Bibel 2000 (B2000)
1

Från Adam till Abraham

11Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Jafet.

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. 6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 7Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan. 10Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.

11Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna, 12patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

13Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, 14till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna, 15hiveerna, arkeerna, sineerna, 16arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 18Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. 19Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 20Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad, Shelach, 25Ever, Peleg, Regu, 26Serug, Nachor, Terach 27och Abram, dvs. Abraham.

Från Abraham till Jakob

28Abrahams söner var Isak och Ismael. 29Detta är deras släkttavla.

Ismaels förstfödde var Nevajot. Sedan följde Kedar, Adbeel, Mivsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

32Ketura, Abrahams bihustru, födde sönerna Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach. Jokshans söner var Saba och Dedan. 33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura.

34Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek. 37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam, Lotans syster var Timna. 40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam. Sivons söner var Aja och Ana. 41Anas son var Dishon. Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran. 42Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. Dishans söner var Us och Aran.

Edoms kungar

43Detta är de kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. Bela, Beors son, med säte i Dinhava. 44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra kung efter honom. 45När Jovav dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom. 46När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han hade sitt säte i Avit. 47När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. 48När Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom. 49När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom. 50När Baal Hanan dog blev Hadad kung efter honom, med säte i Pagi. Hans hustru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Me Sahav.

51När Hadad dog hade Edom dessa klanhövdingar: hövdingarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Detta var Edoms klanhövdingar.