Bibel 2000 (B2000)
9

Jerusalems invånare

91Nu hade alla israeliter upptecknats i släktregister; de är uppskrivna i boken om Israels kungar. Judas folk fördes bort till Babylon därför att de hade varit trolösa. 2De första som återvände till sina städer och egendomar var vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare. 3I Jerusalem bosatte sig folk av Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar:

4Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres, Judas sons, släkt. 5Vidare av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och hans söner. 6Av Serachs ättlingar Jeguel. Denna ätt omfattade 690 personer.

7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia. 9Denna ätt omfattade enligt sina släktregister 956 personer. Alla dessa var överhuvuden för sina familjer.

10Av prästerna: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, den främste i Guds hus, 12Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemot, son till Immer. 13Denna ätt omfattade 1 760 personer, överhuvuden för sina familjer, väl skickade att göra tjänst i Guds hus.

14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare Bakbackar, Heresh, Galal, Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofateernas byar.

17Dörrvaktare var Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman. Shallum var deras förman. 18Dittills hade de tjänstgjort vid Kungsporten på östra sidan. Detta var dörrvaktarna i leviternas läger.

19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och de som hörde till hans släkt, korachiterna, tjänstgjorde som tröskelväktare i tältet, liksom deras fäder hade hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, var en gång den främste bland dem. Herren var med honom.

21Sakarja, Meshelemjas son, vaktade ingången till uppenbarelsetältet. 22De som utvalts till att vakta trösklarna var 212, och de var upptecknade i släktregister i sina byar. David och siaren Samuel hade insatt dem till att tjänstgöra ständigt. 23De och deras söner tjänstgjorde avdelningsvis vid portarna i Herrens hus, tälthuset. 24De fyra dörrvaktarna var posterade i de fyra väderstrecken, öster, väster, norr och söder, 25och deras släktingar i varje by skulle var sjunde dag komma in och tjänstgöra tillsammans med dem enligt en bestämd ordning. 26De fyra överdörrvaktarna var dock ständigt i tjänst. De var leviter och skötte kamrarna och förråden i Guds hus. 27De skulle tillbringa natten i närheten av Guds hus; det ålåg dem att hålla vakt och att öppna varje morgon.

28En del av dem hade hand om de kärl som användes vid gudstjänsten. De skulle räkna dem både när de ställde in dem och när de tog ut dem. 29Andra skulle ta hand om de vanliga kärlen och helgedomens övriga kärl och ha uppsikt över mjölet, vinet, oljan, rökelsen och de välluktande kryddorna. 30Några av prästerna hade till uppgift att tillreda den välluktande smörjelsen. 31Och leviten Mattitja, som var korachiten Shallums förstfödde, övervakade ständigt brödbakningen. 32Några av deras ämbetsbröder bland Kehats ättlingar hade uppsikt över skådebröden och skulle lägga fram dem varje sabbat. 33Dessa sångare var överhuvuden för levitiska familjer och bodde i särskilda kammare, ty de var i tjänst dag och natt.

34De var överhuvuden för de levitiska familjerna enligt släktordningen; de bodde i Jerusalem.

Sauls härstamning

35I Givon bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Maaka. 36Hans söner var Avdon, den förstfödde, Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot. 38Miklot blev far till Shimam. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina bröder, tillsammans med dem.

39Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal. 40Jonatans son var Meriv-Baal, och Meriv-Baal blev far till Mika. 41Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42Achas blev far till Jada och Jada till Alemet, Asmavet och Simri. Simri blev far till Mosa 43och Mosa till Bina. Hans son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel. 44Asel hade sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. De var Asels söner.

10

Sauls död

101Filisteerna hade gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka; många låg stupade på Gilboaberget. 2Filisteerna var tätt i hälarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malki-Shua, Sauls söner. 3Striden blev hård kring Saul, bågskyttarna upptäckte honom, och han sårades i veka livet. 4Då sade han till sin väpnare: »Drag ditt svärd och stöt ner mig, så att inte de där oomskurna hedningarna förgriper sig på mig.« Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det, 5och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och dog. 6Så dog Saul och hans tre söner; hela hans ätt dog på samma gång.

7Då alla israeliterna nere på slätten fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisteerna kom och bosatte sig där.

8När filisteerna nästa dag kom för att plundra de stupade fann de Saul och hans söner, där de låg fallna på Gilboaberget. 9De plundrade honom och tog med sig hans huvud och hans vapen och skickade runt i sitt land för att kungöra segern för gudarna och folket. 10Hans vapen lade de i sina gudars tempel, och skallen satte de upp i Dagontemplet.

11När folket i Javesh i Gilead fick höra vad filisteerna hade gjort med Saul 12bröt alla vapenföra män upp och hämtade Sauls och hans söners kvarlevor och förde dem till Javesh. Där begravde de benen under terebinten i staden och fastade sedan i sju dagar.

13Saul dog därför att han hade varit trolös mot Herren och inte följt Herrens befallning. Han hade också frågat en ande till råds 14och inte Herren; därför dödade Herren honom och överförde kungamakten till David, Jishajs son.

11

David blir kung och intar Jerusalem

111Nu samlades hela Israel hos David i Hebron. »Vi är av samma kött och blod som du«, sade de. 2»Redan förut, redan när Saul var kung, var det du som förde befälet över Israel, och Herren, din Gud, sade till dig: Du skall vara herde för mitt folk Israel, du skall vara mitt folk Israels furste.« 3Alla de äldste i Israel kom alltså till kung David i Hebron. Där slöt han förbund med dem inför Herren, och de smorde David till kung över Israel enligt Herrens ord genom Samuel.

4David och hela Israel tågade nu mot Jerusalem, alltså Jevus, där jevuseerna bodde. 5Jevuseerna sade till David: »Här slipper du aldrig in!« Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad. 6David sade: »Den som först dödar en jevusé, han skall få högsta befälet.« Och Joav, Serujas son, var den förste som kom dit upp, och han blev alltså överbefälhavare.

7David slog sig ner i borgen, och därför kallade man den Davids stad. 8Han befäste staden runt om, från Millo och inåt, medan Joav återställde resten av staden. 9David blev allt mäktigare, och Herren Sebaot var med honom.

Davids kämpar

10Detta är de främsta bland Davids kämpar, som var ett starkt stöd för hans kungamakt och som tillsammans med hela Israel hade gjort honom till kung enligt Herrens ord till Israel. 11Detta är förteckningen över Davids kämpar:

Jishbaal, son till en man av Hakmons släkt, var den främste av de tre. Han svängde sitt spjut över 300 fiender, fällda på en och samma gång. 12Därnäst kom Elasar, son till Dodo av Achoachs släkt; han var en av de tre kämparna. 13Han var med David vid Pas Dammim, där filisteerna hade samlats till drabbning. Där fanns ett fält med korn. Israeliterna flydde för filisteerna, 14men Elasar fattade posto mitt på fältet och försvarade det och nedgjorde fienderna. Så skänkte Herren dem en stor seger.

15En gång gick tre av de trettio hövdingarna ner för klippan till David i Adullams grotta, samtidigt som filisteernas här var lägrad i Refaimdalen. 16David var då i sitt bergfäste, medan filisteerna hade en förpost vid Betlehem. 17David greps av längtan och sade: »Den som ändå kunde få lite vatten från brunnen vid stadsporten i Betlehem!« 18De tre tog sig då igenom filisteernas läger, hämtade upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog med tillbaka till David. Men David vägrade att dricka det och utgöt det som dryckesoffer åt Herren. 19»Min Gud bevare mig för att göra något sådant«, sade han. »Inte kan jag dricka dessa mäns blod! Ty de har satt sina liv på spel för att hämta vattnet.« Och han ville inte dricka. — Detta var de tre kämparnas bedrifter.

20Avishaj, bror till Joav, var ledare för de trettio. Han svängde sitt spjut över 300 fällda fiender. Han hade stort anseende bland de trettio; 21han var mer berömd än någon av dem och blev deras anförare. Ändå kunde han inte mäta sig med de tre. 22Benaja, Jojadas son, från Kavseel var en tapper man som utförde stora bragder. Han högg ner de båda sönerna till Ariel från Moab, och det var också han som en snöig dag steg ner i en brunn och dödade ett lejon. 23Vidare fällde han en jättelik egyptisk man, två och en halv meter lång. Egyptern var beväpnad med ett spjut, tjockt som en vävbom, men Benaja gick emot honom med en påk, ryckte från honom spjutet och dödade honom med det. 24Detta var Benajas, Jojadas sons, bedrifter, och han vann stort anseende bland de trettio kämparna. 25Han var mer berömd än någon av dem. Ändå kunde han inte mäta sig med de tre. David gav honom befälet över sin livvakt.

26De tappra kämparna var: Asael, Joavs bror, Elchanan, Dodos son, från Betlehem, 27Shammot från Harod, Heles från Pelet, 28Ira, Ickeshs son, från Tekoa, Avieser från Anatot, 29Sibbekaj av Hushas släkt, Ilaj av Achoachs släkt, 30Mahraj från Netofa, Heled, Baanas son, från Netofa, 31Itaj, Rivajs son, från Giva i Benjamin, Benaja från Piraton, 32Huraj från Nachale Gaash, Aviel från Arava, 33Asmavet från Bachurim, Eljachba från Shaalvon, 34Hashem från Gison, Jonatan, Shages son, från Harar, 35Achiam, Sakars son, från Harar, Elifal, Urs son, 36Hefer från Mekera, Achia från Gilo, 37Hesro från Karmel, Naaraj, Esbajs son, 38Joel, Natans bror, Mivchar, Hagris son, 39Selek från Ammon, Nachraj från Beerot, som var väpnare åt Joav, Serujas son, 40Ira av Jeters släkt, Garev av Jeters släkt, 41Uria, hettiten, Savad, Achlajs son, 42Adina, Shisas son, av Rubens släkt och överhuvud för Rubens släkt, och trettio man med honom, 43Hanan, Maakas son, Joshafat från Meten, 44Ussia från Ashtarot, Shama och Jeiel, söner till Hotam från Aroer, 45Jediael, Shimris son, och hans bror Jocha från Tis, 46Eliel från Machanajim, Jerivaj och Joshavja, Elnaams söner, Jitma från Moab 47och Eliel, Oved och Jaasiel från Sova.