Bibel 2000 (B2000)
1

Från Adam till Abraham

11

1:1–4
1~Mos 5:3–32
1:1 Adam Första Krönikeboken skildrar det israelitiska folkets historia från den första människan, Adam, till slutet av Davids regeringstid. Släktregister av olika slag spelar en viktig roll; materialet är delvis hämtat från Moseböckerna. 1 Krön inleder det s.k. kronistiska historieverket, som även omfattar 2 Krön, Esr och Neh; Berättande skrifter. I kap. 1–8 behandlas tiden fram t.o.m. patriarken Jakobs tolv söner. De tolv stammarnas släktlängder följs fram till bokens tillkomsttid, som troligen är 300-talet f.Kr. I kap. 9 upptecknas de personer, framför allt tempelpersonal, som först återvände från den babyloniska fångenskapen. Där börjar också en skildring av det enade kungariket under de första kungarna Saul, David och Salomo. Denna historik fortsätter in i 2 Krön och bygger på material från Samuels- och Kungaböckerna. Tendensen är dock en annan. David ses som en religiös ledare, inte främst en politisk och militär, och synen på honom är odelat positiv och idealiserande.1:1 Set Skildringen är inriktad på den släktlinje som leder fram till patriarkerna. Därför utelämnas delar av de släktlistor i 1 Mos som använts som källor. Här saknas t.ex. Kain och Abel, som enligt 1 Mos 4:1 ff. var Adams första söner.Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4
1:4
1~Mos 9:18
1:4 Noas söner var Med Septuaginta; orden saknas i MT.och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Jafet.

5

1:5–23
1~Mos 10
1:5–23 Listan över ättlingar till Noas söner överensstämmer nästan helt med motsvarande lista i 1 Mos 10 (se not).Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. 6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 7Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan. 10Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.

11Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna, 121:12 från vilka filisteerna härstammar Anmärkningen syftar troligen på kaftoreerna (jfr Jer 47:4 med not), inte på kaslucheerna. Den har tydligen kommit på fel ställe redan i bokens förlaga, 1 Mos 10:14.patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

13Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, 14till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna, 15hiveerna, arkeerna, sineerna, 16arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 18Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. 19Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 20Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 221:22 Eval I 1 Mos 10:28, i motsvarande lista, heter mannen Oval. Vissa skillnader mellan 1 Krön och parallella texter förekommer även i övriga listor.Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24

1:24–27
1~Mos 11:10–26
Sem, Arpakshad, Shelach, 25Ever, Peleg, Regu, 26Serug, Nachor, Terach 27
1:27
1~Mos 17:5
1:27 Abram, dvs. Abraham Se noter till 1 Mos 11:26 ff.; 17:5.och Abram, dvs. Abraham.

Från Abraham till Jakob

28

1:28
1~Mos 16:15
21:2
Abrahams söner var Isak och Ismael. 29
1:29–31
1 Mos 25:13–16a

Detta är deras släkttavla.

Ismaels förstfödde var Nevajot. Sedan följde Kedar, Adbeel, Mivsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

32

1:32 f.
1~Mos 25:1–4
Ketura, Abrahams bihustru, födde sönerna Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach. Jokshans söner var Saba och Dedan. 33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura.

34

1:34
1~Mos 25:19–26
1:34 ff. Liksom i flera andra släktlistor av samma typ som denna presenteras först de grenar som för sammanhanget är av minst vikt, sedan återupptas den huvudlinje som leder fram till verkets centralgestalt; se 2:1 ff.Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.

35

1:35–54
1~Mos 36:10–43
1:35
1~Mos 36:4
Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

361:36 Timna Betecknas här »son« men beskrivs i 1 Mos 36:12 som Elifas bihustru och mor till Amalek. Jfr v. 39 där Timna är ett kvinnonamn.Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek. 37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

381:38 Seir.Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam, Lotans syster var Timna. 40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam. Sivons söner var Aja och Ana. 41Anas son var Dishon. Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran. 42Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. Dishans söner var Us och Aran.

Edoms kungar

431:43 innan någon israelitisk kung regerade där Se not till 1 Mos 36:31.Detta är de kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. Bela, Beors son, med säte i Dinhava. 44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra kung efter honom. 451:45 temaneernas land Dvs. Teman; se not till Job 2:11.När Jovav dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom. 461:46 Midjan.När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han hade sitt säte i Avit. 47När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. 48När Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom. 49När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom. 50När Baal Hanan dog blev Hadad kung efter honom, med säte i Pagi. Hans hustru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Me Sahav.

51När Hadad dog hade Edom dessa klanhövdingar: hövdingarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Detta var Edoms klanhövdingar.