Bibel 2000 (B2000)
1

Från Adam till Abraham

11Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Jafet.

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. 6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 7Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan. 10Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.

11Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna, 12patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

13Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, 14till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna, 15hiveerna, arkeerna, sineerna, 16arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 18Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. 19Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 20Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad, Shelach, 25Ever, Peleg, Regu, 26Serug, Nachor, Terach 27och Abram, dvs. Abraham.

Från Abraham till Jakob

28Abrahams söner var Isak och Ismael. 29Detta är deras släkttavla.

Ismaels förstfödde var Nevajot. Sedan följde Kedar, Adbeel, Mivsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

32Ketura, Abrahams bihustru, födde sönerna Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach. Jokshans söner var Saba och Dedan. 33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura.

34Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek. 37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam, Lotans syster var Timna. 40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam. Sivons söner var Aja och Ana. 41Anas son var Dishon. Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran. 42Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. Dishans söner var Us och Aran.

Edoms kungar

43Detta är de kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. Bela, Beors son, med säte i Dinhava. 44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra kung efter honom. 45När Jovav dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom. 46När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han hade sitt säte i Avit. 47När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. 48När Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom. 49När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom. 50När Baal Hanan dog blev Hadad kung efter honom, med säte i Pagi. Hans hustru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Me Sahav.

51När Hadad dog hade Edom dessa klanhövdingar: hövdingarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Detta var Edoms klanhövdingar.

2

Juda

21Detta var Israels söner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

3Judas söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre fick han med Bat-Shua, den kanaaneiska kvinnan. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag, och han dödade honom. 4Tamar, hans sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

5Peres söner var Hesron och Hamul. 6Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

7Simris son var Karmi, och Karmis son var Akar, som störtade Israel i olycka när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse. 8Etans son var Asarja.

9De söner som föddes åt Hesron var Jerachmeel, Ram och Keluvaj. 10Ram blev far till Amminadav och Amminadav till Nachshon, judeernas furste. 11Nachshon blev far till Salma och Salma till Boas. 12Boas blev far till Oved och Oved till Jishaj. 13Jishaj blev far till Eliav, den förstfödde, Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte, 15Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas söner var Avishaj, Joav och Asael, alltså tre. 17Avigajil födde Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

18Kalev, Hesrons son, fick med sin hustru Asuva dottern Jeriot. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19När Asuva dog tog Kalev Efrat till hustru, och hon födde Hur åt honom. 20Hur blev far till Uri och Uri till Besalel.

21Därefter var Hesron gift med dottern till Makir, Gileads far. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal, och hon födde Seguv åt honom. 22Seguv blev far till Jair, som hade 23 städer i Gilead. 23Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair samt Kenat med kringliggande byar, sammanlagt 60 orter. Alla dessa hade tillhört sönerna till Makir, Gileads far.

24Efter Hesrons död låg Kalev med Efrata, sin far Hesrons hustru, som födde honom Ashchur, Tekoas far. 25Jerachmeel, Hesrons förstfödde, hade sönerna Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26Jerachmeel hade också en annan hustru. Hon hette Atara och var mor till Onam. 27Ram, Jerachmeels förstfödde, hade sönerna Maas, Jamin och Eker. 28Onams söner var Shammaj och Jada. Shammajs söner var Nadav och Avishur. 29Avishurs hustru hette Avihajil. Hon födde honom Achban och Molid. 30Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31men Appajim hade sonen Jishi. Jishi hade sonen Sheshan och Sheshan hade sonen Achlaj. 32Jada, Shammajs bror, hade sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33Jonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var ättlingar till Jerachmeel.

34Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk slav vid namn Jarcha 35och åt honom gav han sin dotter till hustru. Hon födde Attaj åt honom. 36Attaj blev far till Natan och Natan till Savad. 37Savad blev far till Eflal och Eflal till Oved. 38Oved blev far till Jehu och Jehu till Asarja. 39Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa. 40Elasa blev far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41Shallum blev far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

42Kalev, Jerachmeels bror, hade sonen Mesha, den förstfödde, far till Sif. Dennes son var Maresha, far till Hebron. 43Hebrons söner var Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44Shema blev far till Racham, Jorkoams far, och Rekem till Shammaj. 45Shammaj hade sonen Maon, och Maon blev far till Bet-Sur. 46Efa, Kalevs bihustru, födde Harran, Mosa och Gases; Harran blev far till Gases. 47Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf. 48Kalevs bihustru Maaka födde Shever och Tirchana. 49Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalevs dotter hette Aksa. 50Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde, hade sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader. 52Ättlingarna till Shoval, Kirjat-Jearims far, var Reaja och hälften av manachteerna. 53Släkterna som härstammade från Kirjat-Jearim var jitreerna, puteerna, shumateerna och mishraeerna, och från dem kom sorateerna och eshtauleerna.

54Salma, Betlehems far, hade som ättlingar netofateerna, Atrot Bet Joav och den sorateiska hälften av manachteerna 55samt de sifreiska släkter som bodde i Jabes: tirateer, shimateer och sukateer. Detta var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekavs släkt.

3

Davids ätt

31Detta är de söner David fick i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Achinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Avigajil från Karmel, 2Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen av Geshur, Adonia, den fjärde, son till Haggit, 3Shefatja, den femte, med Avital, och Jitream, den sjätte, med sin hustru Egla. 4Dessa sex fick han i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade han i trettiotre år.

5Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter, 6vidare Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Elifelet, alltså nio.

9Detta var Davids alla söner, förutom sönerna med bihustrurna, och Tamar var deras syster.

10Salomos son var Rehabeam, vars son var Avia, vars son var Asa, vars son var Joshafat, 11vars son var Joram, vars son var Achasja, vars son var Joash, 12vars son var Amasja, vars son var Asarja, vars son var Jotam, 13vars son var Achas, vars son var Hiskia, vars son var Manasse, 14vars son var Amon, vars son var Josia. 15Josias söner var Jochanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och Shallum, den fjärde. 16Jojakim hade sonen Jekonja och sonen Sidkia.

17Jekonjas, den fångnes, söner var Shealtiel, den förstfödde, 18Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja. 19Pedajas söner var Serubbabel och Shimi. Serubbabel hade sönerna Meshullam och Hananja — deras syster hette Shelomit — 20vidare Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem. 21Hananjas söner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja och Shekanja. 22Shekanjas söner var Shemaja, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, alltså sex. 23Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam — alltså tre. 24Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani, alltså sju.