig över Israel, så att du håller Herrens, din Guds, lag. 13Då kommer du att lyckas, om du noga rättar dig efter de stadgar och bud som Herren givit Israel genom Mose. Var frimodig och beslutsam, inte rädd och försagd! 14Med stor möda har jag skaffat fram till Herrens hus 100 000 talenter guld och en miljon talenter silver, och därtill koppar och järn i omätliga mängder. Trä och sten har jag också skaffat fram, och mer kan du själv lägga till. 15Arbetsfolk har du i stort antal: stenhuggare, murare, timmermän och otaliga andra som är skickliga i allt slags arbete 16med guld och silver, koppar och järn. Grip dig verket an, må Herren vara med dig!«

17David befallde Israels alla furstar att hjälpa hans son Salomo: 18»Herren, er Gud, är ju med er och har låtit er få fred på alla sidor. Han gav mig makt över dem som bodde i landet, och så blev det underlagt Herren och hans folk. 19Sök nu Herren, er Gud, av hela ert hjärta! Grip er an med att bygga Herren Guds helgedom, så att ni kan föra Herrens förbundsark och de heliga kärlen för gudstjänsten till det hus som skall byggas åt Herrens namn.«

23

Leviternas avdelningar

231När David var gammal och mätt av år gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. 2Han samlade Israels alla furstar och prästerna och leviterna 3och lät räkna alla leviter från trettio års ålder och uppåt; det fanns 38 000 manliga leviter. 4Av dessa skulle 24 000 leda arbetet på Herrens hus, 6 000 vara förmän och styresmän, 54 000 vakta dörrarna och 4 000 lovprisa Herren med instrument som David låtit göra till lovsången.

6David delade in dem i avdelningar efter Levis söner, Gershom, Kehat och Merari. 7Till Gershoms släkt hörde Ladan och Shimi. 8Ladans söner var Jechiel, överhuvudet, Setam och Joel, alltså tre. 9Jechiels söner var Shelomot, Hasiel och Haran, alltså tre. Dessa var överhuvuden för Ladans familjer. 10Shimis söner var Jachat, Sisa, Jeush och Beria. Dessa var Shimis söner, alltså fyra. 11Jachat var överhuvudet och Sisa var den andre. Men Jeush och Beria hade inte många barn, därför räknades de som en enda familj, en enda avdelning.

12Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, alltså fyra. 13Amrams söner var Aron och Mose. Aron avdelades för all framtid, tillsammans med sina söner, för att inviga det högheliga, tända rökoffer åt Herren, tjäna honom och välsigna i hans namn — detta för all framtid. 14Gudsmannen Moses söner räknades till Levis stam. 15Moses söner var Gershom och Elieser. 16Gershom hade sonen Shuvael, som var överhuvud. 17Elieser fick sonen Rechavja, som var överhuvud. Några andra söner hade han inte, men Rechavjas söner var mycket talrika. 18Jishar hade sonen Shelomot, som var överhuvud. 19Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje, och Jekamam, den fjärde. 20Ussiels söner var Mika, överhuvudet, och Jishia, den andre.

21Meraris söner var Machli och Mushi. Machlis söner var Elasar och Kish. 22När Elasar dog lämnade han inga söner efter sig, endast döttrar, men Kishs söner, deras släktingar, gifte sig med dem. 23Mushis söner var Machli, Eder och Jeremot, alltså tre.

24Detta var Levis ättlingar, familj för familj, med deras överhuvuden, så som de mönstrades och räknades, var och en för sig. De svarade för allt som rörde tjänsten i Herrens hus, från tjugo års ålder och uppåt. 25Ty David sade: »Herren, Israels Gud, har nu låtit sitt folk komma till ro och har för all framtid tagit sin boning i Jerusalem. 26Därför behöver leviterna inte längre bära boningen med alla tillbehör för tjänsten där.« 27Bland det sista David gjorde var att låta räkna leviterna, från tjugo års ålder och uppåt. 28De skulle hjälpa Arons söner med tjänsten i Herrens hus. De skulle ha tillsyn över förgårdarna, sidorummen, reningen av allt som var heligt och tjänstgöringen i Guds hus: 29de framlagda bröden, det siktade mjölet till matoffren, de osyrade kakorna, plattbröden, det hoprörda mjölet samt mått och vikt. 30De skulle göra tjänst varje morgon genom att tacka och lovsjunga Herren, likaså varje kväll. 31Varje gång man offrade brännoffer åt Herren skulle de hjälpa till — på sabbater, vid nymånadsfester och högtider — och i det antal som var föreskrivet ständigt stå inför Herrens ansikte. 32De skulle sköta tjänsten vid uppenbarelsetältet och templet och gå sina ämbetsbröder, Arons söner, till handa i allt som gällde Herrens hus.

24

Prästernas avdelningar

241Också Arons släkt hade sina avdelningar. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar. 2Men Nadav och Avihu dog före sin far och hade inga söner. Därför kom bara Elasar och Itamar att vara präster. 3Tillsammans med Sadok, av Elasars släkt, och Achimelek, av Itamars släkt, delade David in dem i avdelningar för den tjänst de skulle fullgöra. 4Då det visade sig att Elasars släkt hade fler män än Itamars släkt tilldelade man familjerna i Elasars släkt sexton överhuvuden och familjerna i Itamars släkt åtta. 5Indelningen skedde genom lottkastning för båda släkterna eftersom det fanns heliga ledare, ledare för tjänsten åt Gud, i både Elasars och Itamars släkt. 6Shemaja, Netanels son, den levitiske sekreteraren, upptecknade dem i närvaro av kungen, furstarna, prästen Sadok och Achimelek, Evjatars son, samt överhuvudena för prästernas och leviternas familjer. En familj från Elasars släkt och en familj från Itamars togs ut växelvis.

7Den första lotten föll på Jojariv, den andra på Jedaja, 8den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10den sjunde på Hackos, den åttonde på Avia, 11den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12den elfte på Eljashiv, den tolfte på Jakim, 13den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshevav, 14den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16den nittonde på Petachja, den tjugonde på Hesekiel, 17den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18den tjugotredje på Delaja och den tjugofjärde på Maasja. 19Detta var de avdelningar de skulle vara indelade i när de kom och gjorde tjänst i Herrens hus, så som de blivit ålagda av sin fader Aron, som själv hade fått denna befallning av Herren, Israels Gud.

Andra leviter

20De övriga leviterna var: av Amrams släkt Shuvael, av Shuvaels släkt Jechdeja, 21av Rechavja, dvs. av Rechavjas släkt, Jishia, överhuvudet, 22av Jishars släkt Shelomot och av Shelomots släkt Jachat. 23Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje och Jekamam, den fjärde. 24Ussiels son var Mika. Till Mikas söner hörde Shamir. 25Mikas bror var Jishia. Till Jishias söner hörde Sakarja. 26Meraris söner var Machli och Mushi. Hans son Jaasias söner — 27Meraris söner genom sonen Jaasia — var Shoham, Sackur och Ivri. 28Machlis söner var Elasar, som inte själv hade några söner, 29och Kish. Kishs son var Jerachmeel. 30Mushis söner var Machli, Eder och Jerimot. Detta var leviternas ättlingar, familj för familj. 31Också dessa kastade lott, liksom sina släktingar av Arons ätt, i närvaro av kung David, Sadok, Achimelek och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer, de främsta familjerna såväl som de ringaste.