Bibel 2000 (B2000)
2

Juda

21

2:1
1~Mos 35:22b–26
Detta var Israels söner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

3

2:3 f.
1~Mos 38
Judas söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre fick han med Bat-Shua, den kanaaneiska kvinnan. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag, och han dödade honom. 4Tamar, hans sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

5

2:5–15
Rut 4:18–22
Peres söner var Hesron och Hamul. 6Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

7

2:7
Jos 7
2:7 Akar I hebreiskan anspelning på »störta i olycka«. – Troligen avses samme man som i Jos 7 kallas Akan. Denne Akan förknippas med Akordalen, Olycksdalen; se not till Jos 7:24.Simris son var Karmi, och Karmis son var Akar, som störtade Israel i olycka när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse. 8Etans son var Asarja.

9De söner som föddes åt Hesron var Jerachmeel, Ram och Keluvaj. 10Ram blev far till Amminadav och Amminadav till Nachshon, judeernas furste. 11Nachshon blev far till Salma och Salma till Boas. 12Boas blev far till Oved och Oved till Jishaj. 13

2:13
1~Sam 17:12–15
Jishaj blev far till Eliav, den förstfödde, Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte, 15Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas söner var Avishaj, Joav och Asael, alltså tre. 17Avigajil födde Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

18Kalev, Hesrons son, fick med sin hustru Asuva dottern Jeriot. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19När Asuva dog tog Kalev Efrat till hustru, och hon födde Hur åt honom. 20Hur blev far till Uri och Uri till Besalel.

21Därefter var Hesron gift med dottern till Makir, Gileads far. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal, och hon födde Seguv åt honom. 22

2:22 f.
4~Mos 32:41
2:22
Dom 10:4
Seguv blev far till Jair, som hade 23 städer i Gilead. 232:23 Havvot Jair Landområde i norra delen av Gilead, strax söder om Gennesaretsjön, vanligen kallat »Jairs byar«. Kenat Ort i Gilead med okänt läge.Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair samt Kenat med kringliggande byar, sammanlagt 60 orter. Alla dessa hade tillhört sönerna till Makir, Gileads far.

24Efter Hesrons död låg Kalev med Efrata, sin far Hesrons hustru, som födde honom Ashchur, Tekoas far. 25Jerachmeel, Hesrons förstfödde, hade sönerna Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26Jerachmeel hade också en annan hustru. Hon hette Atara och var mor till Onam. 27Ram, Jerachmeels förstfödde, hade sönerna Maas, Jamin och Eker. 28Onams söner var Shammaj och Jada. Shammajs söner var Nadav och Avishur. 29Avishurs hustru hette Avihajil. Hon födde honom Achban och Molid. 30Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31men Appajim hade sonen Jishi. Jishi hade sonen Sheshan och Sheshan hade sonen Achlaj. 32Jada, Shammajs bror, hade sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33Jonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var ättlingar till Jerachmeel.

342:34 inga söner Enligt v. 31 hade Sheshan en son. Troligen ligger olika traditioner till grund för författarens släktlistor här och i föregående avsnitt.Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk slav vid namn Jarcha 35och åt honom gav han sin dotter till hustru. Hon födde Attaj åt honom. 36Attaj blev far till Natan och Natan till Savad. 37Savad blev far till Eflal och Eflal till Oved. 38Oved blev far till Jehu och Jehu till Asarja. 39Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa. 40Elasa blev far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41Shallum blev far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

42Kalev, Jerachmeels bror, hade sonen Mesha, den förstfödde, far till Sif. Dennes son var Maresha, far till Hebron. 43Hebrons söner var Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44Shema blev far till Racham, Jorkoams far, och Rekem till Shammaj. 45Shammaj hade sonen Maon, och Maon blev far till Bet-Sur. 46Efa, Kalevs bihustru, födde Harran, Mosa och Gases; Harran blev far till Gases. 472:47 Johdajs söner Vem Johdaj var framgår inte av texten; jfr likartade fall i 4:3, 9, 11, 13, 15, 16, 17.Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf. 48Kalevs bihustru Maaka födde Shever och Tirchana. 49Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalevs dotter hette Aksa. 50Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde, hade sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader. 52Ättlingarna till Shoval, Kirjat-Jearims far, var Reaja och hälften av manachteerna. 53Släkterna som härstammade från Kirjat-Jearim var jitreerna, puteerna, shumateerna och mishraeerna, och från dem kom sorateerna och eshtauleerna.

54Salma, Betlehems far, hade som ättlingar netofateerna, Atrot Bet Joav och den sorateiska hälften av manachteerna 552:55 keniter Folk som bodde i ökentrakterna i södra Palestina; se not till 1 Mos 15:19 ff.2:55 Rekavs släkt Se not till Jer 35:2.samt de sifreiska släkter som bodde i Jabes: tirateer, shimateer och sukateer. Detta var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekavs släkt.